Biblioteca Universității din Pitești

Doctrină

Subiect Tematic: Doctrină
Lucrări: 4355 lucrari in 4355 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Noţiunea de întreprindere Bunuri confiscate Asistenţă juridică Principalele argumente invocate de autor Notificări Indexarea creanţelor Principiul proporţionalităţii O.U.G. nr. 168/2001 Funcţionar public Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Dreptul la protecţie socială Dreptul de proprietate Opinia minoritară Încălcarea clauzei de neconcurenţă Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Carol al II-lea Legea nr. 11/1991 H.G. nr. 855/2002 Gradul de libertate al autorului Convenţia europeană de securitate socială Procedura de judecată Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Delapidare Celeritatea procesului penal Drept Dobândire licită a averii Caracterul "postum" al efectelor logodnei Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Plata drepturilor locatorului Răspunderea persoanei juridice Instrumente Contractul de manipulare Expertiză Fals intelectual Codul de procedură penală, art. 4 Drepturile arbitrilor Legislaţie civilă Drepturi patrimoniale Codul penal, art. 117 Control judecătoresc Consiliul Concurenţei Frauda la Constituţie Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Procedura insolvenţei Legea nr. 180/2002, art. 32 Anularea contractului Emiterea mandatului european de arestare Codul aerian, art. 112 alin. 1 Constatarea nulităţii contractului Consiliul Naţional al Audiovizualului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Casare Documente de însoţire a mărfurilor Dreptul afacerilor Religie. Teologie Drept penal spaniol Drept comparat Granţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute Limbaj Legea ferenda Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Legea nr. 281/2003, art. IX Delegare legislativă Comunicări Suspendarea din funcţie Drepturi fundamentale Garantarea dreptului de proprietate Drept notarial Locul producerii faptului generator al prejudiciului Pedeapsă complementară O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 Satisfacţia echitabilă Infracţiuni de speculă Dobânzi Legea nr. 10/2001, art. 45 alin. 92 O.G. nr. 121/1998 Reorganizare judiciară şi faliment Competenţă Natura dreptului Măsuri reparatorii prin echivalent Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Societăţi bancare Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Copil minor Circulaţia pe drumurile publice Statutul de refugiat Lovituri cauzatoare de moarte Dizolvare prin faliment Drept european Codul de procedură penală, art. 409 Legea nr. 146/1997, art. 2 Drepturile părintelui Persecutat etnic Partajul judiciar Teologie Legea nr. 29/1990, art. 11 Sinteze de Jurisprudenţă Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Egalitatea în drepturi Obligaţiile comerciantului Sistemul ablaţiunii Fondul de redresare Tardivitate Codul civil Codul penal, art. 197 alin. (1) Reglementarea europeană a libertăţii de circulaţie a capitalurilor Dihotomia contencios subiectiv-contencios obiectiv Stagiu de cotizare Garanţi Atribuţiile Curţii de Conturi Jurisprudenţă Nulitatea contractului Legea nr. 64/1995, art. 97 Legea nr. 112/1995 Legea nr. 18/1991, republicată Principiul libertăţii Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Societate de asigurări Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Suspendarea judiciară Credite Contract de locaţiune Infractori minori Codul penal, art. 271, alin. 2 Răspundere contravenţională Vătămări cauzatoare de moarte Libera circulaţie a persoanelor Anularea înregistrării unei mărci Prescripţie Impozit pe profit Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Principiul neretroactivităţii legii Infracţiune de fals în declaraţii Arestări preventive Acte juridice frauduloase Prescripţia dreptului la acţiune Procedura divorţului Drept fiscal Trafic de droguri Autorizarea prealabilă O.U.G. nr. 26/1997 Locuinţe construite Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru Legea nr. 64/1995, art. 10 O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Asociaţie familială Natura juridică Imobile preluate în mod abuziv Drepturi conexe Referendum Expunere Didactică Interzicerea discriminării Doctrină Drept contravenţional Mediul înconjurător, esenţa vieţii Codul civil, art. 975 Pensii militare Alegeri prezidenţiale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Rolul instanţei naţionale Dreptul la viaţă Contestaţie Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil Nulitatea gajului comercial Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Cesionarea pachetului de acţiuni Probleme de drept din practica instanţelor O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 Principiul inadmisibilităţii acţiunii populare Fundaţii Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Funcţia publică Garanţii reale mobiliare Norme de transpunere a dreptului Uniunii Codul de procedură penală, art. 486 Strămutarea procesului O.U.G. nr. 194/2002 Acces liber la justiţie Omisiune Arbitrabilitatea contractului de administrare Apărători pentru inculpaţi Decretul nr. 167/1958 Garanţiile datorate cesionarului Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Legea nr. 302/2004, art. 111 O.G. nr. 80/2000 Măsura creditorului de limitare a pagubei Legea nr. 318/2003, art. 18 Secret de stat Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Dreptul Uniunii Europene Taxa judiciară de timbru Jurisprudenţă comentată Prevederi comunitare privind reglementarea protecţiei mediului înconjurător Bancă domiciliatară Acţiune civilă Codul de procedură penală, art. 483 Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Natura contractului Legea nr. 326/2001 Rolul statului în economia de piaţă Excepţie de nelegalitate Codul penal, art. 254 alin. 1 Dobândirea proprietăţii Legea nr. 326/2001, art. 25 Mediator Încetarea raportului de serviciu Legea nr. 47/1993 Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Interes legitim Taxa pentru serviciul public Radiere Codul penal, art. 174 Ajutor de stat Plata compensatorie Codul penal, art. 81 alin. 3 Garda Naţională Contract de concesiune Actul administrativ O.G. nr. 43/2004 Naţionalizare Codul penal, art. 293 Codul civil, art. 1110 Regim de impozitare Dreptul concurenţei Interdicţie legală de înstrăinare O.G. nr. 39/2003 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Condamnare Constituirea unui grup parlamentar Legea nr. 428/2002 Vătămare corporală din culpă Lichidator Competenţa materială Drept procesual civil Legea nr. 90/2001 Bunuri mobile Lipsa capacităţii de folosinţă Contestaţii privind mărcile Obligaţiile arbitrilor Noţiunea de interes direct şi individual Droguri de risc Proceduri de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept de proprietate Infracţiuni de viol Dreptul la libertate şi siguranţă Legea nr. 36/1995 Statutul magistratului O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Protecţia consumatorilor Arestare pe nedrept Drept procesual penal Procedura civilă românească Acţiune în anularea hotărârii Cerere reconvenţională Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Securitate juridică Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Codul de procedură penală, art. 367 Codul familiei, art. 36 Restituire în natură Dreptul mediului Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora sălbatică Competenţă materială O.U.G. nr. 34/2006 Drepturi civile pure Calitatea de reclamat Executarea hotărârilor emise Drepturile omului Plângere contravenţională Drepturi civile simple Decretul nr. 712/1966 Curtea Europeană a Drepturilor Omului Vulnerabilitate Convenţie, art. 5 Contenciosul administrativ Sancţionarea pasivităţii nerezonabile a creditorului Codul de procedură penală, art. 485 Legea nr. 328/2006 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Motive umanitare Legea nr. 90/1996, republicată Codul de procedură penală, art. 51 Protecţia concurenţei loiale Concordatul preventiv Confiscare Drepturi şi obligaţii în general Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 Legea nr. 318/2003 Politici Europene Aplicabilitatea în materia contractelor administrative a O.U.G. nr. 119/2007 Curtea de Conturi Drept vamal Publicitate mascată Faliment Cerere de revizuire Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 188/2000 Autorizarea creditorului de a demola Iliceitate Decretul 167/1958 Convenţie Pronunţarea unei hotărâri premergătoare Legea nr. 177/2010 Imobile Dreptul de a nu fi pedepsit Incriminarea penală Codul de procedură civilă, art. 294-298 Pedagogie Restrângerea unor drepturi Codul penal, art. 86 alin. 3 Spaţiu comercial Alegeri locale Societate comercială Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Infracţiuni complexe Abateri disciplinare Legea nr. 31/1990, art. 218 O.U.G. nr. 25/2002 Drepturi procesuale Consiliul Superior al Magistraturii Impozit pe venit Drept de preemţiune Codul de procedură civilă, art. 235 Medicină legală Codul comercial, art. 1 Criterii de delimitare a tipologiei Infracţiune de omor Legea nr. 112/1995, art. 6 Legea nr. 12/1990, republicată Suspendare Codul de procedură penală, art. 458 Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Teologie dogmatică Drept financiar şi fiscal Acţiuni în evacuare Autonomie Legea nr. 29/1990, art. 9 O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Legea nr. 309/2002 Codul procesual penal Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Gestionarea migraţiei ilegale Decesul debitorului Legea nr. 671/2002 Practici anticoncurenţiale Legea nr. 146/1997, art. 1 Dreptul la apărare Capital social Drept penal Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Acces la justiţie Apel Dreptul funcţiei publice Interpretarea Cartei drepturilor fundamentale Proporţionalitate Combaterea criminalităţii Garanţii Opinia separată Alegeri parlamentare Convenţie, art. 10 Legea nr. 387/2002 Drept succesoral Delimitarea garanţiei independente Resurse financiare Trafic de persoane Arestare Nulitatea cererii de chemare în judecată Protecţia chiriaşilor Creanţele asociaţilor de proprietari Pensie Obligaţiile angajatorului Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Drept de autor Codul de procedură penală, art. 52 Concursul de infracţiuni Obligaţii comerciale Informaţii publice Legea nr. 3/2000 Procedura ordonanţei de plată Control de constituţionalitate Revizuire Drept comunitar Insuficienta fundamentare în dreptul comunitar Statutul parlamentarului Legea nr. 314/2001 Codul de procedură civilă Jurisprudenţă. Comentarii Plângeri individuale Decretul 167/1958, art. 7 Principiul autonomiei procedurale naţionale Obiectul dreptului de uzufruct Imobile cumpărate Doctrină internă Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 Liberul acces la justiţie Codul penal Vamă Legea nr. 64/1995, art. 7 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Proceduri în materie comercială Legea nr. 31/1990, art. 72 Sistem de remunerare Libera circulaţie a lucrătorilor Suspendarea condiţionată a executării Autonomie universitară Incidenţa art. 101 din Tratatul UE Propagandă Persecuţii Obiectul dreptului de proprietate publică O.G. nr. 102/2000 O.U.G. nr. 25/2007, art. 1 alin. 1 Codul penal, art. 215, alin. 1 Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Drept civil Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Cumul de funcţii Executare silită Norme juridice succesive Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Ajutor acordat crescătorilor de porci Dreptul de reproducere Legea nr. 29/1990, art. 1 Vicii Discriminare Dreptul securităţii sociale Prestaţii familiale Drept parlamentar Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Norme internaţionale ale muncii cu privire la migraţia forţei de muncă Principiul egalităţii de tratament juridic Codul penal, art. 18 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Rezoluţiune Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Legea nr. 180/2002 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Legea nr. 506/2002, art. 21 O.U.G. nr. 94/2000 Vătămare corporală Drept. Jurisprudenţă Noţiunea de funcţionar public Reactualizarea tarifelor Interpretarea legii Legea nr. 506/2002 Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Încredinţarea copilului Mandat european Drept privat Codul civil, art. 1362 Acte normative abrogate Novaţie Noile coduri în dezbatere Exercitarea unor profesii Codul muncii, art. 43 Dreptul proprietăţii intelectuale Stare civilă Decretul - Lege nr. 61/1990 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Acte administrative Drept în general Revizuirea Constituţiei Acte ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale Expropriere Regulament de transport Legea nr. 178/1997 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Acte administrative premergătoare Motivarea acţiunii Contract de închiriere Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Titlu de proprietate Prorogarea competenţei Logodna Legea nr. 506/2002, art. 2 Legislaţie regională care instituie o taxă Carte funciară Urmărire penală Procedură de legiferare Surse de venituri bugetare Acţiune în constatare Act administrativ unilateral Suspendarea judecăţii Dreptul naţional Răzbunare Info curier Procedura de restituire Convenţie, art. 1 Nulitatea căsătoriei Contract de comision Ucidere din culpă H.G. nr. 391/1995 Mediere Codul familiei Întreprinderi economice individuale Reducerea pedepsei Decretul nr. 176/1948 Principiul contradictorialităţii Procedura imobiliară indirectă Dreptul de acces liber la justiţie O.U.G. nr. 71/2009 Principiul nediscriminării pe motive de vârstă Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 O.G. nr. 11/1996, art. 1 Convenţie, art. 12 O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a Ocupare abuzivă Conflict juridic de natură constituţională Legea nr. 11/1991, art. 4 Curtea Constituţională Exercitarea dreptului de proprietate publică Executarea pedepsei Ordonanţă preşedinţială Contract de mandat Conflict de interese Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Regulamentul nr. 44/2001 Dreptul familiei Piaţa reglementată Subiectele dreptului de proprietate publică Dobândirea dreptului de proprietate Efectele celerităţii procesului penal Retrocedarea unui lăcaş de cult Întreprinderi economice colective Autoritate de lucru Celeritatea Instanţă competentă Supraveghere Competenţa Curţii Constituţionale Codul civil, art. 1113 Refuzul accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice reglementate Proprietate aparentă Săvârşirea infracţiunii Activitate jurisdicţională Cec fără acoperire Reforma în jusitie Acte privind pensiile şi protecţia socială Drept bancar Sancţiune Bilet de ordin neexecutat Competenţă judiciară O.G. nr. 43/1997 Sărbătoare Legea nr. 219/1998, art. 5 O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Codul penal, art. 41, alin. (2) Motivele de apel legate de individualizarea pedepsei Recurs Investiţii financiare Probleme de procedură Acte de execuţie Taxe O.G. nr. 26/2003 Codul procesual civil, art. 5 Organizarea sistemului judiciar Legea nr. 188/1999 Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Libertatea de exprimare Accesul liber la justiţie Codul penal, art. 175, alin. (1), lit. a) Legea nr. 323/2001 Inadmisibilitate Contracte comerciale Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Infracţiune de fals intelectual Contract individual de muncă Prezumţia de solidaritate Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Procedură contravenţională Abuz de încredere Procedura statului membru responsabil Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Culpa creditorului Stoparea calcului dobânzilor Legea nr. 309/2002, art. 1 Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 O.U.G. nr. 58/2003 Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Convenţie, art. 13 Persoane disponibilizate Legea nr. 381/2002 Principiul efectivităţii Codul civil, art. 480 Măsuri speciale privind securitatea în muncă Concursul de legi penale Convenţie, art. 14 Dobândirea ilicită a averii Mandat de arestare Drept adminsitrativ Acte normative comentate Drept public Certificat de moştenitor Imobile restituite Noul Cod civil Legea nr. 10/2001, art. 47 Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Nulitatea absolută Executarea creanţelor H.G. nr. 512/1998 Contract colectiv de muncă Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Divorţul cu minori Contract de vânzare-cumpărare Oferte publice internaţionale Contract de credit bancar Vânzarea spaţiilor comerciale Protecţia mediului înconjurător Argumentele Curţii Constituţionale Accident de circulaţie Marcă Legislaţie Rolul consulilor onorifici Revendicare Interzicerea torturii Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Legea nr. 51/1995 Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 O.U.G. nr. 150/2002 Legea nr. 227/2003 Recuperarea creanţelor Codul penal, art. 14 O.G. nr. 36/2002 Codul penal, art. 147 Contract de leasing Acţiune Citare Probleme de drept din practica instanţelor Legea nr. 36/1995, art. 27 Organizare judiciară Legea nr. 143/2000, art. 4 Acţiune penală Protecţia proprietăţii Sancţionarea contravenţilor Executarea unor profesii Dizolvare fără lichidare Nulitate Act administrativ Instanţă penală internaţională Legea nr. 119/1997 Procedura în faţa Curţii Constituţionale Plata transfrontalieră Clauza leonină Contestaţie la executare Reziliere Imobile preluate de stat Persecutaţi politic Organizarea administraţiei Legea nr. 54/2003 Jurisprudenţa CEDO Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Abuz de minoritate Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Moartea victimei Cerinţele contradictorialităţii Abandonul de copii Cerere de restituire în natură Ultraj Protecţia drepturilor fundamentale Salariu Fond agricol Dobânda - copilul natural al banilor Nediscriminare Drepturile consumatorului O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Omor deosebit de grav Dividende Legea procesual-civilă Proprietate privată Calitate procesuală Noţiunea de act al autorităţii contractante Vânzare la licitaţie Infracţiuni de mărturie mincinoasă Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Noţiunea de termen rezonabil al procedurilor penale Legea nr. 94/2010, art. 1 alin. (2) Schimbarea încadrării juridice Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Operaţiuni bancare Calomnie Regimul contravenţional Ipotecă Contract de credit Juridic Legea nr. 88/1993 Noţiunea de persoană vătămată Convenţie, art. 4 O.G. nr. 5/2001 în cazul contractelor administrative Dobândirea terenurilor Drept la compensaţie în caz de întârziere Dreptul de administrare Curentul tradiţionalist Codul de procedură civilă, art. 282 Import de echipamente militare cu scutire de taxe vamale Legea nr. 31/1190, art. 192 Suspendarea alocaţiei Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Legea nr. 241/2001 Noţiunea de conflict Anticorupţie Drepturi de autor Dreptul transporturilor Ionescu, Miron Venituri publice Combaterea pirateriei Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 O.G. nr. 121/1998, art. 43 Hotărâri străine Culpa cărăuşului Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Garanţie Oferta publică de cumpărare S.I.F.-urile obiect al analizei Cazuri de discriminare Noţiunea de profesionist Procedura de înscriere în cartea funciară Competenţă teritorială Drept de asociere Acte de control financiar Regulamentul (CE) nr. 44/2001 Deţinere de droguri Executare abuzivă Drept de deducere Statutul profesiei de avocat Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Dreptul muncii Minori Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Proprietate publică Reexaminare din cadrul OSIM Citarea părţilor Regulamentul Parlamentului European Codul de procedură penală, art. 461 Tacita relocaţiune Părţi responsabile civilmente Suspendarea acţiunilor Daune morale Dreptul la viaţă privată Proprietăţi publice Protecţia vieţii private Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Legea nr. 132/2003 Restitutio Contrabandă Circumscrieri Contract de transport Legea nr. 21/1996, art. 9 Contract sinalagmatic Arestare preventivă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 319/2006 Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Inculpat Contravenţie Înşelăciune Căi extraordinare de atac Egalitate în drepturi Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Legea nr. 85/2006, art. 36 Codul civil, art. 1201 Dobândirea dreptului de uzufruct Parte vătămată Procedura somaţiei de plată Contract de societate Remedii procedurale Licitaţie Asigurări sociale de stat Drept administrativ Legea nr. 78/2000, art. 6 Drept fundamental Sancţiune juridică Legea nr. 24/1990 Indexarea judiciară Drept bancar-valutar Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Inexistenţa afinităţilor politice Cetăţean străin Legea nr. 10/2001, art. 51 Codul muncii Executare Legea partidelor politice Mandat ad-hoc Competenţă judecătorească Codul aerian Regim vamal H.G. nr. 97/1991 Impozite Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună Decretul - Lege nr. 42/1990 Terenuri intravilane Măsuri speciale privind igena Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Solidaritate pasivă Despăgubiri băneşti Hotarâre penală Acte de executare Liber acces la justiţie Procedura hotărârii pilot Sancţiunea lipsei concilierii directe Plângere Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Viol Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Autonomie locală Supravegherea executării pedepsei Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Omor calificat Contract de împrumut Statutul aleşilor locali Somaţie Autonomie bugetară Organizare judecătorească Penalităţi Legea nr. 213/1998 Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Acţiune în daune Legea nr. 143/2000 Atribuţiile Curţii Constituţionale Legislaţie comercială Legea nr. 671/2002, art. 5 Instanţă Măsuri de protecţie socială Contract de asociere Admisibilitatea mijloacelor de probă Răspunderea penală a persoanei juridice Insolvenţă Săvârşirea de infracţiuni Recorelarea pensiilor Victima a decedat Nulitatea întâmpinării Legea nr. 47/1992, art. 29 Scutire de taxă Legea nr. 1/2000 Sancţiune politică Membru al Uniunii Europene Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Titlu executoriu Cazul strămutării Măsuri speciale privind protecţia sănătăţii Codul de procedură fiscală Acţiune în constatarea nulităţii Legea nr. 99/1999 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Practică judiciară Codul de procedură penală, art. 337 Legea nr. 317/2004 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Codul procesual civil Omor Jurisprudenţa Curţii de Conturi Impozit pe venitul persoanelor fizice Dreptul românesc Garanţia independentă Acţiune în contencios administrativ Legea nr. 10/2001 Drepturile acţionarilor Bunuri domeniale Credit bancar O.U.G. nr. 54/2010 Efectele obligaţiilor Aplicarea de către CEDO a standardelor europene Teren agricol extravilan Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Dreptul la respectarea vieţii private Acţiuni în constatarea nulităţii Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Bunuri Taxe nerecuperabile Configuraţie politică Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Dreptul comerţului internaţional Codul de procedură civilă, art. 2 Imobile confiscate Cheltuieli judiciare Clauză de neconcurenţă Bunuri comune Dobândirea dreptului de proprietate publică Codul penal, art. 206 Restituire Incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 Infracţiuni H.G. nr. 401/2001 Legea nr. 174/2004 Apărare Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Convenţie, art. 2 Contestaţie în anulare Definiţia garanţiei independente Corelaţia dintre proprietatea aparentă şi principiul publicităţii materiale al înscrierii în carta funciară Curentul modern Codul de procedură civilă, art. 248 Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Imobile naţionalizate Dreptul de a nu fi judecat Clauze contractuale Minori în dificultate Cauţiune Clauză penală Legea nr. 21/1996 Activitatea de comunicaţii Procedură legislativă Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Dreptul la un proces echitabil O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c Piaţă de capital Acte de control vamal Taxa vamală Principiul unicităţii Efectele nulităţii Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului O.U.G. nr. 102/1999 Procedură de declarare a nulităţii Uniunea Europeană Procedură jurisdicţională Legea nr. 51/1995 art. 56 Dreptul asigurărilor sociale Regulator de competenţă Convenţie, art. 7 Legislaţie fiscală Conflict procedural Custodie Agent comercial Politica ajutorului de stat Dreptul concurenţei Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Fals în înscrisuri Carnet de muncă Motivele de apel legate de condamnare Dreptul la respectarea vieţii familiale O.G. nr. 92/2003 Legislaţie europeană Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Cerere de chemare în judecată Spiritualitate Acte notariale Despăgubire Accize Drept internaţional privat Suspendarea executării Somaţie de plată Sancţiuni contravenţionale O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Susţinerea reţelelor electrice Tipologia de garanţie Calitate procesuală activă O.U.G. nr. 104/2002 Conflict de competenţă Transport aerian Protecţie socială Deblocarea contului bancar Dreptul bancar Conciliere directă Contract de prestări servicii Legea nr. 11/1991, art. 5 Convenţie, art. 8 Legea nr. 24/2000 Strămutare Libertatea comerţului Profanare Privatizarea societăţilor Profesia de consilier juridic Legislaţie penală Reglementarea naţională analizată în contextul legislaţiei naţionale Plata cauţiunii Definirea dreptului de proprietate Privatizare Tehnică legislativă Drept constituţional Prezumţia de nevinovăţie Legea nr. 132/2003, art. 3 O.G. nr. 25/2002 Creanţe bugetare Obligaţia de plată Decretul nr. 218/1960 Codul civil, art. 1513 Legea nr. 29/1990, art. 5 Opinia majoritară Cauţiune reală Căi de atac
Vă rugăm să schimbaţi parola