Biblioteca Universității din Pitești

Doctrină

Subiect Tematic: Doctrină
Lucrări: 4311 lucrari in 4311 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Bunuri confiscate Noţiunea de întreprindere Asistenţă juridică Funcţionar public Dreptul de proprietate Legea nr. 11/1991 Gradul de libertate al autorului Convenţia europeană de securitate socială Dobândire licită a averii Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Plata drepturilor locatorului Contractul de manipulare Fals intelectual Drepturile arbitrilor Consiliul Concurenţei Frauda la Constituţie Procedura insolvenţei Legea nr. 180/2002, art. 32 Anularea contractului Emiterea mandatului european de arestare Codul aerian, art. 112 alin. 1 Constatarea nulităţii contractului Consiliul Naţional al Audiovizualului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Tăinuire Casare Dreptul afacerilor Religie. Teologie Drept penal spaniol Granţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute Delegare legislativă Drept notarial Pedeapsă complementară O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 Competenţă Măsuri reparatorii prin echivalent Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Societăţi bancare Asigurări sociale de sănătate Statutul de refugiat Dizolvare prin faliment Drept european Poprire Drepturile părintelui Persecutat etnic Partajul judiciar Teologie Legea nr. 29/1990, art. 11 Sinteze de Jurisprudenţă Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Partaj Obligaţiile comerciantului Sistemul ablaţiunii Fondul de redresare Tardivitate Codul civil Codul penal, art. 197 alin. (1) Reglementarea europeană a libertăţii de circulaţie a capitalurilor Dihotomia contencios subiectiv-contencios obiectiv Stagiu de cotizare Garanţi Atribuţiile Curţii de Conturi Jurisprudenţă Nulitatea contractului Legea nr. 64/1995, art. 97 Act juridic civil Legea nr. 112/1995 Legea nr. 18/1991, republicată Principiul libertăţii Răspunderea civilă delictuală Contestare Dedicaţie şi autograful autorului Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Societate de asigurări Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Acte frauduloase Evaziune fiscală Contract de locaţiune Suspendarea judiciară Credite Infractori minori Codul penal, art. 271, alin. 2 Răspundere contravenţională Vătămări cauzatoare de moarte Libera circulaţie a persoanelor Anularea înregistrării unei mărci Prescripţie Impozit pe profit Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Principiul neretroactivităţii legii Infracţiune de fals în declaraţii Arestări preventive Acte juridice frauduloase Prescripţia dreptului la acţiune Procedura divorţului Drept fiscal Trafic de droguri Pact comisoriu Autorizarea prealabilă O.U.G. nr. 26/1997 Insolvenţă comercială Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă Locuinţe construite Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru Legea nr. 64/1995, art. 10 O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Asociaţie familială Imobile preluate în mod abuziv Natura juridică Drepturi conexe Expunere Didactică Interzicerea discriminării Doctrină Drept contravenţional Mediul înconjurător, esenţa vieţii Codul civil, art. 975 Pensii militare Alegeri prezidenţiale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Rolul instanţei naţionale Dreptul la viaţă Contestaţie Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil Nulitatea gajului comercial Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Cesionarea pachetului de acţiuni Probleme de drept din practica instanţelor O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 Principiul inadmisibilităţii acţiunii populare Controlul constituţionalităţii Fundaţii Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Funcţia publică Garanţii reale mobiliare Norme de transpunere a dreptului Uniunii Codul de procedură penală, art. 486 Strămutarea procesului Acces liber la justiţie Răspundere contractuală Omisiune Lege Arbitrabilitatea contractului de administrare Apărători pentru inculpaţi Admisibilitate Decretul nr. 167/1958 Garanţiile datorate cesionarului Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Legea nr. 302/2004, art. 111 Despăgubiri civile O.G. nr. 80/2000 Măsura creditorului de limitare a pagubei Legea nr. 318/2003, art. 18 Secret de stat Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Dreptul Uniunii Europene Principiul consensualismului Taxa judiciară de timbru Jurisprudenţă comentată Prevederi comunitare privind reglementarea protecţiei mediului înconjurător Acţiune civilă Bancă domiciliatară Codul de procedură penală, art. 483 Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Natura contractului Legea nr. 326/2001 Rolul statului în economia de piaţă Excepţie de nelegalitate Codul penal, art. 254 alin. 1 Dobândirea proprietăţii Legea nr. 326/2001, art. 25 Mediator Legea nr. 47/1993 Încetarea raportului de serviciu Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Interes legitim Taxa pentru serviciul public Radiere Codul penal, art. 174 Ajutor de stat Plata compensatorie Codul penal, art. 81 alin. 3 Garda Naţională Contract de concesiune Actul administrativ O.G. nr. 43/2004 Dreptul de opţiune succesorală Naţionalizare Codul penal, art. 293 Codul civil, art. 1110 Regim de impozitare Dreptul concurenţei Coproprietate Interdicţie legală de înstrăinare Litigii de muncă O.G. nr. 39/2003 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Condamnare Constituirea unui grup parlamentar Creditor Legea nr. 428/2002 Vătămare corporală din culpă Lichidator Competenţa materială Drept procesual civil Legea nr. 90/2001 Bunuri mobile Lipsa capacităţii de folosinţă Contestaţii privind mărcile Consum ilicit de droguri Obligaţiile arbitrilor Noţiunea de interes direct şi individual Droguri de risc Proceduri de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept de proprietate Judecată Infracţiuni de viol Dreptul la libertate şi siguranţă Legea nr. 36/1995 Statutul magistratului Protecţia consumatorilor O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Arestare pe nedrept Drept procesual penal Luare de mită Acţiune în anularea hotărârii Procedura civilă românească Cerere reconvenţională Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Securitate juridică Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Încetarea de drept a contractului de muncă Codul de procedură penală, art. 367 Restituirea cauţiunii Clauză compromisorie Codul familiei, art. 36 Restituire în natură Competenţă materială Dreptul mediului Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora sălbatică O.U.G. nr. 34/2006 Drepturi civile pure Calitatea de reclamat Executarea hotărârilor emise Drepturile omului Plângere contravenţională Drepturi civile simple Decretul nr. 712/1966 Curtea Europeană a Drepturilor Omului Vulnerabilitate Convenţie, art. 5 Contenciosul administrativ Sancţionarea pasivităţii nerezonabile a creditorului Codul de procedură penală, art. 485 Legea nr. 328/2006 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Motive umanitare Legea nr. 90/1996, republicată Codul de procedură penală, art. 51 Protecţia concurenţei loiale Concordatul preventiv Confiscare Drepturi şi obligaţii în general Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 Legea nr. 318/2003 Politici Europene Aplicabilitatea în materia contractelor administrative a O.U.G. nr. 119/2007 Curtea de Conturi Drept vamal Faliment Publicitate mascată Cerere de revizuire Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 188/2000 Autorizarea creditorului de a demola Iliceitate Decretul 167/1958 Convenţie Pronunţarea unei hotărâri premergătoare Imobile Legea nr. 177/2010 Dreptul de a nu fi pedepsit Codul de procedură civilă, art. 294-298 Incriminarea penală Pedagogie Restrângerea unor drepturi Codul penal, art. 86 alin. 3 Conflict de muncă Fapte penale Spaţiu comercial Alegeri locale Societate comercială Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Infracţiuni complexe Abateri disciplinare Legea nr. 31/1990, art. 218 O.U.G. nr. 25/2002 Conflict de drepturi Drepturi procesuale Impozit pe venit Consiliul Superior al Magistraturii Codul de procedură civilă, art. 235 Drept de preemţiune Medicină legală Codul comercial, art. 1 Criterii de delimitare a tipologiei Infracţiune de omor Legea nr. 112/1995, art. 6 Legea nr. 12/1990, republicată Suspendare Codul de procedură penală, art. 458 Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Teologie dogmatică Drept financiar şi fiscal Acţiuni în evacuare Autonomie Legea nr. 29/1990, art. 9 O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Legea nr. 309/2002 Codul procesual penal Remuneraţie Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Gestionarea migraţiei ilegale Decesul debitorului Litigiul judiciar Legea nr. 671/2002 Răspundere materială Practici anticoncurenţiale Litigii comerciale Legea nr. 146/1997, art. 1 Dreptul la apărare Capital social Libertatea individuală Drept penal Apel Acces la justiţie Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Dreptul funcţiei publice Interpretarea Cartei drepturilor fundamentale Proporţionalitate Combaterea criminalităţii Garanţii Opinia separată Alegeri parlamentare Convenţie, art. 10 Legea nr. 387/2002 Drept succesoral Delimitarea garanţiei independente Resurse financiare Arestare Trafic de persoane Nulitatea cererii de chemare în judecată Protecţia chiriaşilor Creanţele asociaţilor de proprietari Recurs civil Pensie Obligaţiile angajatorului Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Debitor Drept de autor Codul de procedură penală, art. 52 Atribuţiile judecătorilor Concursul de infracţiuni Obligaţii comerciale Informaţii publice Confiscare specială Legea nr. 3/2000 Procedura ordonanţei de plată Contopirea pedepselor Litigii Revizuire Control de constituţionalitate Drept comunitar Recidivă Insuficienta fundamentare în dreptul comunitar Statutul parlamentarului Legea nr. 314/2001 Codul de procedură civilă Jurisprudenţă. Comentarii Plângeri individuale Decretul 167/1958, art. 7 Principiul autonomiei procedurale naţionale Obiectul dreptului de uzufruct Imobile cumpărate Doctrină internă Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 Liberul acces la justiţie Codul penal Vamă Legea nr. 64/1995, art. 7 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Proceduri în materie comercială Legea nr. 31/1990, art. 72 Sistem de remunerare Libera circulaţie a lucrătorilor Suspendarea condiţionată a executării Autonomie universitară Incidenţa art. 101 din Tratatul UE Propagandă Persecuţii Obiectul dreptului de proprietate publică O.G. nr. 102/2000 O.U.G. nr. 25/2007, art. 1 alin. 1 Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Codul penal, art. 215, alin. 1 Executare silită Drept civil Răspundere limitată Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Cumul de funcţii Acţiune în anulare Norme juridice succesive Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Ajutor acordat crescătorilor de porci Dreptul de reproducere Legea nr. 29/1990, art. 1 Vicii Prescripţia extinctivă Discriminare Dreptul securităţii sociale Prestaţii familiale Drept parlamentar Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Hotărâre judecătorească Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Norme internaţionale ale muncii cu privire la migraţia forţei de muncă Principiul egalităţii de tratament juridic Codul penal, art. 18 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Garanţie imobiliară Rezoluţiune Calitatea procesuală Creanţă Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Legea nr. 180/2002 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Proprietate Falsificare Legea nr. 506/2002, art. 21 Vătămare corporală O.U.G. nr. 94/2000 Drept. Jurisprudenţă Noţiunea de funcţionar public Trafic de influenţă Reactualizarea tarifelor Interpretarea legii Legea nr. 506/2002 Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Încredinţarea copilului Mandat european Drept privat Codul civil, art. 1362 Acte normative abrogate Novaţie Codul muncii, art. 43 Decretul - Lege nr. 61/1990 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Imunitate parlamentară Nelegalitate Drept în general Acte ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Principiul relativităţii Prorogarea competenţei Calităţii procesuale pasive Logodna Carte funciară Procedură de legiferare Surse de venituri bugetare Suspendarea judecăţii Răzbunare Info curier Nulitatea căsătoriei Contract de comision H.G. nr. 391/1995 Mediere Codul familiei Procedura imobiliară indirectă Dreptul de acces liber la justiţie Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 O.G. nr. 11/1996, art. 1 Conflict juridic de natură constituţională Executarea pedepsei Ordonanţă preşedinţială Contract de mandat Conflict de interese Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Dreptul familiei Piaţa reglementată Subiectele dreptului de proprietate publică Dobândirea dreptului de proprietate Efectele celerităţii procesului penal Retrocedarea unui lăcaş de cult Procedură civilă Întreprinderi economice colective Autoritate de lucru Celeritatea Instanţă competentă Supraveghere Competenţa Curţii Constituţionale Codul civil, art. 1113 Refuzul accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice reglementate Proprietate aparentă Săvârşirea infracţiunii Publicații digitale Activitate jurisdicţională Cec fără acoperire Reforma în jusitie Acte privind pensiile şi protecţia socială Drept bancar Sancţiune Bilet de ordin neexecutat Competenţă judiciară O.G. nr. 43/1997 Sărbătoare Legea nr. 219/1998, art. 5 O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Rata inflaţiei Codul penal, art. 41, alin. (2) Motivele de apel legate de individualizarea pedepsei Recurs Investiţii financiare Probleme de procedură Acte de execuţie Taxe O.G. nr. 26/2003 Codul procesual civil, art. 5 Organizarea sistemului judiciar Acţiune pauliană Legea nr. 188/1999 Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Accesul liber la justiţie Complicitate Libertatea de exprimare Publicații digitizate Tâlhărie Codul penal, art. 175, alin. (1), lit. a) Inadmisibilitate Legea nr. 323/2001 Contracte comerciale Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Infracţiune de fals intelectual Contract individual de muncă Prezumţia de solidaritate Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Procedură contravenţională Abuz de încredere Conflict negativ de competenţă Procedura statului membru responsabil Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Stoparea calcului dobânzilor Probaţiune Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Culpa creditorului Imobile preluate Legea nr. 309/2002, art. 1 Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 O.U.G. nr. 58/2003 Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Convenţie, art. 13 Sesizarea instanţei Persoane disponibilizate Legea nr. 381/2002 Răspundere civilă Principiul efectivităţii Codul civil, art. 480 Măsuri speciale privind securitatea în muncă Concursul de legi penale Mandat de arestare Convenţie, art. 14 Dobândirea ilicită a averii Drept adminsitrativ Acte normative comentate Drept public Certificat de moştenitor Imobile restituite Noul Cod civil Legea nr. 10/2001, art. 47 Legea concurenţei Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Nulitatea absolută Executarea creanţelor H.G. nr. 512/1998 Contract colectiv de muncă Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Contract de vânzare-cumpărare Divorţul cu minori Furt calificat Conflicte Oferte publice internaţionale Contract de credit bancar Vânzarea spaţiilor comerciale Protecţia mediului înconjurător Argumentele Curţii Constituţionale Accident de circulaţie Marcă Legislaţie Rolul consulilor onorifici Extrădare Revendicare Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Interzicerea torturii Legea nr. 51/1995 Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 O.U.G. nr. 150/2002 Legea nr. 227/2003 Recuperarea creanţelor Codul penal, art. 147 Codul penal, art. 14 O.G. nr. 36/2002 Contract de leasing Acţiune Citare Partajul succesoral Probleme de drept din practica instanţelor Legea nr. 36/1995, art. 27 Organizare judiciară Legea nr. 143/2000, art. 4 Acţiune penală Protecţia proprietăţii Sancţionarea contravenţilor Executarea unor profesii Act administrativ Nulitate Dizolvare fără lichidare Instanţă penală internaţională Legea nr. 119/1997 Procedura în faţa Curţii Constituţionale Plata transfrontalieră Clauza leonină Contestaţie la executare Reziliere Imobile preluate de stat Persecutaţi politic Organizarea administraţiei Legea nr. 54/2003 Jurisprudenţa CEDO Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Abuz de minoritate Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Abandonul de copii Moartea victimei Cerinţele contradictorialităţii Cerere de restituire în natură Hotărâre irevocabilă Ultraj Protecţia drepturilor fundamentale Salariu Fond agricol Dobânda - copilul natural al banilor Nediscriminare Drepturile consumatorului O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Omor deosebit de grav Dividende Administratorul judiciar Legea procesual-civilă Proprietate privată Calitate procesuală Noţiunea de act al autorităţii contractante Vânzare la licitaţie Infracţiuni de mărturie mincinoasă Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Noţiunea de termen rezonabil al procedurilor penale Legea nr. 94/2010, art. 1 alin. (2) Schimbarea încadrării juridice Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Operaţiuni bancare Calomnie Regimul contravenţional Ipotecă Fals în declaraţii Contract de credit Juridic Legea nr. 88/1993 Lichidator judiciar Noţiunea de persoană vătămată Convenţie, art. 4 O.G. nr. 5/2001 în cazul contractelor administrative Dobândirea terenurilor Drept la compensaţie în caz de întârziere Pedeapsa accesorie Dreptul de administrare Curentul tradiţionalist Codul de procedură civilă, art. 282 Import de echipamente militare cu scutire de taxe vamale Legea nr. 31/1190, art. 192 Suspendarea alocaţiei Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Legea nr. 241/2001 Noţiunea de conflict Anticorupţie Drepturi de autor Dreptul transporturilor Ionescu, Miron Venituri publice Combaterea pirateriei Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 O.G. nr. 121/1998, art. 43 Hotărâri străine Prejudiciu Culpa cărăuşului Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Garanţie Oferta publică de cumpărare Magistraţi Hotărâri judecătoreşti Stipulaţie S.I.F.-urile obiect al analizei Cazuri de discriminare Noţiunea de profesionist Procedura de înscriere în cartea funciară Competenţă teritorială Drept de asociere Acte de control financiar Regulamentul (CE) nr. 44/2001 Deţinere de droguri Executare abuzivă Poprirea asiguratorie Drept de deducere Statutul profesiei de avocat Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Dreptul muncii Minori Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Proprietate publică Citarea părţilor Reexaminare din cadrul OSIM Regulamentul Parlamentului European Codul de procedură penală, art. 461 Tacita relocaţiune Părţi responsabile civilmente Calitate procesuală pasivă Suspendarea acţiunilor Daune morale Dreptul la viaţă privată Proprietăţi publice Protecţia vieţii private Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Legea nr. 132/2003 Restitutio Contrabandă Circumscrieri Contract de transport Legea nr. 21/1996, art. 9 Contract sinalagmatic Arestare preventivă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 319/2006 Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Inculpat Contravenţie Înşelăciune Arbitrajul comercial Căi extraordinare de atac Egalitate în drepturi Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Legea nr. 85/2006, art. 36 Codul civil, art. 1201 Competenţa teritorială Dobândirea dreptului de uzufruct Parte vătămată Procedura somaţiei de plată Contract de ipotecă Contract de societate Remedii procedurale Licitaţie Asigurări sociale de stat Legea nr. 78/2000, art. 6 Drept administrativ Drept fundamental Sancţiune juridică Legea nr. 24/1990 Indexarea judiciară Drept bancar-valutar Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Inexistenţa afinităţilor politice Cetăţean străin Executare Uzucapiune Suspendarea executării pedepsei Legea nr. 10/2001, art. 51 Codul muncii Legea partidelor politice Mandat ad-hoc Competenţă judecătorească Codul aerian Neconstituţionalitate Societate cu răspundere limitată Regim vamal H.G. nr. 97/1991 Impozite Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună Decretul - Lege nr. 42/1990 Terenuri intravilane Măsuri speciale privind igena Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Solidaritate pasivă Hotarâre penală Despăgubiri băneşti Acte de executare Liber acces la justiţie Procedura hotărârii pilot Sancţiunea lipsei concilierii directe Plângere Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Viol Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Autonomie locală Supravegherea executării pedepsei Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Omor calificat Contract de împrumut Statutul aleşilor locali Somaţie Autonomie bugetară Organizare judecătorească Penalităţi Concurenţă neloială Legea nr. 213/1998 Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Legea nr. 143/2000 Acţiune în daune Atribuţiile Curţii Constituţionale Legislaţie comercială Legea nr. 671/2002, art. 5 Instanţă Măsuri de protecţie socială Contract de asociere Admisibilitatea mijloacelor de probă Pensie de serviciu Răspunderea penală a persoanei juridice Reorganizare judiciară Insolvenţă Săvârşirea de infracţiuni Recorelarea pensiilor Victima a decedat Nulitatea întâmpinării Legea nr. 47/1992, art. 29 Scutire de taxă Asigurarea dovezilor Legea nr. 1/2000 Sancţiune politică Membru al Uniunii Europene Plângere prealabilă Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Titlu executoriu Cazul strămutării Măsuri speciale privind protecţia sănătăţii Codul de procedură fiscală Acţiune în constatarea nulităţii Legea nr. 99/1999 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Sechestrul judiciar Practică judiciară Codul de procedură penală, art. 337 Legea nr. 317/2004 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Omor Jurisprudenţa Curţii de Conturi Codul procesual civil Impozit pe venitul persoanelor fizice Dreptul românesc Daune Garanţia independentă Calitatea procesuală activă Acţiune în contencios administrativ Legea nr. 10/2001 Drepturile acţionarilor Bunuri domeniale Credit bancar O.U.G. nr. 54/2010 Efectele obligaţiilor Aplicarea de către CEDO a standardelor europene Teren agricol extravilan Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Dreptul la respectarea vieţii private Acţiuni în constatarea nulităţii Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Bunuri Taxe nerecuperabile Configuraţie politică Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Dreptul comerţului internaţional Codul de procedură civilă, art. 2 Cheltuieli judiciare Imobile confiscate Clauză de neconcurenţă Bunuri comune Dobândirea dreptului de proprietate publică Codul penal, art. 206 Restituire Atribuţiile procurorului Incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 Infracţiuni H.G. nr. 401/2001 Legea nr. 174/2004 Prescripţia dreptului Apărare Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Contestaţie în anulare Convenţie, art. 2 Definiţia garanţiei independente Corelaţia dintre proprietatea aparentă şi principiul publicităţii materiale al înscrierii în carta funciară Curentul modern Codul de procedură civilă, art. 248 Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Lichidare Imobile naţionalizate Dreptul de a nu fi judecat Clauze contractuale Minori în dificultate Cauţiune Clauză penală Legea nr. 21/1996 Activitatea de comunicaţii Procedură legislativă Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Dreptul la un proces echitabil Acţiune în revendicare O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c Piaţă de capital Acte de control vamal Taxa vamală Principiul unicităţii Efectele nulităţii Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Conflict negativ O.U.G. nr. 102/1999 Procedură de declarare a nulităţii Uniunea Europeană Procedură jurisdicţională Legea nr. 51/1995 art. 56 Dreptul asigurărilor sociale Regulator de competenţă Convenţie, art. 7 Certificat de atestare a dreptului de proprietate Blocaj financiar Legislaţie fiscală Înstrăinarea imobilelor Conflict procedural Custodie Agent comercial Excepţia de neconstituţionalitate Politica ajutorului de stat Dreptul concurenţei Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Fals în înscrisuri Carnet de muncă Motivele de apel legate de condamnare Dreptul la respectarea vieţii familiale Act constatator O.G. nr. 92/2003 Legislaţie europeană Rechizitoriu Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Cerere de chemare în judecată Acte notariale Spiritualitate Accize Despăgubire Succesiune Societăţi comerciale Drept internaţional privat Suspendarea executării Somaţie de plată Regim juridic Sancţiuni contravenţionale O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Susţinerea reţelelor electrice Tipologia de garanţie Calitate procesuală activă Preempţiunea convenţională Conflict de competenţă O.U.G. nr. 104/2002 Transport aerian Protecţie socială Deblocarea contului bancar Dreptul bancar Conciliere directă Contract de prestări servicii Legea nr. 11/1991, art. 5 Convenţie, art. 8 Legea nr. 24/2000 Strămutare Incompatibilitate Libertatea comerţului Profanare Privatizarea societăţilor Competenţa instanţelor de judecată Profesia de consilier juridic Legislaţie penală Reglementarea naţională analizată în contextul legislaţiei naţionale Plata cauţiunii Definirea dreptului de proprietate Privatizare Tehnică legislativă Drept constituţional Prezumţia de nevinovăţie Legea nr. 132/2003, art. 3 O.G. nr. 25/2002 Creanţe bugetare Obligaţia de plată Codul civil, art. 1513 Autorizaţie de construire Decretul nr. 218/1960 Petiţia de ereditare Legea nr. 29/1990, art. 5 Opinia majoritară Cauţiune reală Apel incident Căi de atac Noile coduri în dezbatere Exercitarea unor profesii Dreptul proprietăţii intelectuale Stare civilă Acte administrative Revizuirea Constituţiei Expropriere Regulament de transport Legea nr. 178/1997 Acte administrative premergătoare Motivarea acţiunii Contract de închiriere Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Titlu de proprietate Adopţie Legea nr. 506/2002, art. 2 Legislaţie regională care instituie o taxă Urmărire penală Sancţionare Acţiune în constatare Act administrativ unilateral Dreptul naţional Procedura de restituire Convenţie, art. 1 Ucidere din culpă Tentativă Faptă ilicită Întreprinderi economice individuale Reducerea pedepsei Decretul nr. 176/1948 Principiul contradictorialităţii O.U.G. nr. 71/2009 Principiul nediscriminării pe motive de vârstă Convenţie, art. 12 O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a Părăsirea locului accidentului Ocupare abuzivă Legea nr. 11/1991, art. 4 Curtea Constituţională Exercitarea dreptului de proprietate publică Creanţe Regulamentul nr. 44/2001 Notificări Principalele argumente invocate de autor Indexarea creanţelor Principiul proporţionalităţii O.U.G. nr. 168/2001 Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Dreptul la protecţie socială Opinia minoritară Încălcarea clauzei de neconcurenţă Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Carol al II-lea Competenţa jurisdicţională H.G. nr. 855/2002 Procedura de judecată Delapidare Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Celeritatea procesului penal Drept Caracterul "postum" al efectelor logodnei Răspunderea persoanei juridice Instrumente Expertiză Codul de procedură penală, art. 4 Legislaţie civilă Drepturi patrimoniale Codul penal, art. 117 Control judecătoresc Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Documente de însoţire a mărfurilor Prejudiciu cauzat Drept comparat Limbaj Legea ferenda Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Legea nr. 281/2003, art. IX Comunicări Suspendarea din funcţie Drepturi fundamentale Garantarea dreptului de proprietate Locul producerii faptului generator al prejudiciului Satisfacţia echitabilă Dobânzi Infracţiuni de speculă Legea nr. 10/2001, art. 45 alin. 92 O.G. nr. 121/1998 Reorganizare judiciară şi faliment Natura dreptului Copil minor Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Circulaţia pe drumurile publice Lovituri cauzatoare de moarte Codul de procedură penală, art. 409 Legea nr. 146/1997, art. 2
Vă rugăm să schimbaţi parola