Biblioteca Universității din Pitești

Doctrină

Subiect Tematic: Doctrină
Lucrări: 4340 lucrari in 4340 publicatii in 1 limbi
Predica de pe Munte de: Pufu, Gheorghe (1956-) (Text tipărit)
Analele Universităţii Bucureşti. Drept : 2003-2005 de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept (Text tipărit)
Subiecte
Bunuri confiscate Noţiunea de întreprindere Asistenţă juridică Funcţionar public Dreptul de proprietate Legea nr. 11/1991 Gradul de libertate al autorului Convenţia europeană de securitate socială Dobândire licită a averii Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Puteri ale statului Plata drepturilor locatorului Contractul de manipulare Fals intelectual Drepturile arbitrilor Drept electoral Antreprenori Consiliul Concurenţei Frauda la Constituţie Procedura insolvenţei Legea nr. 180/2002, art. 32 Anularea contractului Procedura de mediere Emiterea mandatului european de arestare Codul aerian, art. 112 alin. 1 Consiliul Naţional al Audiovizualului Constatarea nulităţii contractului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Casare Tăinuire Dreptul afacerilor Religie. Teologie Drept penal spaniol Granţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute Protecţia dreptului la viaţa privată Neretraoctivitatea legii Delegare legislativă Suspendarea executării hotărârii Drept notarial Pedeapsă complementară O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 Competenţă Măsuri reparatorii prin echivalent Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Societăţi bancare Asigurări sociale de sănătate Statutul de refugiat Drept european Dizolvare prin faliment Drepturile părintelui Persecutat etnic Obligaţiile comerciantului Partaj Legitimă apărare Codul civil Codul penal, art. 197 alin. (1) Stagiu de cotizare Nulitatea contractului Legea nr. 64/1995, art. 97 Legea nr. 112/1995 Principiul libertăţii Libertatea de asociere Dedicaţie şi autograful autorului Societate de asigurări Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Evaziune fiscală Credite Suspendarea judiciară Vătămări cauzatoare de moarte Anularea înregistrării unei mărci Libera circulaţie a persoanelor Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Impozit pe profit Infracţiune de fals în declaraţii Acte juridice frauduloase Procedura divorţului Trafic de droguri O.U.G. nr. 26/1997 Locuinţe construite Legea nr. 64/1995, art. 10 O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Drepturi conexe Expunere Didactică Interzicerea discriminării Drept contravenţional Alegeri prezidenţiale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Rolul instanţei naţionale Dreptul la viaţă Contestaţie Cesionarea pachetului de acţiuni Nulitatea gajului comercial Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil Probleme de drept din practica instanţelor Contract de cesiune O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 Principiul inadmisibilităţii acţiunii populare Fundaţii Controlul constituţionalităţii Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Funcţia publică Garanţii reale mobiliare Codul de procedură penală, art. 486 Norme de transpunere a dreptului Uniunii Strămutarea procesului Inculpat arestat Acces liber la justiţie Acţiunea în nulitate Răspundere contractuală Omisiune Lege Arbitrabilitatea contractului de administrare Apărători pentru inculpaţi Acte extrajudiciare Admisibilitate Decretul nr. 167/1958 Procedură prealabilă Garanţiile datorate cesionarului Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Legea nr. 302/2004, art. 111 O.G. nr. 80/2000 Despăgubiri civile Măsura creditorului de limitare a pagubei Legea nr. 318/2003, art. 18 Secret de stat Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Dreptul Uniunii Europene Principiul consensualismului Taxa judiciară de timbru Prevederi comunitare privind reglementarea protecţiei mediului înconjurător Reabilitare Jurisprudenţă comentată Procedura reorganizării judiciare Acţiune civilă Bancă domiciliatară Natura contractului Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Codul de procedură penală, art. 483 Legea nr. 326/2001 Rolul statului în economia de piaţă Excepţie de nelegalitate Codul penal, art. 254 alin. 1 Dobândirea proprietăţii Legea nr. 326/2001, art. 25 Mediator Legea nr. 47/1993 Încetarea raportului de serviciu Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Interes legitim Taxa pentru serviciul public Radiere Codul penal, art. 174 Ajutor de stat Codul penal, art. 81 alin. 3 Plata compensatorie Contract de concesiune Garda Naţională O.G. nr. 43/2004 Actul administrativ Dreptul de opţiune succesorală Naţionalizare Codul civil, art. 1110 Codul penal, art. 293 Societate comercială pe acţiuni Regim de impozitare Dreptul concurenţei Coproprietate Interdicţie legală de înstrăinare Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale O.G. nr. 39/2003 Litigii de muncă Constituirea unui grup parlamentar Condamnare Legea nr. 428/2002 Creditor Vătămare corporală din culpă Lichidator Competenţa materială Drept procesual civil Legea nr. 90/2001 Bunuri mobile Lipsa capacităţii de folosinţă Contestaţii privind mărcile Consum ilicit de droguri Noţiunea de interes direct şi individual Obligaţiile arbitrilor Droguri de risc Proceduri de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept de proprietate Judecată Evadare Jurisdicţie administrativă Infracţiuni de viol Dreptul la libertate şi siguranţă Legea nr. 36/1995 Statutul magistratului O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Protecţia consumatorilor Arestare pe nedrept Drept procesual penal Luare de mită Cerere reconvenţională Acţiune în anularea hotărârii Antecontract de vânzare-cumpărare Procedura civilă românească Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Securitate juridică Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Încetarea de drept a contractului de muncă Codul de procedură penală, art. 367 Restituire în natură Codul familiei, art. 36 Restituirea cauţiunii Clauză compromisorie Competenţă materială Dreptul mediului Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora sălbatică O.U.G. nr. 34/2006 Drepturi civile pure Calitatea de reclamat Executarea hotărârilor emise Drepturile omului Controlul legalităţii Decretul nr. 712/1966 Plângere contravenţională Drepturi civile simple Curtea Europeană a Drepturilor Omului Vulnerabilitate Convenţie, art. 5 Contenciosul administrativ Codul de procedură penală, art. 485 Sancţionarea pasivităţii nerezonabile a creditorului Legea nr. 328/2006 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Motive umanitare Legea nr. 90/1996, republicată Codul de procedură penală, art. 51 Confiscare Protecţia concurenţei loiale Concordatul preventiv Drepturi şi obligaţii în general Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 Legea nr. 318/2003 Politici Europene Aplicabilitatea în materia contractelor administrative a O.U.G. nr. 119/2007 Drept vamal Curtea de Conturi Faliment Cerere de revizuire Publicitate mascată Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 188/2000 Autorizarea creditorului de a demola Iliceitate Decretul 167/1958 Convenţie Exercitarea recursului Pronunţarea unei hotărâri premergătoare Imobile Dreptul de a nu fi pedepsit Codul de procedură civilă, art. 294-298 Incriminarea penală Pedagogie Codul penal, art. 86 alin. 3 Restrângerea unor drepturi Obligaţii fiscale Conflict de muncă Fapte penale Spaţiu comercial Alegeri locale Societate comercială Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Infracţiuni complexe Abateri disciplinare Legea nr. 31/1990, art. 218 O.U.G. nr. 25/2002 Drepturi procesuale Conflict de drepturi Consiliul Superior al Magistraturii Impozit pe venit Drept de preemţiune Codul de procedură civilă, art. 235 Medicină legală Criterii de delimitare a tipologiei Codul comercial, art. 1 Infracţiune de omor Contenciosul fiscal Exercitarea dreptului Legea nr. 112/1995, art. 6 Proces echitabil Legea nr. 12/1990, republicată Suspendare Codul de procedură penală, art. 458 Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Teologie dogmatică Drept financiar şi fiscal Acţiuni în evacuare Autonomie O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Legea nr. 29/1990, art. 9 Legea nr. 309/2002 Codul procesual penal Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Decesul debitorului Remuneraţie Gestionarea migraţiei ilegale Legea nr. 671/2002 Litigiul judiciar Răspundere materială Practici anticoncurenţiale Legea nr. 146/1997, art. 1 Dreptul la apărare Litigii comerciale Capital social Libertatea individuală Drept penal Tentativă la infracţiunea de omor Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Apel Acces la justiţie Garanţii Control financiar Dreptul funcţiei publice Interpretarea Cartei drepturilor fundamentale Proporţionalitate Combaterea criminalităţii Opinia separată Alegeri parlamentare Convenţie, art. 10 Legea nr. 387/2002 Proxenetism Delimitarea garanţiei independente Drept succesoral Resurse financiare Arestare Trafic de persoane Nulitatea cererii de chemare în judecată Protecţia chiriaşilor Creanţele asociaţilor de proprietari Pensie Recurs civil Obligaţiile angajatorului Drept de autor Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Debitor Codul de procedură penală, art. 52 Atribuţiile judecătorilor Concursul de infracţiuni Informaţii publice Obligaţii comerciale Legea nr. 3/2000 Confiscare specială Procedura ordonanţei de plată Contopirea pedepselor Litigii Control de constituţionalitate Revizuire Drept comunitar Recidivă Expulzare Insuficienta fundamentare în dreptul comunitar Legea nr. 314/2001 Statutul parlamentarului Codul de procedură civilă Control de legalitate Jurisprudenţă. Comentarii Plângeri individuale Decretul 167/1958, art. 7 Principiul autonomiei procedurale naţionale Obiectul dreptului de uzufruct Imobile cumpărate Doctrină internă Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 Liberul acces la justiţie Vamă Codul penal Legea nr. 64/1995, art. 7 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Proceduri în materie comercială Contencios administrativ Legea nr. 31/1990, art. 72 Sistem de remunerare Libera circulaţie a lucrătorilor Autonomie universitară Suspendarea condiţionată a executării Incidenţa art. 101 din Tratatul UE Persecuţii Obiectul dreptului de proprietate publică Propagandă O.G. nr. 102/2000 O.U.G. nr. 25/2007, art. 1 alin. 1 Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Codul penal, art. 215, alin. 1 Publicații EUP Drept civil Răspundere limitată Executare silită Cumul de funcţii Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Norme juridice succesive Acţiune în anulare Ajutor acordat crescătorilor de porci Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Dreptul de reproducere Legea nr. 29/1990, art. 1 Vicii Profesia de avocat Prescripţia extinctivă Detenţiune pe viaţă Protecţia persoanelor Discriminare Dreptul securităţii sociale Prestaţii familiale Drept parlamentar Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Hotărâre judecătorească Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Norme internaţionale ale muncii cu privire la migraţia forţei de muncă Principiul egalităţii de tratament juridic Codul penal, art. 18 Publicităţi imobiliare Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Control judiciar Garanţie imobiliară Calitatea procesuală Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Creanţă Rezoluţiune Legea nr. 180/2002 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Proprietate Legea nr. 506/2002, art. 21 Falsificare Vătămare corporală O.U.G. nr. 94/2000 Drept. Jurisprudenţă Noţiunea de funcţionar public Trafic de influenţă Reactualizarea tarifelor Interpretarea legii Legea nr. 506/2002 Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Încredinţarea copilului Mandat european Drept privat Codul civil, art. 1362 Plângere contra actelor procurorului Acte normative abrogate Novaţie Codul muncii, art. 43 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Decretul - Lege nr. 61/1990 Imunitate parlamentară Nelegalitate Drept în general Acte ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Abandon de familie Încadrare juridică Principiul relativităţii Prorogarea competenţei Calităţii procesuale pasive Logodna Acte de procedură Procedură de legiferare Surse de venituri bugetare Carte funciară Suspendarea judecăţii Răzbunare Info curier Contract de comision Nulitatea căsătoriei H.G. nr. 391/1995 Mediere Codul familiei Procedura imobiliară indirectă Dreptul de acces liber la justiţie O.G. nr. 11/1996, art. 1 Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 Interdicţie Conflict juridic de natură constituţională Executarea pedepsei Ordonanţă preşedinţială Contract de mandat Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Conflict de interese Dobândirea dreptului de proprietate Retrocedarea unui lăcaş de cult Dreptul familiei Subiectele dreptului de proprietate publică Piaţa reglementată Efectele celerităţii procesului penal Procedură civilă Întreprinderi economice colective Autoritate de lucru Celeritatea Instanţă competentă Supraveghere Competenţa Curţii Constituţionale Codul civil, art. 1113 Refuzul accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice reglementate Proprietate aparentă Săvârşirea infracţiunii Publicații digitale Activitate jurisdicţională Cec fără acoperire Reforma în jusitie Acte privind pensiile şi protecţia socială Drept bancar Sancţiune Bilet de ordin neexecutat Competenţă judiciară O.G. nr. 43/1997 Legea nr. 219/1998, art. 5 Sărbătoare O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Codul penal, art. 41, alin. (2) Rata inflaţiei Motivele de apel legate de individualizarea pedepsei Recurs Investiţii financiare Asigurări sociale Libertate fundamentală Contract de garanţie imobiliară Probleme de procedură Acte de execuţie Taxe O.G. nr. 26/2003 Codul procesual civil, art. 5 Organizarea sistemului judiciar Legea nr. 188/1999 Acţiune pauliană Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Accesul liber la justiţie Libertatea de exprimare Complicitate Cauza ilicită Publicații digitizate Tâlhărie Codul penal, art. 175, alin. (1), lit. a) Legea nr. 323/2001 Inadmisibilitate Contracte comerciale Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Infracţiune de fals intelectual Prezumţia de solidaritate Contract individual de muncă Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Procedură contravenţională Abuz de încredere Protecţia drepturilor omului Conflict negativ de competenţă Procedura statului membru responsabil Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Stoparea calcului dobânzilor Probaţiune Culpa creditorului Imobile preluate Legea nr. 309/2002, art. 1 O.U.G. nr. 58/2003 Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Legea nr. 381/2002 Persoane disponibilizate Convenţie, art. 13 Sesizarea instanţei Răspundere civilă Principiul efectivităţii Măsuri speciale privind securitatea în muncă Codul civil, art. 480 Concursul de legi penale Dobândirea ilicită a averii Mandat de arestare Convenţie, art. 14 Drept adminsitrativ Acte normative comentate Separarea puterilor Protecţia copiilor Drept public Contract de asigurare facultativă Certificat de moştenitor Imobile restituite Noul Cod civil Legea nr. 10/2001, art. 47 Legea concurenţei Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Nulitatea absolută Executarea creanţelor H.G. nr. 512/1998 Contract colectiv de muncă Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale Contract de vânzare-cumpărare Divorţul cu minori Oferte publice internaţionale Furt calificat Conflicte Contract de credit bancar Protecţia mediului înconjurător Vânzarea spaţiilor comerciale Accident de circulaţie Argumentele Curţii Constituţionale Marcă Legislaţie Rolul consulilor onorifici Revendicare Extrădare Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Interzicerea torturii Legea nr. 51/1995 Suspendarea condiţionată a executării pedepsei Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 O.U.G. nr. 150/2002 Rejudecare după casare Legea nr. 227/2003 Recuperarea creanţelor Codul penal, art. 14 O.G. nr. 36/2002 Codul penal, art. 147 Contract de leasing Acţiune Citare Partajul succesoral Probleme de drept din practica instanţelor Legea nr. 36/1995, art. 27 Legea nr. 143/2000, art. 4 Jurisdicţie naţională Organizare judiciară Acţiune penală Protecţia proprietăţii Sancţionarea contravenţilor Furt Principiul neretroactivităţii Act administrativ Nulitate Executarea unor profesii Dizolvare fără lichidare Legea nr. 119/1997 Procedura în faţa Curţii Constituţionale Instanţă penală internaţională Plata transfrontalieră Clauza leonină Conflict Contestaţie la executare Reziliere Imobile preluate de stat Persecutaţi politic Organizarea administraţiei Legea nr. 54/2003 Jurisprudenţa CEDO Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Cesiune de creanţă Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Abuz de minoritate Moartea victimei Exercitarea căilor de atac Abandonul de copii Cerinţele contradictorialităţii Cerere de restituire în natură Hotărâre irevocabilă Ultraj Fond agricol Protecţia drepturilor fundamentale Salariu Dobânda - copilul natural al banilor Nediscriminare Drepturile consumatorului O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Omor deosebit de grav Dividende Legea procesual-civilă Administratorul judiciar Proprietate privată Interes public Vânzare la licitaţie Calitate procesuală Noţiunea de act al autorităţii contractante Infracţiuni de mărturie mincinoasă Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Noţiunea de termen rezonabil al procedurilor penale Schimbarea încadrării juridice Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Operaţiuni bancare Calomnie Regimul contravenţional Ipotecă Majorarea capitalului social Fals în declaraţii Contract de credit Juridic Legea nr. 88/1993 Lichidator judiciar Noţiunea de persoană vătămată Înşelăciunea în convenţii Convenţie, art. 4 O.G. nr. 5/2001 în cazul contractelor administrative Articole digitizate Dobândirea terenurilor Drept la compensaţie în caz de întârziere Dreptul de administrare Pedeapsa accesorie Curentul tradiţionalist Codul de procedură civilă, art. 282 Import de echipamente militare cu scutire de taxe vamale Contopire Legea nr. 31/1190, art. 192 Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Legea nr. 241/2001 Suspendarea alocaţiei Noţiunea de conflict Drepturi de autor Anticorupţie Dreptul transporturilor Venituri publice Combaterea pirateriei Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 O.G. nr. 121/1998, art. 43 Hotărâri străine Prejudiciu Culpa cărăuşului Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Garanţie Oferta publică de cumpărare Magistraţi Hotărâri judecătoreşti Cazuri de discriminare Stipulaţie S.I.F.-urile obiect al analizei Noţiunea de profesionist Procedura de înscriere în cartea funciară Competenţă teritorială Drept de asociere Acte de control financiar Regulamentul (CE) nr. 44/2001 Deţinere de droguri Executare abuzivă Infracţiune consumată Poprirea asiguratorie Drept de deducere Statutul profesiei de avocat Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Dreptul muncii Minori Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Proprietate publică Citarea părţilor Reexaminare din cadrul OSIM Dreptul la ocrotirea sănătăţii Regulamentul Parlamentului European Codul de procedură penală, art. 461 Tacita relocaţiune Părţi responsabile civilmente Calitate procesuală pasivă Suspendarea acţiunilor Daune morale Dreptul la viaţă privată Cumul pensiei cu salariu Proprietăţi publice Protecţia vieţii private Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Legea nr. 132/2003 Contrabandă Restitutio Contract de transport Circumscrieri Legea nr. 21/1996, art. 9 Contract sinalagmatic Arestare preventivă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 319/2006 Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Inculpat Contravenţie Înşelăciune Arbitrajul comercial Căi extraordinare de atac Egalitate în drepturi Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Legea nr. 85/2006, art. 36 Dobândirea dreptului de uzufruct Codul civil, art. 1201 Competenţa teritorială Parte vătămată Procedura somaţiei de plată Contract de societate Contract de ipotecă Remedii procedurale Asigurări sociale de stat Licitaţie Drept administrativ Legea nr. 78/2000, art. 6 Drept fundamental Legea nr. 24/1990 Sancţiune juridică Indexarea judiciară Drept bancar-valutar Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Cetăţean străin Inexistenţa afinităţilor politice Uzucapiune Suspendarea executării pedepsei Codul muncii Legea nr. 10/2001, art. 51 Executare Competenţă judecătorească Legea partidelor politice Mandat ad-hoc Codul aerian Neconstituţionalitate Societate cu răspundere limitată H.G. nr. 97/1991 Regim vamal Contract de garanţie Impozite Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună Decretul - Lege nr. 42/1990 Măsuri speciale privind igena Terenuri intravilane Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Solidaritate pasivă Despăgubiri băneşti Hotarâre penală Liber acces la justiţie Acte de executare Procedura hotărârii pilot Sancţiunea lipsei concilierii directe Viol Plângere Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Autonomie locală Supravegherea executării pedepsei Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Omor calificat Infracţiune de furt Contract de împrumut Statutul aleşilor locali Autonomie bugetară Somaţie Penalităţi Organizare judecătorească Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Concurenţă neloială Legea nr. 213/1998 Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Acţiune în daune Legea nr. 143/2000 Atribuţiile Curţii Constituţionale Legislaţie comercială Măsuri de protecţie socială Legea nr. 671/2002, art. 5 Instanţă Contract de asociere Persoane vătămate Fapte ilicite Admisibilitatea mijloacelor de probă Pensie de serviciu Răspunderea penală a persoanei juridice Reorganizare judiciară Legea contravenţională Insolvenţă Săvârşirea de infracţiuni Recorelarea pensiilor Victima a decedat Nulitatea întâmpinării Scutire de taxă Legea nr. 1/2000 Asigurarea dovezilor Sancţiune politică Membru al Uniunii Europene Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Plângere prealabilă Titlu executoriu Cazul strămutării Codul de procedură fiscală Măsuri speciale privind protecţia sănătăţii Acţiune în constatarea nulităţii Legea nr. 99/1999 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Sechestrul judiciar Practică judiciară Codul de procedură penală, art. 337 Legea nr. 317/2004 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Codul procesual civil Omor Jurisprudenţa Curţii de Conturi Impozit pe venitul persoanelor fizice Garanţia independentă Daune Acţiune în contencios administrativ Calitatea procesuală activă Legea nr. 10/2001 Drepturile acţionarilor Bunuri domeniale Credit bancar O.U.G. nr. 54/2010 Efectele obligaţiilor Aplicarea de către CEDO a standardelor europene Teren agricol extravilan Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Dreptul la respectarea vieţii private Acţiuni în constatarea nulităţii Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Bunuri Taxe nerecuperabile Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Configuraţie politică Codul de procedură civilă, art. 2 Dreptul comerţului internaţional Imobile confiscate Cheltuieli judiciare Clauză de neconcurenţă Dobândirea dreptului de proprietate publică Bunuri comune Codul penal, art. 206 Restituire Atribuţiile procurorului Divorţ Incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 Infracţiuni H.G. nr. 401/2001 Legea nr. 174/2004 Prescripţia dreptului Apărare Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Definiţia garanţiei independente Contestaţie în anulare Convenţie, art. 2 Principiul constituţional Corelaţia dintre proprietatea aparentă şi principiul publicităţii materiale al înscrierii în carta funciară Curentul modern Codul de procedură civilă, art. 248 Drept la pensie Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Lichidare Imobile naţionalizate Dreptul de a nu fi judecat Clauze contractuale Cauţiune Clauză penală Legea nr. 21/1996 Activitatea de comunicaţii Procedură legislativă Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Dreptul la un proces echitabil O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c Acţiune în revendicare Piaţă de capital Acte de control vamal Taxa vamală Principiul unicităţii Efectele nulităţii Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului O.U.G. nr. 102/1999 Gesturi obscene Conflict negativ Procedură de declarare a nulităţii Uniunea Europeană Legea nr. 51/1995 art. 56 Procedură jurisdicţională Regulator de competenţă Autoritate de lucru judecat Dreptul asigurărilor sociale Convenţie, art. 7 Certificat de atestare a dreptului de proprietate Blocaj financiar Legislaţie fiscală Înstrăinarea imobilelor Conflict procedural Custodie Agent comercial Excepţia de neconstituţionalitate Politica ajutorului de stat Dreptul concurenţei Fals în înscrisuri Carnet de muncă Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Dreptul la respectarea vieţii familiale Motivele de apel legate de condamnare O.G. nr. 92/2003 Act constatator Legislaţie europeană Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Rechizitoriu Cerere de chemare în judecată Acte notariale Spiritualitate Despăgubire Accize Succesiune Administraţie publică locală Drept internaţional privat Suspendarea executării Societăţi comerciale Somaţie de plată Sancţiuni contravenţionale Regim juridic O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Susţinerea reţelelor electrice Tipologia de garanţie Calitate procesuală activă Preempţiunea convenţională O.U.G. nr. 104/2002 Conflict de competenţă Transport aerian Deblocarea contului bancar Protecţie socială Dreptul bancar Conciliere directă Contract de prestări servicii Legea nr. 11/1991, art. 5 Convenţie, art. 8 Legea nr. 24/2000 Strămutare Legea nr. 78/2000, art. 11 alin. (1) Libertatea comerţului Incompatibilitate Profanare Privatizarea societăţilor Profesia de consilier juridic Competenţa instanţelor de judecată Legislaţie penală Reglementarea naţională analizată în contextul legislaţiei naţionale Plata cauţiunii Definirea dreptului de proprietate Privatizare Tehnică legislativă Drept constituţional Prezumţia de nevinovăţie Legea nr. 132/2003, art. 3 O.G. nr. 25/2002 Creanţe bugetare Obligaţia de plată Codul civil, art. 1513 Decretul nr. 218/1960 Autorizaţie de construire Legea nr. 29/1990, art. 5 Petiţia de ereditare Cauţiune reală Opinia majoritară Apel incident Căi de atac Noile coduri în dezbatere Exercitarea unor profesii Dreptul proprietăţii intelectuale Stare civilă Acte administrative Expropriere Revizuirea Constituţiei Regulament de transport Legea nr. 178/1997 Motivarea acţiunii Acte administrative premergătoare Contract de închiriere Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Titlu de proprietate Adopţie Legea nr. 506/2002, art. 2 Legislaţie regională care instituie o taxă Urmărire penală Acţiune în constatare Sancţionare Act administrativ unilateral Dreptul naţional Procedura de restituire Convenţie, art. 1 Ucidere din culpă Faptă ilicită Tentativă Întreprinderi economice individuale Reducerea pedepsei Decretul nr. 176/1948 Principiul contradictorialităţii O.U.G. nr. 71/2009 Principiul nediscriminării pe motive de vârstă O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a Convenţie, art. 12 Ocupare abuzivă Părăsirea locului accidentului Curtea Constituţională Legea nr. 11/1991, art. 4 Exercitarea dreptului de proprietate publică Creanţe Regulamentul nr. 44/2001 Notificări Principalele argumente invocate de autor Indexarea creanţelor O.U.G. nr. 168/2001 Principiul proporţionalităţii Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Dreptul la protecţie socială Opinia minoritară Încălcarea clauzei de neconcurenţă Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Carol al II-lea Competenţa jurisdicţională H.G. nr. 855/2002 Procedura de judecată Delapidare Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Celeritatea procesului penal Drept Caracterul "postum" al efectelor logodnei Răspunderea persoanei juridice Instrumente Expertiză Codul de procedură penală, art. 4 Legislaţie civilă Drepturi patrimoniale Control judecătoresc Procedură judiciară Codul penal, art. 117 Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Documente de însoţire a mărfurilor Contract de asigurare Prejudiciu cauzat Drept comparat Limbaj Cesiunea creanţei Legea nr. 281/2003, art. IX Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Legea ferenda Comunicări Drepturi fundamentale Locul producerii faptului generator al prejudiciului Suspendarea din funcţie Garantarea dreptului de proprietate Satisfacţia echitabilă Dobânzi Infracţiuni de speculă Legea nr. 10/2001, art. 45 alin. 92 O.G. nr. 121/1998 Reorganizare judiciară şi faliment Natura dreptului Magistratură Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Copil minor Circulaţia pe drumurile publice Lovituri cauzatoare de moarte Legea nr. 146/1997, art. 2 Codul de procedură penală, art. 409 Poprire Perversiune sexuală Partajul judiciar Teologie Legea nr. 29/1990, art. 11 Sinteze de Jurisprudenţă Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Fondul de redresare Sistemul ablaţiunii Tardivitate Sancţiuni penale Reglementarea europeană a libertăţii de circulaţie a capitalurilor Dihotomia contencios subiectiv-contencios obiectiv Garanţi Atribuţiile Curţii de Conturi Jurisprudenţă Legea nr. 18/1991, republicată Act juridic civil Răspunderea civilă delictuală Contestare Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Acte frauduloase Contract de locaţiune Infractori minori Codul penal, art. 271, alin. 2 Răspundere contravenţională Prescripţie Principiul neretroactivităţii legii Arestări preventive Prescripţia dreptului la acţiune Drept fiscal Autorizarea prealabilă Pact comisoriu Dreptul la muncă Insolvenţă comercială Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru Asociaţie familială Imobile preluate în mod abuziv Natura juridică Doctrină Mediul înconjurător, esenţa vieţii Codul civil, art. 975 Pensii militare
Vă rugăm să schimbaţi parola