Biblioteca Universității din Pitești

Doctrină

Subiect Tematic: Doctrină
Lucrări: 4340 lucrari in 4340 publicatii in 1 limbi
Predica de pe Munte de: Pufu, Gheorghe (1956-) (Text tipărit)
Analele Universităţii Bucureşti. Drept : 2003-2005 de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul concurenţei Religie. Teologie Uniunea Europeană Drept civil Dreptul de proprietate Jurisprudenţă Drept Legislaţie Drept administrativ Acte administrative Dedicaţie şi autograful autorului Drept penal Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Magistratură Magistraţi Adopţie Teologie dogmatică Principiul relativităţii Transport aerian Protecţia mediului înconjurător Drept comunitar Drept în general Pedagogie Asigurări sociale Asigurări sociale de sănătate Control financiar Autonomie universitară Expertiză Drept parlamentar Teologie Drept public Blocaj financiar Drept privat Trafic de persoane Protecţie socială Dreptul familiei Infracţiuni Drept constituţional Didactică Codul civil Drept comercial Drept procesual civil Procedură civilă Drept procesual penal Acţiune penală Drept succesoral Dreptul muncii Codul penal Proprietate Prescripţie Operaţiuni bancare Contracte comerciale Politici Europene Impozite Taxe Mediere Drept internaţional privat Executarea pedepsei Venituri publice Dreptul mediului Protecţia proprietăţii Curtea Europeană a Drepturilor Omului Supraveghere Drept comparat Drept bancar-valutar Procedură judiciară Curtea Constituţională Drept electoral Drept fiscal Executare silită Societate comercială Drept vamal Dreptul afacerilor Drepturi fundamentale Dreptul transporturilor Dreptul proprietăţii intelectuale Dreptul securităţii sociale Trafic de droguri Contrabandă Investiţii financiare Discriminare Evaziune fiscală Competenţă Legislaţie comercială Limbaj Garanţie Natura dreptului Piaţă de capital Conflicte Organizare judiciară Drept de autor Medicină legală Legislaţie europeană Naţionalizare Jurisdicţie administrativă Curtea de Conturi Doctrină Impozit pe venit Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Sancţiuni penale Drepturi şi obligaţii în general Daune Daune morale Reabilitare Concurenţă neloială Propagandă Drept bancar Antreprenori Ipotecă Creanţe Stare civilă Acte notariale Proprietăţi publice Judecată Casare Societate de asigurări Obligaţii comerciale Fundaţii Legislaţie fiscală Drept european Alegeri parlamentare Impozit pe profit Organizarea sistemului judiciar Divorţ Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Legea nr. 10/2001 Drept de proprietate Probaţiune Proprietate privată Proprietate publică Conflict de interese Uzucapiune Privatizare Apărare Practică judiciară Juridic Jurisprudenţa Curţii de Conturi Drept contravenţional Probleme de procedură Jurisprudenţă comentată Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Protecţia drepturilor fundamentale Drept financiar şi fiscal Dreptul concurenţei Acte privind pensiile şi protecţia socială Probleme de drept din practica instanţelor Revizuirea Constituţiei Acte de control financiar Acte ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale Puteri ale statului Abandon de familie Autonomie Complicitate Viol Furt Abuz de încredere Delapidare Custodie Comunicări Înşelăciune Interzicerea discriminării Acces la justiţie Dreptul la un proces echitabil Acces liber la justiţie Procedura statului membru responsabil Procedura de înscriere în cartea funciară Control judiciar Egalitate în drepturi Plângere Dreptul la apărare Protecţia consumatorilor Dihotomia contencios subiectiv-contencios obiectiv Principiul inadmisibilităţii acţiunii populare Lege Funcţionar public Urmărire penală Accesul liber la justiţie Plata cauţiunii Interes legitim Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Restrângerea unor drepturi Accident de circulaţie Prejudiciu Accize Legea nr. 36/1995 Despăgubiri civile Prezumţia de nevinovăţie Contract individual de muncă Act administrativ Drept adminsitrativ Suspendare Legea nr. 188/1999 Act administrativ unilateral Excepţie de nelegalitate Sancţiune Act juridic civil Titlu executoriu Control judecătoresc Actul administrativ Acte de executare Executare Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Acte de control vamal Spiritualitate Consiliul Concurenţei Principiul proporţionalităţii Convenţia europeană de securitate socială Calomnie Rata inflaţiei Contract de concesiune Acţiune civilă Recurs Acţiune Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Acţiune în anulare Acţiune în anularea hotărârii Acţiune în constatare Acţiune în constatarea nulităţii Titlu de proprietate Acţiune în contencios administrativ Competenţă teritorială Suspendarea executării Răspunderea civilă delictuală Acţiune în revendicare Conflict negativ de competenţă Contract de prestări servicii Prescripţia dreptului la acţiune Societăţi bancare Retrocedarea unui lăcaş de cult Legea nr. 112/1995 Legea nr. 213/1998 Codul civil, art. 480 Legea nr. 10/2001, art. 45 alin. 92 Corelaţia dintre proprietatea aparentă şi principiul publicităţii materiale al înscrierii în carta funciară Dobândirea proprietăţii Proprietate aparentă Calitate procesuală activă Decretul nr. 167/1958 Imobile confiscate Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Reziliere Codul familiei Pensie Cerere de revizuire Arestare preventivă Cumul pensiei cu salariu Capital social Dreptul la viaţă privată Ajutor acordat crescătorilor de porci Iliceitate Ajutor de stat Procedura insolvenţei Cauţiune Alegeri locale Alegeri prezidenţiale Statutul aleşilor locali Condamnare Codul de procedură civilă Legea nr. 302/2004, art. 111 Motive umanitare Vulnerabilitate Concordatul preventiv Mandat ad-hoc Dreptul la viaţă Antecontract de vânzare-cumpărare Legea nr. 24/2000 Legea nr. 88/1993 Marcă Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Codul procesual penal Apărători pentru inculpaţi Asistenţă juridică Inculpat Apel Codul de procedură penală, art. 367 Apel incident Codul de procedură civilă, art. 294-298 Dreptul funcţiei publice Cetăţean străin Bunuri Somaţie de plată Contract de leasing Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Legea nr. 241/2001 O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Legea contravenţională Codul de procedură penală, art. 409 Codul de procedură penală, art. 458 Extrădare Persoane vătămate Plângere prealabilă Contestaţie în anulare Arbitrajul comercial Arestare Mandat de arestare Săvârşirea infracţiunii Tăinuire O.U.G. nr. 150/2002 Contract de asigurare facultativă Asigurări sociale de stat Recorelarea pensiilor Minori Legea nr. 31/1990, art. 218 Săvârşirea de infracţiuni Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Legea nr. 51/1995 Mediator Procedura de judecată Plângere contravenţională Infracţiune de fals intelectual Instanţă competentă Nediscriminare Principiul neretroactivităţii legii Procedura ordonanţei de plată Sechestrul judiciar Carte funciară Infracţiune de omor Conflict de competenţă Principiul consensualismului Interdicţie Acte de procedură Abateri disciplinare Calitatea procesuală Noul Cod civil Regulamentul nr. 44/2001 Procedura de restituire Falsificare Legea concurenţei Agent comercial Clauză de neconcurenţă Încălcarea clauzei de neconcurenţă Legea nr. 29/1990, art. 9 Executare abuzivă Criterii de delimitare a tipologiei Definiţia garanţiei independente Delimitarea garanţiei independente Garanţia independentă Solidaritate pasivă Tipologia de garanţie Atribuţiile Curţii Constituţionale Activitate jurisdicţională Atribuţiile Curţii de Conturi Insolvenţă Remuneraţie Autonomie bugetară Autonomie locală Delegare legislativă O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Organizarea administraţiei Autoritate de lucru Autoritate de lucru judecat Cerere reconvenţională Sancţiuni contravenţionale Autorizaţie de construire Act constatator Regim vamal Exercitarea unor profesii Legea nr. 51/1995 art. 56 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Executarea unor profesii Dreptul bancar Proceduri în materie comercială Bancă domiciliatară Codul muncii Creditor Codul procesual civil Bunuri comune Bunuri mobile Hotarâre penală Confiscare Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Obligaţia de plată Taxa judiciară de timbru Tardivitate Calitate procesuală Imobile preluate în mod abuziv Dividende Noţiunea de funcţionar public Controlul constituţionalităţii Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Funcţia publică Contestaţie la executare Poprire Libertatea de exprimare Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Convenţie, art. 7 Convenţie, art. 10 Tentativă Hotărâri străine Cazuri de discriminare Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Liber acces la justiţie Căi de atac Căi extraordinare de atac Revizuire Expulzare Executarea hotărârilor emise Membru al Uniunii Europene Consiliul Superior al Magistraturii Protecţia vieţii private Legea ferenda Acte normative comentate Legea nr. 85/2006, art. 36 Piaţa reglementată Natura juridică Cec fără acoperire Legea nr. 381/2002 Cerere de chemare în judecată Motivarea acţiunii Competenţă materială Partajul judiciar Dobândirea dreptului de proprietate Credit bancar Radiere Competenţa materială Certificat de atestare a dreptului de proprietate Certificat de moştenitor Cesionarea pachetului de acţiuni Nulitate Drepturi conexe Garanţiile datorate cesionarului Cesiune de creanţă Debitor H.G. nr. 97/1991 Legea nr. 29/1990, art. 11 Creanţele asociaţilor de proprietari Cheltuieli judiciare Părţi responsabile civilmente Autorizarea prealabilă Oferta publică de cumpărare Oferte publice internaţionale Sinteze de Jurisprudenţă Ordonanţă preşedinţială Citarea părţilor Citare Dreptul comerţului internaţional Clauze contractuale Clauză compromisorie Libertatea comerţului Sancţionarea contravenţilor Combaterea criminalităţii Control de constituţionalitate Competenţa Curţii Constituţionale Inadmisibilitate Interpretarea legii Procedura în faţa Curţii Constituţionale Competenţă judecătorească Locul producerii faptului generator al prejudiciului Competenţă judiciară Pronunţarea unei hotărâri premergătoare Competenţa jurisdicţională Competenţa teritorială Competenţa instanţelor de judecată Asigurarea dovezilor Anularea înregistrării unei mărci Contract de locaţiune Fond agricol Plata drepturilor locatorului Consiliul Naţional al Audiovizualului Legea nr. 281/2003, art. IX Prorogarea competenţei Carnet de muncă Legea nr. 3/2000 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Acte extrajudiciare Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale Litigiul judiciar Nulitatea absolută Nelegalitate Întreprinderi economice colective Întreprinderi economice individuale Noţiunea de profesionist Conciliere directă Legea nr. 31/1190, art. 192 Decretul 167/1958 Legea nr. 11/1991 Contopirea pedepselor Practici anticoncurenţiale Omor calificat Procedura reorganizării judiciare Confiscare specială Parte vătămată Trafic de influenţă Strămutare Creanţe bugetare Legea nr. 78/2000, art. 11 alin. (1) Conflict de muncă Conflict de drepturi Conflict negativ Conflict juridic de natură constituţională Regulator de competenţă Conflict procedural Procedura imobiliară indirectă Exercitarea dreptului de proprietate publică Sancţionare Caracterul "postum" al efectelor logodnei Logodna Pedeapsa accesorie Drepturi patrimoniale Majorarea capitalului social Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Vătămare corporală Pensii militare Legea nr. 188/2000 Legea procesual-civilă Codul de procedură penală, art. 337 Dreptul de opţiune succesorală Regim juridic Celeritatea Infracţiune de furt Contract de credit O.U.G. nr. 58/2003 Emiterea mandatului european de arestare Tâlhărie Sancţiunea lipsei concilierii directe Legislaţie civilă Răspunderea persoanei juridice Conflict O.U.G. nr. 34/2006 Celeritatea procesului penal Efectele celerităţii procesului penal Infractori minori Suspendarea judecăţii Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Rechizitoriu Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare Drepturile părintelui Încredinţarea copilului H.G. nr. 401/2001 H.G. nr. 512/1998 Organizare judecătorească Codul de procedură penală, art. 461 Drept de asociere Legea nr. 54/2003 Exercitarea căilor de atac Constituirea unui grup parlamentar Inexistenţa afinităţilor politice Noţiunea de interes direct şi individual Regulamentul Parlamentului European Contenciosul fiscal Contenciosul administrativ Probleme de drept din practica instanţelor Codul de procedură fiscală Contestaţie Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Opinia majoritară Opinia minoritară Contract de împrumut Garanţii reale mobiliare Contopire Contract colectiv de muncă Persoane disponibilizate Contract de asigurare Contract de asociere Clauza leonină Codul civil, art. 1513 Contract de cesiune Contract de comision Legea nr. 219/1998, art. 5 Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g O.G. nr. 11/1996, art. 1 O.G. nr. 11/1996, art. 4 Contract de credit bancar Garanţi Prezumţia de solidaritate Cauţiune reală Cesiunea creanţei Dobânzi Contract de ipotecă Contract de mandat Clauză penală Contract de închiriere Tacita relocaţiune Codul civil, art. 1110 Codul civil, art. 1113 Contract sinalagmatic Contract de societate Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Contract de transport Contract de vânzare-cumpărare Constatarea nulităţii contractului Decretul - Lege nr. 61/1990 Legea nr. 99/1999 Codul civil, art. 1362 Drept de preemţiune Exercitarea dreptului Vânzare la licitaţie Vicii Contractul de manipulare Litigii Răspundere contravenţională Circulaţia pe drumurile publice Contravenţie Faliment Control de legalitate Noţiunea de persoană vătămată Controlul legalităţii Ocupare abuzivă Expropriere Legea nr. 318/2003 Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Convenţie Rezoluţiune Prescripţia extinctivă Admisibilitate Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Legea nr. 1/2000 Legislaţie penală Infracţiuni complexe Culpa creditorului Cumul de funcţii Libertatea individuală Resurse financiare Suspendarea executării hotărârii Litigii de muncă Copil minor Lovituri cauzatoare de moarte Arestare pe nedrept Noile coduri în dezbatere Calitatea procesuală activă Liberul acces la justiţie Succesiune Înşelăciunea în convenţii Drept la pensie Stagiu de cotizare Incompatibilitate Somaţie Principiul neretroactivităţii Proces echitabil Legea nr. 47/1993 O.U.G. nr. 26/1997 Abandonul de copii Fapte penale Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Stoparea calcului dobânzilor Dreptul Uniunii Europene Salariu Pedeapsă complementară Droguri de risc Deţinere de droguri Legea nr. 143/2000, art. 4 Recidivă Arestări preventive Garanţii Indexarea creanţelor Indexarea judiciară Ultraj Statutul parlamentarului Procedură prealabilă Imobile preluate Publicităţi imobiliare Societate cu răspundere limitată Cauza ilicită Profesia de avocat Procedura somaţiei de plată Încetarea de drept a contractului de muncă Libertatea de asociere Prejudiciu cauzat Calitatea de reclamat Noţiunea de act al autorităţii contractante Infracţiune de fals în declaraţii Infracţiuni de mărturie mincinoasă Suspendarea din funcţie O.G. nr. 121/1998, art. 43 Dobânda - copilul natural al banilor Dobânda - întotdeauna fruct civil Dobândirea terenurilor H.G. nr. 855/2002 Fapte ilicite Combaterea pirateriei Protecţia chiriaşilor Imobile preluate de stat Acţiuni în constatarea nulităţii Dobândire licită a averii Documente de însoţire a mărfurilor Legea nr. 328/2006 Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Contestare Coproprietate Bunuri domeniale Definirea dreptului de proprietate Dobândirea dreptului de proprietate publică Dreptul de administrare Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Încetarea dreptului de proprietate publică Obiectul dreptului de proprietate publică Subiectele dreptului de proprietate publică Dobândirea dreptului de uzufruct Obiectul dreptului de uzufruct Convenţie, art. 12 Convenţie, art. 13 O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Dreptul la protecţie socială Dreptul la respectarea vieţii private Dreptul la respectarea vieţii familiale Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Dreptul de a nu fi judecat Dreptul de a nu fi pedepsit Satisfacţia echitabilă Convenţie, art. 2 Convenţie, art. 4 Convenţie, art. 5 Interzicerea torturii Dreptul asigurărilor sociale Plata compensatorie Drepturi de autor Calitate procesuală pasivă Protecţia copiilor Mandat european Încadrare juridică Drept fundamental Acte juridice frauduloase Dobândirea ilicită a averii Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Legea nr. 309/2002 Privatizarea societăţilor Principiul contradictorialităţii Protecţia drepturilor omului Nulitatea cererii de chemare în judecată Fals intelectual Suspendarea executării pedepsei Răspunderea penală a persoanei juridice Evadare Dreptul la libertate şi siguranţă Răspundere materială Granţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute Insuficienta fundamentare în dreptul comunitar Argumentele Curţii Constituţionale Principalele argumente invocate de autor Codul civil, art. 1201 Decesul debitorului Executarea creanţelor Înstrăinarea imobilelor Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Dreptul la muncă Securitate juridică O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Codul penal, art. 117 O.G. nr. 102/2000 Reorganizare judiciară şi faliment Fals în înscrisuri Codul penal, art. 293 Fals în declaraţii Faptă ilicită Legea nr. 78/2000, art. 6 Asociaţie familială Drepturi procesuale Credite Fondul de redresare Penalităţi Obligaţii fiscale Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Ucidere din culpă Concursul de infracţiuni Concursul de legi penale Drept penal spaniol Licitaţie Frauda la Constituţie Legea nr. 174/2004 O.G. nr. 92/2003 Sistem de remunerare Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Furt calificat Garantarea dreptului de proprietate Novaţie Reactualizarea tarifelor Susţinerea reţelelor electrice Legea nr. 317/2004 Hotărâre irevocabilă Info curier Statutul profesiei de avocat Legislaţie regională care instituie o taxă Drept la compensaţie în caz de întârziere Regulamentul (CE) nr. 44/2001 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Publicitate mascată Libera circulaţie a lucrătorilor Refuzul accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice reglementate Dreptul de reproducere Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora sălbatică Principiul nediscriminării pe motive de vârstă Rolul instanţei naţionale Regim de impozitare Gradul de libertate al autorului Noţiunea de conflict Procedură de declarare a nulităţii Import de echipamente militare cu scutire de taxe vamale Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Restituire în natură Infracţiuni de speculă Imobile cumpărate Imobile restituite Revendicare Nulitatea contractului Cerere de restituire în natură Decretul nr. 218/1960 Decretul nr. 712/1966 Anularea contractului Despăgubiri băneşti Măsuri reparatorii prin echivalent Pact comisoriu Imobile naţionalizate Imobile Procedura divorţului Imunitate parlamentară Legea nr. 18/1991, republicată Principiul egalităţii de tratament juridic Codul penal, art. 81 alin. 3 Codul penal, art. 86 alin. 3 Codul penal, art. 215, alin. 1 Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 Informaţii publice Secret de stat Luare de mită Codul penal, art. 271, alin. 2 Schimbarea încadrării juridice Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Creanţă Carol al II-lea Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Jurisprudenţă. Comentarii Admisibilitatea mijloacelor de probă Reorganizare judiciară Suspendarea acţiunilor Convenţie, art. 14 Procedura hotărârii pilot Exercitarea recursului Omor Vătămare corporală din culpă Litigii comerciale Omisiune Codul de procedură civilă, art. 282 Detenţiune pe viaţă Drept notarial Contract de garanţie imobiliară Restitutio Măsuri de protecţie socială Procedura de mediere Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Legea nr. 90/1996, republicată Impozit pe venitul persoanelor fizice Legitimă apărare Libera circulaţie a persoanelor Restituirea cauţiunii Lichidator Arbitrabilitatea contractului de administrare Interdicţie legală de înstrăinare Locuinţe construite Codul penal, art. 174 Lichidator judiciar Codul penal, art. 147 Codul penal, art. 254 alin. 1 Culpa cărăuşului Taxe nerecuperabile Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 Suspendarea condiţionată a executării Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor O.U.G. nr. 54/2010 Rejudecare după casare Natura contractului Acţiunea în nulitate Acţiune pauliană Opinia separată Codul de procedură civilă, art. 2 Contestaţii privind mărcile Proceduri de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile Reexaminare din cadrul OSIM Neconstituţionalitate Codul muncii, art. 43 Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Neretraoctivitatea legii Legea nr. 506/2002 O.G. nr. 25/2002 Plata transfrontalieră Cerinţele contradictorialităţii Procedura civilă românească Calităţii procesuale pasive Gestionarea migraţiei ilegale Rolul consulilor onorifici Procedură contravenţională Atribuţiile judecătorilor Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Nulitatea căsătoriei Nulitatea întâmpinării Separarea puterilor Plângere contra actelor procurorului Excepţia de neconstituţionalitate Gesturi obscene Instanţă penală internaţională Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Circumscrieri Măsura creditorului de limitare a pagubei Sancţionarea pasivităţii nerezonabile a creditorului Bilet de ordin neexecutat Obligaţiile angajatorului Drepturile consumatorului Obligaţiile comerciantului Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Hotărâri judecătoreşti Legea nr. 21/1996 Dreptul la ocrotirea sănătăţii Legea nr. 24/1990 Vătămări cauzatoare de moarte Codul penal, art. 175, alin. (1), lit. a) Omor deosebit de grav Răzbunare Moartea victimei Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Codul civil, art. 975 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Legea nr. 178/1997 Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Legea nr. 132/2003 O.U.G. nr. 104/2002 Legea nr. 387/2002 O.U.G. nr. 168/2001 Autorizarea creditorului de a demola Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Deblocarea contului bancar Procedură legislativă Activitatea de comunicaţii O.U.G. nr. 25/2007, art. 1 alin. 1 Legea nr. 90/2001 Anticorupţie Partaj Partajul succesoral Răspundere civilă Efectele nulităţii Legea partidelor politice Pensie de serviciu Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Persecutat etnic Statutul de refugiat Persecuţii Cazul strămutării Persecutaţi politic Lichidare Petiţia de ereditare Plângeri individuale Protecţia persoanelor Codul penal, art. 197 alin. (1) Infracţiuni de viol Victima a decedat Procedură jurisdicţională Suspendarea condiţionată a executării pedepsei Prescripţia dreptului Bunuri confiscate Codul de procedură civilă, art. 235 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Prestaţii familiale Configuraţie politică Sancţiune juridică Sancţiune politică Principiul libertăţii Principiul unicităţii Reglementarea europeană a libertăţii de circulaţie a capitalurilor Reglementarea naţională analizată în contextul legislaţiei naţionale S.I.F.-urile obiect al analizei Dreptul naţional Principiul autonomiei procedurale naţionale Contract de garanţie Terenuri intravilane Divorţul cu minori Nulitatea gajului comercial Dizolvare prin faliment Legea nr. 314/2001 Legea nr. 428/2002 O.U.G. nr. 25/2002 Sesizarea instanţei Procedură de legiferare Aplicarea de către CEDO a standardelor europene Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil Noţiunea de termen rezonabil al procedurilor penale Remedii procedurale Profanare Profesia de consilier juridic Noţiunea de întreprindere Proporţionalitate Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Legea nr. 12/1990, republicată Legea nr. 671/2002 O.G. nr. 80/2000 Protecţia dreptului la viaţa privată Drepturi civile pure Drepturi civile simple Măsuri speciale privind igena Măsuri speciale privind protecţia sănătăţii Măsuri speciale privind securitatea în muncă Mediul înconjurător, esenţa vieţii Politica ajutorului de stat Prevederi comunitare privind reglementarea protecţiei mediului înconjurător O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a O.U.G. nr. 102/1999 Convenţie, art. 1 Norme internaţionale ale muncii cu privire la migraţia forţei de muncă Interes public Codul de procedură penală, art. 483 Codul de procedură penală, art. 485 Codul de procedură penală, art. 486 Jurisdicţie naţională Codul aerian, art. 112 alin. 1 Codul aerian Codul penal, art. 206 Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Doctrină internă Jurisprudenţa CEDO Dizolvare fără lichidare Răspundere contractuală O.G. nr. 121/1998 Legea nr. 319/2006 Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Legea nr. 143/2000 Inculpat arestat Recuperarea creanţelor Codul penal, art. 18 Recurs civil Interpretarea Cartei drepturilor fundamentale Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Legea nr. 323/2001 O.G. nr. 43/2004 Regimul contravenţional Sistemul ablaţiunii Acţiune în daune Regulament de transport Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Acţiuni în evacuare Restituire Legea nr. 227/2003 O.G. nr. 26/2003 O.G. nr. 43/1997 Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 Decretul nr. 176/1948 O.U.G. nr. 94/2000 Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Acte administrative premergătoare Acte de execuţie Despăgubire Protecţia concurenţei loiale Rolul statului în economia de piaţă O.U.G. nr. 71/2009 Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 Incidenţa art. 101 din Tratatul UE Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Legea nr. 180/2002 Garda Naţională Sărbătoare Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Legea nr. 326/2001 Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Hotărâre judecătorească Abuz de minoritate Drepturile acţionarilor Legea nr. 31/1990, art. 72 Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Lipsa capacităţii de folosinţă Societate comercială pe acţiuni Garanţie imobiliară Instrumente Codul de procedură penală, art. 51 Vânzarea spaţiilor comerciale H.G. nr. 391/1995 Spaţiu comercial Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Încetarea raportului de serviciu Curentul modern Curentul tradiţionalist Drepturile arbitrilor Obligaţiile arbitrilor Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Statutul magistratului Reforma în jusitie Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Stipulaţie Strămutarea procesului Aplicabilitatea în materia contractelor administrative a O.U.G. nr. 119/2007 O.G. nr. 5/2001 în cazul contractelor administrative Dreptul de acces liber la justiţie Surse de venituri bugetare Legea nr. 119/1997 Suspendarea alocaţiei Supravegherea executării pedepsei Codul de procedură civilă, art. 248 Suspendarea judiciară O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 O.G. nr. 36/2002 O.G. nr. 39/2003 Scutire de taxă Taxa pentru serviciul public Legea nr. 10/2001, art. 51 Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Incriminarea penală Tehnică legislativă Acte normative abrogate Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 Tentativă la infracţiunea de omor Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Teren agricol extravilan Decretul - Lege nr. 42/1990 Instanţă Principiul efectivităţii Reducerea pedepsei Proxenetism Consum ilicit de droguri Norme juridice succesive Expunere Norme de transpunere a dreptului Uniunii Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Notificări Motivele de apel legate de condamnare Motivele de apel legate de individualizarea pedepsei Drept de deducere Infracţiune consumată Perversiune sexuală Poprirea asiguratorie Efectele obligaţiilor Taxa vamală Vamă Codul penal, art. 41, alin. (2) Convenţie, art. 8 Administratorul judiciar Insolvenţă comercială Acte frauduloase Codul comercial, art. 1 Legea nr. 29/1990, art. 1 Legea nr. 146/1997, art. 1 Legea nr. 146/1997, art. 2 Legea nr. 309/2002, art. 1 Legea nr. 318/2003, art. 18 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Legea nr. 506/2002, art. 2 Legea nr. 506/2002, art. 21 Legea nr. 671/2002, art. 5 Legea nr. 64/1995, art. 7 Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 64/1995, art. 97 O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Legea nr. 36/1995, art. 27 Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Legea nr. 180/2002, art. 32 Legea nr. 29/1990, art. 5 Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Legea nr. 132/2003, art. 3 Codul de procedură penală, art. 52 Codul de procedură penală, art. 4 Decretul nr. 167/1958, art. 2 Codul familiei, art. 36 Legea nr. 10/2001, art. 47 Legea nr. 112/1995, art. 6 Decretul 167/1958, art. 7 Legea nr. 11/1991, art. 4 Legea nr. 11/1991, art. 5 Codul procesual civil, art. 5 Legea nr. 326/2001, art. 25 Legea nr. 21/1996, art. 9 Codul penal, art. 14 Preempţiunea convenţională Societăţi comerciale Libertate fundamentală Contencios administrativ Răspundere limitată Principiul constituţional Administraţie publică locală Atribuţiile procurorului Părăsirea locului accidentului Publicații digitizate Articole digitizate Publicații digitale Publicații EUP
Vă rugăm să schimbaţi parola