Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbi

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbi
Lucrări: 961 lucrari in 979 publicatii in 8 limbi
Cazul dativ în limba română veche de: Găitănaru, Ştefan (1951-) (Text tipărit)
Lingua e Letteratura de: Università Jagellonica; Instituto Italiano di Cultura di Cracovia; Widlak, Stanislaw (Resurse electronice)
"Du Sollst..." : O Problemă de traducere de: Stein, Rose-Marie (Text tipărit)
Lingua e Letteratura. Volume III de: Università Jagellonica; Klimkiewicz, Anna; Wozniak, Monika; Miszalska, Jadwiga; Widlak, Stanislaw; De Gasperis, Attilio; Rujan, Adriana (1944-2018); Kornecka, Jolanta; Instituto Italiano di Cultura di Cracovia; Zajac, Iwona; Malinowska, Maria; Malecka, Monika; Piekarz, Danuta; Moc, Anna (Resurse electronice)
Structura etimologică a hidronimiei bazinului Argeş de: Ţibrian, Constantin (1950-) (Text tipărit)
Subiecte
Perfectul simplu Gramatica cazurilor Atlase lingvistice Nume propriu Lexic religios Învăţarea prototipică Modelatori de aletică Cercetare Limbaj medical Poeticitate Lingua franca Împrumuturi în vocabular Traducerea eponimelor din limba engleză Trecutul simplu cunoaşte decât utilizare temporală Sec. XX Implicare Etimologie multiplă externă Structuri imbricate Vocabularul Uniunii Negaţie metalingvistică Spaţiu italo-romanic Traducere intralingvistică Dinamica proceselor de împrumut Metafora conceptuală Vocabular gastronomic francez Semantica paradigmei partitiv-amplificatoare "Pescăria şi pescuitul în România" de Gr. Antipa Mijloace de transpunere a locuţiunilor Terminologizare Frecvenţa literelor Vocabular specific domeniului chimiei Text, interpretare şi traducere Sistem gramatical al limbii spaniole Caracterul unbicuu al orientării spaţiale Asemantismul semnului estetic Politeţea în engleză şi română Roluri tematice Comunicare politică Valoare modală Dimensiuni ale comunicării Orientarea traducerii Cauzalitate Abrevieri Vocabularul comediilor lui T.Maccius Plautus Relație de ordine Lingvistică textuală Semnificaţia frazelor la trecutul simplu Argumentare Scopurile poveștilor conversaționale Textualitate Numele fiicelor lui Iov Învăţământ Discurs argumentativ Ortografie Toponimie submontană a Mehedinţiului Derivate nominale formate cu sufixul -ier (e) Funcţii ale stilisticii lingvistice Antologie bilingvă "Fantastic Tales" a lui Mihai Niculescu Câmp lexico-semantic al pădurii Teoria compensaţiei Povestea în conversaţie Elemente prozodice Traduceri medievale occidentale în limba română Articol de dicţionar Transculturalitate Împrumuturi din franceză Narator Variația randamentului alfabetului în greaca antică Limbaj administrativ Teorii ale sensului Opera literară Citire și comunicare Dificultăţi în traducerea imperfectivului în limba română Conducere Fenomen gramatical Rădăcina *borm-root Analiză a lexicului subdialectului maramureşean Metoda descrierii traducerii Lacune Omonimie Nume ruseşti calendaristice Rădăcina proto-indo-europeană Terminologie între limba provensală şi limba occitană Drug şi drog Indicativ prezent Reprezentare lingvistică Studiul eponimelor în lingvistica engleză Iconografie creștină Erudiţi români în romanitatea iberică Documente parlamentare Comunicare Engleza americană Adjectivul din limba română Randamentul alfabetului limbilor slave Enunţuri negative Internet Influenţă franceză Conceptul de "tip de activitate" după Levinson Zoonime Modalitatea epistemică Etimologie Eponime în limba engleză Titluri de ziare Corespondenţă dintre italiană şi română Limbajul proxemic al lui Hall E.T. Structuri gramaticale ca parte a unui discurs Gramatică contrastivă română-italiană Semiotica icoanei creştine Vorbirea românilor din Ungaria Interativitate Diferenţe culturale Moduri epistemice din limba română Forme pronominale Gramatica fizicii, manuscris Halliday, M.A.K. Români Metafore de orientare Substantive masculine şi neutre Nume de persoane ruseşti Evaluarea unui impact Construcţie hipotactică polipredicativă Youtube Verbe ergative Reprezentare socială Conceptul de "eroare" Punctuaţie Normă evaluativă Termeni de metalimbaj Citate Anglicismele din perspectivă română Idiom Cromonime Cuvinte împrumutate Adaptare totală Schemă argumentativă Infinitivul în spaniolă și română Calcul lingvistic prin îmbogăţirea limbii române în raport cu limba maghiară Elemente de origine latină Inversiune Focalizare contextuală Dicţionar pedagogic Latinizare Anafore verbale Analiza discursului critic Sistemul lingvistic românesc Receptarea operei epice Traducerile româneşti Gramatică contrastivă Abordare didactică discurs de afaceri Nume proprii în traduceri biblice Patrimoniu cultural francofon Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Principiul politeții Creativităţi lexicale în franceză, engleză şi română Utilizare lingvistică Identitate culturală Verbe cu particulă Galicism Concepte propuse de Goffman în volumul său "Interaction Ritual" Perspective ale problematicii schemelor argumentative Sursele traducerii Investigaţie semantică Analiză conversaţională Gramatica limbii hausa Toponimie englezească Dialectul "landlerisch" Observații stilistice și pragmatice Timpul mai-mult-ca-perfect în franceză la nivel textual Hidronimie din Bazinul Argeş Exerciţii de imitare Investigație Hidronimie din Valea Crişului Alb Formarea cuvintelor Expresia negației Locul metaforei în stilistică Limba franceză medievală Ierarhie socială "Poematicon" lingvistic Text Toponomastică diacronică Manipularea discursului privat-public Locuţiune conjuncţională, fără (ca) să Aspecte stilistice ale gerunziului Teoria prototipului Negaţia Dicţionare de omonime Strategii de succes Sistem de scriere egeean Reclamă Competenţe lingvistice Diglosie Aspect Negație pragmatică Program minimalist Teoria metaforei conceptuale Graiuri croate din România Invariabilitate Texte cu caracter tehnico-militar Morfologie Relaţii lexicale Dialectologie Strategie discursivă a diferenţei Nume de familie româneşti provenite din porecle Lingvistică comparată Combinaţii de rime Limba kazahă Model latin Lexic dialectal Simbolismul românesc Comunicare nonverbală Traducere spaniolă-franceză Complement indirect Tipuri de calc Unitate accentuală Împrumuturi de origine franceză Dimensiunile discursului mobilizator Structura proverbelor în limba română Sintaxa textului Expresii adjectivale despre culori Legătura dintre relația de ordine și relația de subordonare Construcţie polipredicativă hipotactică Comunicare interculturală Teoria modelelor cognitive idealizate Comunități de discurs Lingvistica saussuriană şi câteva concepte fundamentale Construcţii absolute Strategia Strategii ale aproximării în interacţiunea verbală Procesul traducerii Model inferenţial Elemente deictice Lexic românesc Revoluţia egipteană Discurs didactic Poezia lui Vasile Alecsandri Graiuri bănăţene Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Dialecte occitane Opţiuni lexicale Semiotică socială Stratificare Negaţia non-predicativă a formelor verbale nominale Limbaj Model ierarhic şi funcţional În căutarea Sfîntului Graal, traducere parţială Constrângeri semantice și sintactice Studiul lingvistic în diacronie Tip de rudenie Normă procedurală Analiză semantică diacronică Frazeologie spaniolă Cromonim Metaforă de orientare Termen prototipic Limbaj gastronomic Aproximare epistemică Împrumuturi din latină Univocitate Modelul semantic Atlasul lingvistic istroromân al lui Goran Filipi Forme flexionare de imperativ Sintaxa frazei la nivelul poeziei populare maramureşene Sinonimie stilistică Traducere juridică Semantica limbilor romanice Tipuri fundamentale de negaţie Lucrări ale erudiţilor romanişti Fragilitatea semnelor Despre vorbitorii limbii hausa Adverbe intensificatoare Lingvistică textuală. Analiza discursului. Lingvistică tipologică Conceptul de metaforă Crâng Selecţie şi modulare Discurs pedagogic Semantică lexicală Nume de culori Comunicare profesională Conceptul de labirint Limba greacă Predarea limbii franceze ca o limbă străină Negaţie descriptivă Dialecte italiene Terminologie filozofică Mijloace de acces la sensul unui text Expansiune Sec. XV Negaţia în limba franceză Latină medievală de cancelarie Vocale latine accentuate precedate și urmate de consoane nazale Trecutul simplu şi imperfectul se opun în totalitate Structurarea lexicului limbii Emfaza Strategii discursive Coerență conversațională Relaţia dintre diateze şi tranzitivitate Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Structuri profunde Analiză de conţinut Gramatica limbii române Roluri semantice Omagii. Aniversări Limbă regională Anafore adjectivale Literatură cehă Dezbatere parlamentară Analiza unor termeni greco-latini Variante lexico-stilistice Dialecte Prefixe neologice superlative Adverbializarea verbului Abordare antropologică a rudeniei Transfer lingvistic Particularități regionale, populare sau specifice limbii vorbite Stereotipuri în opera lui Flaubert Publicitate Mesaj jurnalistic Relații topologice (spațiale) Teorii semantice Negaţie lingvistică Texte constituţionale bilingve Argou Contraste semantico-pragmatice Structuri sintactice Analiza unor litere în grupul limbilor germanice şi slave Lingvistică computaţională (de calculator) Eponime Vorbire indirectă Derivate Unităţi frazeologice Radicalism politic Verbul a fi Limba latină Contribuţia Bibliei la dezvoltarea limbii literare româneşti Comunicare literară Insultele în limba franceză Metode de traducere Tendinţe fonetice şi gramaticale Problematica împrumuturilor Traducere şi retraducere literară Dezacord/acord parţial Resurse de conversație contextuală Prepoziţiile "cu" şi "fără" Listă cu semnificaţiile unor argouri Cockney Ţiganiada, scriere Sintaxă La steaua...de M. Eminescu Discursuri ironice Structură informațională Utilizarea adverbului "cu siguranță” Acţiune lingvistică Eul individual Reviste teologice Schema textului Activitate de traducere Sinceritate și complimentare Frază Analiza genurilor Cercetări de tip statistic asupra lexicului românesc Tehnică de cercetare a textului literar Conversaţie Istoria limbii Lucrarea "Evangheliarul de la Kalocsa" Psiholingvistică Macrohidronime Toponime din Maramureşul istoric Coligări Principiu diacronic Istoria limbii române Limba cehă Jargon Probleme de limbă vorbită Verbe modale Fragment din cartea "Istoria oracolelor" a lui Bernard le Bovier de Fontenelle Morfem temporal Pronume personal Adjective cromatice Termen greco-latin Analiză lingvistică Verbe relaţionale Lingvistică. Limbi Forme verbale Valori modale Zicători Hipertextul din poemul "Preludii autobiografice" al lui Jules Laforgue Semantică-sintactică Modernitate Literatură Eponime simple Text juridic penal românesc Competențe de traducere Cultivarea vorbirii Lecție de lingvistică a lui Eugen Coșeriu Calcuri anglofone Discurs Teoriile lui Émile Benveniste Cuvânt Limbaj universal Schemă imagine Universalitatea structurilor profunde a limbilor romanice Sinceritatea în comunicarea orală Lexicografie. Dicţionare Spaţiul semiotic minimal Sintaxă franceză Tratamentul africatelor ĉ-ĝ Izotopie poetică Organizare textuală Strategii lingvistice Formule de încheiere Subdialectul maramureşean Originea unor particularităţi ale limbii române Diversitate lingvistică Stilistică lingvistică Metafora în viziune cognitivă Clase semantice Pre-proto-indoeuropeană Definiţii ale expresiilor idiomatice în dicţionarul frazeologic bilingv Metafuncţii Frazeologie româno-franceză Gramatică lingvistică Factori care influenţează tipul de morfem temporal Filosofie Gramatică comparată italiană-albaneză Clasificarea greşelilor Predare L2 Metaforă structurală Motivație metaforică Abordare comunicativă Timpul imperfect Raportul care există între conceptele de enunţare, modalizare şi expresivitate Cultura tineretului Studiul vocabularului Texte informative Capacitate de stocare a creierului Metafore structurale Argoul Cockney cel mai popular vorbit la Londra Propoziții temporale cu caracter de temporalitate Reprezentarea persoanei locutorului Dacoromâna actuală Culoarea galben Propoziţie circumstanţială Argumentaţie Structura şi rânduiala stânii Sloganuri publicitare Limbă colocvială Etimologie populară Greşeli în traducere Focus Studiul pronumelor Semne tamga Context istoric Tipologie textuală Bunăvoință Denominaţie populară Şedinţă de judecată Farewell to Anatolia, roman Cuvânt împrumutat Verbe cauzative derivate în limbile germană şi ucraineană Reutilizarea şi refuncţionarea rădăcinilor şi împrumuturilor Teorii deconstructiviste de traducere Anafore pronominale Metafore ontologice Tehnici de retorică Graiuri olteneşti Distincţia între ficţiune principală şi ficţiune secundară rezolvată de Marcel Vuillaume Timpuri verbale Substantive colective Silepsa metonimică Reportaj realizat în periferia lioneză Vocabular sociopolitic Considerații matematice din reprezentarea grafică a anumitor grupe de limbi Limbaj ştiinţific Primul dicţionar modern al limbii române Reflexe ucrainene Obținerea sensului unui text Bilingvismul traducătorului Nu există limba cehoslovacă Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Toponimie de pe Blahniţa Mehedinţiului Limba franceză ca limbă străină Categoria eponimelor Dicţionar de sinonime ale limbii albaneze Adverbe de timp Însemnare Personificare Germana pentru ştiinţă şi tehnologie Concordanţa timpurilor în propoziţiile relative cantitative din română şi engleză Sincronie/diacronie Tactică comunicaţională feminină Metaforă Limbaj de afaceri Corpus de texte Sisteme de drept Interviuri Anglicisme în publicistică Teoria câmpului lexical Determinologizare Persuasiune Directive Conversia din clasa lexico-gramaticală Dialecte italiene meridionale Etnomedicină lingvistică Poligramaticalizare Deşertul tătarilor, roman Dictarea ca strategie Transfer Limba franceză - limbă de cultură Negocierea ca soluţionare a conflictelor Proces de tranziție Metafora cognitivă Lingvistică standardizată Împrumuturi lexicale Lingvistică contrastivă Manipulare strategică Medierea ca soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă Trăsături semantice ale textului Evoluția lexicului francez Cercetare pragmatică Lingvistico-sinergetică Discurs conversaţional Rudenie socială Teoria prototipului în legitimarea lingvistică Propoziţii cauzale coordonate Eponime cu sensuri contrare Variația randamentului alfabetului în limbile slave Servicii militare romane Povestea ca discurs Strategii discursive într-un interviu radiofonic Proiectare Sintagme populare Antroponimie Structura arhitectonică a labirintului Cuvinte monofonematice Romanul "Fructul oprit" al lui Benito Pérez Galdós Sintaxa limbilor romanice Tulcea, Judeţul Discurs judiciar Valoare predicativă Aspecte semantice ale textului publicitar Metonimie Limbi romanice Sonet shakespearian tradus de Ion Pillat Dialog Traducerea numelor proprii Pronume şi adjective demonstrative Diebe, piesă de teatru Metode computerizate de editare Neo-oralitate Accent Timpul prezent perfect în limba engleză Limba spaniolă Competenţa elevului Abordare semantică a rudeniei Aktionsart Expresii metaforice Mituri Debreiaj enunţiativ Infinitiv Tehnici de recunoaștere lingvistică Dicţionar Termen Receptarea literaturii române Pasivul în limba română şi engleză Câmp lexical Reţetă culinară virtuală Interviu Obiect prepozițional Toponimie Antropologie lingvistică Semnificaţie metaforică Columna lui Traian Analiză textuală Relație informațională de subordonare Sens lexical vs sens instrucţional Criterii de evaluare a prototipicităţii în textul narativ Simbol Reprezentări sociale Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg Texte româneşti vechi Funcţii sintactice Analiza epitetelor Eponime în anatomie și fiziologie Gramatica textuală Adverbializare Text liric maramureşean Coran Cultură naţională Traducere interlingvistică 1830-1860 Limba aromână Adverbializarea numeralului Etimologia cuvântului mic (latin) şi mare (celtic) Interjecţii care pot fi substituite prin adverbul de afirmaţie da Socio-stilistică Teoria integrării conceptuale Publicații digitizate Material toponimic Comparaţie între infinitive Abordări educaţionale asupra umorului Verbe deictice în limba engleză Metabole Discurs disciplinar Poemul arghezian "Caligula" Eponime în economie Diferenţiatoare semantice Ipoteze ale non-compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Adverbe temporale Forme verbale supracompuse Stilizarea la Mateiu Caragiale Analiza modului în care eufemismele medicale sunt create semantic Motivaţia asemantismului semnului estetic Lexicul limbii ruse Adjective demonstrative Gramatică comparată română-franceză Interpretare în mass-media Cauzele evoluțiilor sensului în limba franceză Limba maternă a unor autori români din Franţa Latinitatea nord-dunăreană Consum simbolic Informatizare Foarte, în limba română Evoluţia ortografiei româneşti Discurs politic Poezia lui Eminescu Adaptare Utilizări pragmatice Analiza unor proverbe Conceptul electronic de virus ca metaforă Concepte fundamentale ale imagologiei Conceptul etnocâmp Analiza şi interpretarea textelor literare NALR Oltenia Adverb Structura artistică a labirintului Evul Mediu Nume de sentimente asociate cu valori posibile Traducere poetică Sens Interferenţa relaţională Conceptul de timp Traducerea poeziei Articol posesiv Limba franceză Antonimie Competenţe de vocabular Figurile discursului repetat Semanticism Statutul morfosintactic al morfemului "ca" din franceză Reguli de necontradicție Subjonctiv Funcţia stilistică a metonimiei Metodologia citării Distanţă socială Formal vs. informal Limba română Substituire Evoluția latinescului [ī] în limba română Terminologie muzicală Discurs publicitar Toponime din zona Milcovului Termeni de origine germană Gramaticalizare Markeri stilistici Dicţionar englez-ucrainian Discurs politic naţionalist Variația randamentului alfabetului în limbile germanice Sensurile expresiei "baba cool" frecvent utilizată în limba franceză actuală Programul Minimalist Rețele semantice Discurs economic Convergenţe şi divergenţe culturale Analiză contextuală Clauze relative ale lui [+wh] Creativitate Triunghiul semiotic al lui Saussure Metafora Modelul generativ-transformaţional Exemple din teoria lingvistică a lui Ferdinand Brunot Terminologie tehnică în limba germană Transferuri animizante din domeniul animal şi uman în domeniul economic Izotopia mesajului Franceza informaticii Istorie Comunicare culturală încrucișată Semn lingvistic Studiul tipologiei lingvistice Detectarea motivelor și atitudinii scrisului Termeni medicali ştiinţifici Concept Trecerea de la declinarea a II-a la declinarea a III-a Prelucrarea informaţiei Oferte de posturi Adverbializarea prepoziţiei Traducere audiovizuală Morfologia textelor religioase Randamentul alfabetului limbilor germanice Subiecte în conversaţii narative Evoluţie Variația randamentului alfabetului în limbile romanice Particule preverbale Teoriile lui Weinreich Conceptul de neologism Demers etimologic în domeniul toponimiei Bilingvism Studiu comparativ trilingv al unui text Clasificarea semantică a verbelor Comunicare organizaţională Context Bilingvism latin şi grecesc Pragmatică Limbă/vorbire Dialect Sardinian Randamentul alfabetului grecesc antic Definiţia termenului Limba germană Interacțiune dintre cititor și scriitor Limba suedeză veche Cuvinte invariabile Inovaţie lingvistică Neologie terminologică Antichitate Gramatică retorică Transferuri animizante din domeniul vegetal în domeniul economic Identitate virtuală Reromanizarea românei literare Sens metaforic Discurs repetat Expresii fixe Lexicul dialectului istroromân Socioterminologie România Devieri de la norma lingvistică Câmpuri semantice Influenţa locutorului asupra interlocutorului său Contextualizare Opoziţia Traducerea proverbelor Tipologia subordonatelor comparative Scală gradată de non-literalitate Natura morfologică Semn runic Contradicţie în discurs Rădăcini indo-europene ale unor cuvinte Stil Marcatori discursivi Conceptul de prototip în lingvistică Reţea culturală Imperfectivitate Adverbializarea conjuncţiei Probleme lingvistice romane în România Salienţă onomasiologică Dicţionar de terminologie contrastivă Sintaxă română Romanele lui Dan Brown Imperativ Paradigmă derivaţională Eroare de traducere Posesie Lingvistică franceză Model lingvistic Traducere în limba română Termeni magici româneşti Aproximare graduală Onomastică Mişcări şi modele comunicaţionale Dinamică lexicală Dimensiune textuală Conjuncții de coordonare Metalimbaj Obsesie pentru traducere Legătura dintre relația de subordonare și cea a delimitării Limbi indo-europene Sistem gramatical al limbii franceze Grup frazeosemantic Traducere Congres al romanităţii Metaplasme Diferenţe între limba germană şi limba rusă Cadru teoretic Sinceritatea în literatura în proză Substantive compuse Abilități generale de comunicare Capacitate comunicativă Vechi alfabet turcic Minoritate (limbă) Discurs instituțional Schimbări semantice Texte narative româneşti Tehnologii de comunicare Interacţiune Traductologie Vocabular gastronomic român Lingvistică tipologică Onime Caz dativ Dobrogea Sufixe greceşti Locul metaforei în lingvistică Termeni militari Limba ucraineană Neologisme de origine franceză Tipuri de discursuri Presă Expresii cu părți ale corpului Pasive superficiale Două principii ale foneticii formulate de Paul Passy Sistem de scriere Liniar A Sinestezie literară Eponime care exprimă atitudini Atestări româneşti Funcţii stilistice Lingvistică de contact Text juridic Discurs persuasiv Critică lingvistică Construcţia paragrafelor clare Lemn Limbaj popular Ordinea cuvintelor Prevenire Mărci lingvistice Analiza unui articol lexicografic Traducere şi interpretare Referinţă şi coreferinţă Construcții posesive Iotacizarea verbelor Traducerea unui text scris Nomenclatură Valori morfosintactice Randamentul alfabetului limbilor romance Frazeologie Toponimie românească Întâlniri de serviciu Terminologie politică Tranzitivitatea Elemente de coeziune Băjenaru, antroponim Formulări aluzive Limba de adopţie a unor autori români din Franţa Dialectul provensal Diminutive româneşti Neconvenţionalitate Terminologie geografică populară Reprezentări mediatice Studiul fenomenului ambiguităţii prin prisma a două procese contextuale Socio-pragmatică Studii teologice, revistă Istoria englezei Frecvenţă Tranzitivitate Contribuţiile lui Émile Benveniste în ontologia lingvistică Omonime Ubicuitatea metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Surse latine Îmbunătăţirea capacităţii roboţilor Verbe predicative Contrast semantic Graffiti Oralitatea Studiu comparativ Neoretorică Articolul în limbi romanice Infinitivul în limba poloneză Haben, verb Tratament lingvistic românesc Analiza unui discurs Numele de agent "călător" în limba română Manipulare semiotică Proverbe Cercetare bibliografică Interpretare pentru româna romilor Structură socială Traducere de poezie Antichităţi Microhidronime Scriere argumentativă Împrumuturi lexicale de origine franceză Vocabular Lexic Rol semantic Manifestul politic Imnul religios Dies Irae Fonetică Discurs romantic Text epic Conceptul de vorbire Dialect Toscan Mese principale Proverbe franceze Literalitatea unui text Proverbe din Don Quijote Dialectologie istorică Negaţie polemică Genuri de incitare la acţiune Teme de interculturalitate Lexicon tehnologic Caracteristică Moștenire latină în limba spaniolă Proces comunicaţional Discurs de dezbatere televizată Formarea cuvintelor prin derivare în limbile romanice Aspect lingvistic Analogie Structuri intercalate Derivarea ablautului Interpretare semio-retorică Structură tranzitivă atipică Irlandeză Nicolae Drăganu despre derivarea cu prefixe în română Proces de comunicare Elemente şi structuri care îşi au originea în latină Infinitivul în limba română Terminologie de corespondenţă Termeni sociali Verbe întrebuinţate în exprimarea actuală Cunoştinţe explicite în dezvoltarea limbii a doua Lingvistică romanică Lingvistică bazată pe corpus Centrul Corvinus de Examinare a Limbajelor pentru scopuri specifice Ipoteze ale compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Elemente de polaritate negativă Trăsături de Focus şi Topic Cercetare lingvistică Traducerea textelor clasice Trăsături lingvistico-stilistice Texte culturale native Calcuri lingvistice Analiza vorbirii în interacțiune Aspecte lexicale Statistica lingvistică Model comunicaţional Interferenţa prin fuziune Stilistică Contextul etnografic pentru mare-mic Dihotomia stabilită de Habermas Luptă Propoziție adversativă Procesarea limbajului Gramatică transformațională romanică Abilități de scriere Oralitate urbană cameruneză Ospitalitate Indirecție Umor şi performanţă Nume de legume în limba română Împrumuturi slavone Relație informațională de delimitare Consum Limbă Actanţi Transparenţă semantică Texte teologice Articol determinativ Valori modale ale viitorului simplu şi anterior Comunităţi lingvistice britanice Paronimie Procese de traducere ale literaturii Metaforă economică Coeziune textuală Metasememe Glosar toponimic Aspecte sintactice ale gerunziului Traducere italiană-română Anafore Text de ficţiune Adverbializarea adjectivului Mijloace lingvistice de marcare a aproximării în grupul adjectival şi în cel adverbial Perfectul compus Componentă comparativă Verb Împrumuturi din limba engleză Proverbe în limba hausa Coeziune lexicală Vocale semi-deschise Formule stereotip Lege Toponime - variante fonetice şi morfologice Limbi slave Influenţa limbii arabe asupra limbii franceze Aproximarea în presă Corespondenţii româneşti Sufixul românesc -atic Funcţia ludică a labirintului Interval Conceptul electronic de cyberspațiu ca metaforă Genul substantivului în limba română şi limba germană Dicționar electronic Studiu gramatical Discurs penal Moduri epistemice din limba engleză Acte de vorbire Limba română literară Istoricul bizantin Prisc Coerenţă Inferenţă şi timp Metodologia cercetării stilistice Texte literare Structură reală Integrare Predicile lui Antim Ivireanul Fișă terminologică Ancorarea temporală Anafore nominale Infinitiv în italiană şi română Acte de ameninţare a feţei Teorii ale conceptului de echivalenţă Denumiri de profesii în limba rusă Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diatopică Prefeţe Conceptul de politeţe Integrarea secvenţelor de propoziţii într-un tot coeziv şi coerent Patronimic Analiză paralelă între termenii negociere şi mediere Derivări false Relaţii sintactice Consecinţele erorilor de traducere Limba ca dimensiune de comunicare multiculturală Etimologie unică Corpus informaţional Predicţie spaţială Articolul hotărât Cooperare Conferinţă Sintagme nominale Studiu de comparații idiomatice Graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava Originea persoanei întâi singular a indicativului prezent în limbile romanice Limba cazacă Interpretare defectuoasă Strategii retorice Salienţă structurală Operele lui Ernest Hemingway Sferă conceptuală sau viziune asupra lumii Neologie primară Locuţiuni Sociolingvistică italiană Scală gradată de literalitate Funcția limbii Discurs narativ Situaţie lingvistică Interpretare Teoria învăţării limbilor străine Tautologie Clasificarea interjecţiilor din perspectiva pragmatică Umor Propoziţii completive indirecte Interviu radiofonic Câmp lexico-semantic al cafelei Latină Conceptualizare Originea istroromânilor Câmp axiologic Asociaţie Strategii didactice de ortografie Grupul μ Dezavantajele traducerii automate Tatăl nostru, rugăciune Normă lingvistică Dialectologie românească Metafore orientale Tipuri de substituţie Conectori Antroponimele Mic şi Mare Greşeli de limbă cauzate de copierea sensurilor unor cuvinte din limba maghiară Studiul eponimelor în lingvistica românească Recompunerea sensului idiomatic Dicţionar frazeologic spaniol-român Tendințe comportamentale lingvistice ale tinerilor francezi Formă verbală italiană andarsene Modalități de îmbunătățire a dicționarelor frazeologice bilingve Verbe parasintetice Studenţi Nume de agent Lexic neologic Funcţia estetică a labirintului Multilingvism în zona Tense Discurs procedural Relaţii sociale Lexicologie comparativă Subculturi Corpus Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Studiu de caz Sec. XII Evoluţia verbelor neregulate Imperfect non-narativ Prepoziţii Poveştile lui I.Pop Reteganul Limbă de lemn Împrumuturi din rusă în vocabularul francez Analiză de text directă Exprimarea gratitudinii Documente de cancelarie din Moldova Dialectul săsesc din Transilvania Rolurile actanţilor Repertorii de cuvântare Cercetări Istoria traducerii Cuvinte împrumutate de origine germană Elemente slave vechi Limba macedoneană Limba tătară Actualizarea Referentului în discurs Element latin Cercetarea umorului în România Analiza unui discurs ironic Cuvinte de origine română asimilate de lexiconul anglo-american Gramatici ale limbilor romanice Studiul manifestării narativităţii Traduceri din limba română în limba slovacă Structură etimologică Evoluţie culturală Cuvinte derivate Verbe deponente Localizarea variației într-o cuvântare Expansiune rematică Verbe auxiliare perfective Rudenie spirituală Traducere română-germană-română Modificator postpus adjectivului Modalităţi lingvistice de exprimare Identitate culinară Componentă descriptivă Aproximarea conceptelor juridice specifice Umor reprezentat în manuale de engleză ale autorilor români sau străini Cazuri de incompatibilitate semantică a termenilor asociaţi Global Interacţiune de tip dezbatere Condiționalul în limba română Coerență funcțională Modalităţi de traducere Accidente fonetice Metafore corporale Adverbializarea pronumelui Emfatizarea în limba franceză Civis Macedonia Platforma Sutra Neologie traductivă Sufixe inflexionale Maxime, dialoguri Retorică Utilizări funcţionale Conceptul de acord sintactic în limba română Discursuri de ziua naţională Istorie morfologică Structura conceptelor de emoție Sociolingvistică Consonantism Sistem de interlocuţiune Pragmateme Avantajele traducerii automate Tipologii ale discursurilor tradiţionale Limba friulană Cultură Teatru Sintagmă verbală funcţională Construcţia propozițiilor clare Lingvistică italiană Jurnalişti Termenul "aproximare" Analiză a actului de întrebare Expresii idiomatice Toponime formate prin derivare Formarea cuvintelor în limba engleză Viitor, ca timp Aspecte particulare în traducere Rolul timpurilor în organizarea discursurilor Explicarea legăturilor semantice între sensuri de bază şi cele figurate în dicţionarul frazeologic bilingv Neologie de origine greco-latină Semiotică Macrostructură Alimentaţia civilizaţiilor din Mediterană Modelul constituţional Sec. XVI Traductibilitatea limbajului comic Îmbogăţirea vocabularului Anglicismele din perspectivă franceză Cercetarea sinonimelor Discurs ştiinţific Dificultăţi în traducere Anafore adverbiale Strategii de acces la sensul unui text Traducere spaniolă-română Limba rusă Ortografia limbii române Modalităţi de stabilire a acordului între participanţii la conversaţie Teoria traducerii Limbaje Adjunct adverbial Intonaţie Terminologie juridică engleză și română Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Împrumuturi semantice Corespondenţă Scrierea "Viaţa şi petreacerea svinţilor" lui Dosoftei Abordare contrastantă Importante categorii socio-profesionale Civitas Perfect compus din română Dicţionare româneşti Text poetic Procesul de traducere Primele gazete româneşti Repertor lexical Terminologie populară românească Principale direcţii de cercetare ale imagologiei Predare Lexiconul de la Buda Mesaj lingvistic Metode de predare Gramatică Forme literare Limbaj edenic Toponime compuse prin aglutinare Metafore conceptuale Adiţionarea în structuri orale Coerenţă textuală Clasificarea eponimelor Teorie şi variaţie lingvistică Model de învățare a unui discurs Comunicare mediatică Semantica stereotipului și prototipului Deixis social Lingvistică Baze fizice ale labirintului Pronumele impersonal "il" Propoziţie Lingvistică saussuriană Lecţii de traducere Limba irlandeză Cercetare din perspectivă stilistică Semiostilistică Adjectiv Discurs juridic Interferenţe dialectale Insula Alor Influența limbii franceze asupra lexicului limbii române Prototipicitate şi receptare Structuri amalgamate în limba română Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Traducere specializată Elevi albanezi Anonimat Adverbializarea substantivului Conceptul de stil Informatică lingvistică Devize (expresii) Bucurie Blog Limba engleză Forme verbale iotacizate Vorbire directă Interpretarea numelui propriu Nemulţumire Limba slavă veche Mijloace de recunoaştere a transpunerii locuţionale Importanţa majoră a metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Limba franceză veche Sens idiomatic Prefixare negativă a adjectivelor The New Scientist, revistă Silaba Antroponime Sistem de conjuncţii Semantica prototipului Legătura dintre relația de ordine și relația de delimitare Aglutinare Marketing Expresie nominală Titluri de cărţi în care se arată romanitatea limbii române Analiză a potenţialului expresiv al modalităţilor de enunţare Titrologie Ambiguitate Tradiția filosofică occidentală reconsiderată prin viziunea cognitivă Creativitate lingvistică Discurs de specialitate Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diastratică Politeţe lingvistică Câmpuri onomasiologice fundamentale Folosirea limbajului pentru a semnala o atitudine Studiu contrastiv germană-română Contact literar româno-slovac Antonime Schimbări de cod Analiza grupului nominal Paritate lingvistică Traducere germană-română Teorii despre politeţe ale lui Brown şi Levinson Naraţiuni orale Gramatică generativă transformațională Lexicul limbii franceze şi al limbii române Aspecte sintactice ale limbii vorbite Analiză spectrografică Engleză de afaceri Tehnici de notare Perifraza verbală a perfectului Locutor Presupoziții Mod verbal Sintaxa grupului nominal Categorii conceptuale Frazeologie verbală spaniolă din limba română Elemente non-explicite Morfologie şi sintaxă Schema logică a enunţului-frază Interpretarea unui text Antonimia substantivelor din limba rusă Particule în limba germană discurs jurnalistic Hipertextualitate Comunicare corporativă Strategii de revizuire a textului Anglicizare Limba japoneză Toponimie multiculturală Transferuri metonimice conceptuale şi sistematice Eroare lingvistică Traducerea semantică a poeziei lui Bacovia Verbe complexe cu particule identice Argotologie Romanizarea Daciei Per-, prefix, preverb şi prepoziţie Poezia "Plumb" în versiune franceză Semantică Sensul original al unei traduceri Traducere din italiană în română Modele de cerere Mesaj de publicitate Traduceri religioase Structuri lingvistice materne la preşcolari români şi englezi Termeni de origine engleză Limbă internațională Inferență Traducerea romanului "Străinul" al lui Albert Camus în română şi în engleză Etnografia vorbirii Limbaj audiovizual Terminologie medicală Gramatică transformațional-generativă Limbă străină Franceză-engleză-română Reierarhizare Resurse lingvistice Anglicisme Coeziune și interpretare Nume proprii Incompatibilitate semantică Strategii de impoliteţe Sens semnificativ vs. sens subiectiv Iad Limba engleză pentru scopuri specifice Limba italiană Caracter latin Analiză semică pentru cuvinte din limba rusă Substantive în limba rusă Evanghelia după Ioan Câmp asociativ Nume de legume în limba franceză Corespondenţă temporală Circumstanţial Lingvistică spaniolă Metaforă conceptuală Fractal Români din exil Lexicologie. Dicţionare Predarea limbii engleze ca limbă străină Conjunctivul Lexic istroromân Imagine lingvistică asupra lumii Lingvistica textului Limbaje naturale Clauze relative subordonate Câmp lexical referitor la cereale, făină şi produse derivate Limba franceză în Belgia Prepoziţii primare Româna literară vorbită în Ungaria Trecut recent din italiană Strategii în traducerea textelor literare Participiul trecut Analiză comparată Îmbogăţirea vocabularului limbii franceze Observații fonologice Valori Discurs academic Colocări Terminaţia substantivului în limba română şi limba germană Propoziţie simplă Aspecte fonetice Ţigan vs. rrom Fenomen lingvistic de genericitate Stereotipuri în limbaj Romanitatea limbii române Tipologia interferenţei elaborată de lingvistul francez Fr. Biville Cultureme Periodice din domeniul pedagogiei şi metodica predării limbilor străine Scriitori Neologisme indirecte Analiza joncturii silabice Termeni străini Relaţii semantice Caracteristici lingvistice Discurs medical Etimologia cuvântului "vorbă" Gramatică universală Comunicare scrisă Cronograful, manuscris Funcționarea sintactică Conceptul de companie din limbajul de afaceri Aspecte ale sintaxei participiului trecut Microstructură Orientul Mijlociu Etimologia oronimului Carpaţi Discursuri Pseudonime în limba franceză Nume de calităţi Forme proverbiale Forme de adresă Israel Analiză stilistică Particularităţi lingvistice Graiuri sârbeşti din România Arta conversaţiei. Conversaţie Conversiune/transpunere Rolul traducătorului Vocabular anglo-american Originea termenului "órie" Imagine politică Problema echivalenţei Teoria Relevanţei din domeniul discursiv Regiuni transiordaniene Metoda distribuţională în analiza discursului Expresivitatea mesajului Pictogramă Discursul profetului Ieremia Nume comune Text dialogal Substantive latine Dialect istroromân Distincţii tipologice Referință Fonologie Analiza nivelului fonetic-fonologic Limbaj în societate Obiceiuri gramaticale de vorbire Conceptul de progresivitate Competență lingvistică Neologisme Frecvenţa cuvintelor Reclame Armonia dintre participanţii la conversaţie Interferenţa prin transfer Inoculare Tehnici de traducere Occidentalizare Limba hausa Cuvinte vulgare Contribuţia lingvisticii transformaţionale Teoriile negaţiei ale lui Ducrot, Nølke, Moeschler Unităţi militare romane Locul metaforei în filosofia limbajului Registre lingvistice Toponime englezeşti Topologie Limbaj poetic Caracterul unbicuu al metaforei structurii unei acţiuni Evoluţie semantică Semantică cognitivă Învăţarea împreună cu un grup Deconstrucţie Sintagme terminologice Trapassato remoto/ mai mult ca perfectul anterior Teorie literară Clasificarea transpunerii Funcţii lexicale Scală de împrumuturi lexicale Toponime din Teleorman Construcţii condiţionale Derivate substantivale Scrisori comerciale Adaptare parţială Sens în terminologie Niveluri semantice din discursuri Adaptare fonetică şi ortografică Analiza greşelilor Paralogisme Forma şi funcţia semnelor de punctuaţie Limba română veche Oltenia Teoria descrierii Gramatica limbii germane Variante structurale Sistem pronominal romanic Limbi europene Lingvistică contrastivă, română-franceză Negaţia non-predicativă a determinantului nominal sau verbal Imagini identitare Desugestopedia Factori care influențează semantic un text Studiul formulelor de salutări în limba română și franceză Particule modale Răspuns la întrebări Strategii comunicative Subjonctivul în limba engleză Comunicare culturală Definirea textului Analiza discursului Texte din scrierile filozofice ale lui Descartes Limbi moderne Toponimia văii inferioare a Târnavelor Structura propoziției negative Reorganizare Influenţe maghiare asupra textelor româneşti vechi Cognitiv Împrumuturi de cuvinte Limbă literară Devieri jurnalistice Sistem financiar-bancar românesc Construcţii cu verbul "a fi" unde subiectul este un pronume personal Relevanţă Serie sinonimică Limba greacă veche Periodice din domeniul educaţiei Pronunţia cuvintelor din dicţionar Comunicare interetnică Contribuţia lingvisticii transformaţionale la constituirea unei gramatici narative Situri și ierarhii Unități lexicale a căror rădăcină poate fi actualizată în interiorul unui substantiv sau un verb fără sufix derivat Împrumuturi lexicale franceze în limba română Acte iniţiative Metafore cognitive ale emoțiilor Termeni tehnici A informa şi a comunica Traducere din spaniolă în română Teritorialitate Subordonată temporală Limba română contemporană Structura conversațiilor Rudenie convenţională Teste de identificare a substantivelor "psihologice" Scop ilocuţionar Deosebirea dintre apelative şi termenii tehnici Semn muzical Dimensiune fundamentală pragmatică Descriere gramaticală structurală a comunicărilor verbale Critica unui articol de Margaret Winter Traducere din franceză în română Fraze nominale compuse Polipragmatizare Migraţie Texte religioase Diversitate lingvistică în Uniunea Europeană Discurs filozofic Ameninţare Achiziţia limbii a doua Tineret Dialectul istroromân Onomastica instituţiilor bancare Fenomen de topicalizare Decodarea anecdotelor ilustrate Cuvinte cu funcţie prepoziţională Salienţă semasiologică Forme lingvistice Teoria actelor de vorbire Relaţie de ordin temporal Traducere automată Funcţie de reprezentare lingvistică a labirintului Declarație parlamentară Salienţă în lexic Expresivitate Miscelaneu de cronici moldoveneşti Hidronime provenite de la entopice Teoria prototipurilor Limba franceză contemporană Analiza unei conversaţii Reformulare Sală de clasă străină Scop perlocutiv Direcții lingvistice romane în România Funcţia religioasă a labirintului Analiză componenţială Texte administrative italiene Elemente lexicale alogene Pastorala Metoda substituţiei Regramatizare Limbaj publicistic Intensificator Eponime care exprimă atitudini negative Vocalism Analiza conversației Scrieri academice Reconstrucţie etimologică indoeuropeană Limbaj jurnalistic Spaniola din Cuba Verba dicendi Discuție instituțională Familii de limbi Analiză contrastivă Paralelism semantic Elemente de coerenţă Analize comparative a trei familii de limbi Pragmatica minciunii Caracteristici lexico-gramaticale Lemnos Religie creştină Modul indicativ Comunicare verbală Strategii conversaționale Terminologie zoologică în limba română Teoria lui Gérard Moignet cu privire la morfeme gramaticale Latină vulgară Echivaţa de traducere Limba română în comparaţie cu limbile romanice Structuralism. Lingvistică structurală Construcţii sintactice Literatură spaniolă Îmbunătățirea eficienței comunicative Traducător Cognitivism De re Gramatica limbii italiene Metafore specifice Câmp semantic Complement direct Grupuri semantice de ablaut Percepţia auditorului Dicţionare bilingve franceze-române Engleză Structura minimală a procesului de comunicare artistică Încercări de definire a sensului termenilor dialect (regional) și popular Strategii de coerenţă ale conectorilor lingvistici Interferenţe semantice Acronime Ecuaţie culturală Traducere gastronomică Legătură între studiul limbii şi evoluţie socială Legătură extralingvistică care poate să existe între procese Textul umoristic Xenism Salienţă perspectivală Aspecte semantice ale propoziţiilor Etimologii papuaşe Structura frazei Negaţia participiului prezent Dezvoltarea stocului de cuvinte Satul Toracu- Mic din Banatul sârbesc Semnul text-iconic în graffiti Pădure Structuri dialogale Polisemie istorică Terminografie Relativitate lingvistică Text publicitar Polisemie Pronunţie Clauze relative ale lui "that" Limba sârbă Determinanţi Complementaritate Articole de inginerie și cercetare lingvistică Mitologie greco-romană Imperfect narativ Şcoala de semiotică de la Moscova Text sacru Comentariu de citate Context lingvistic Distincţii militare Onomasiologie Noua Teorie a Convergenţei Terminologie Tabor, revistă Cazul lui Stéphane Mallarmé în limba română Traducere culinară Structuri lexicalizate Trăsături lingvistice Verbe la trecutul simplu Contacte lingvistice Pedagogie Eponime derivate Expresii populare Teorie a traducerii Romanul "Vineri si limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Limba învăţată. A 2-a limbă. Vorbitorii non-nativi Influenţă slavonă Etimologia cuvântului "umor" Structuri analitice ale verbului Transcriere fonetică a cuvintelor din limba engleză Spania Modificări dinamice ale normelor lexicale Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Neologie Derivate false Istoria limbii franceze Probleme legate de limbă şi vorbire Istoria limbii italiene Lingvistici aplicate Punct de vedere Limba slovacă Diversitatea culturilor Toponime din Moldova istorică Serii sinonimice Interdisciplinaritate Propoziţii scurte Grup prepoziţional Neosemie Mediu de socializare Termeni de estetică barocă în versiunea românească Morfologia graiului slovac din Nădlac Limba engleză Predarea limbii române în şcoală Coerenţă topică Pseudo-sinonimie Opționalități Teoria dezvoltării vorbirii propusă de Vygotsky Nume de familie franceze provenite din porecle Metataxe Semnificaţie Interpretarea unui discurs De dicto Dialecte septentrionale Analiză - traducere Rudenie naturală Particularităţi ale elementului latin Lingvistică românească Articolul în limba română Discurs biblic Câmpuri lexico-semantice din germană şi română Alotopie poetică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Semiotizare interlingvistică Gramatică narativă Teorii ale lingvisticii aplicate Mitul fundamental Multilingvism Rol tematic Substantive "psihologice" Incriminare Analiza distincţiei dintre sensul literal şi cel figurat Dicţionare electronice Dicţionar frazeologic bilingv Limbi germanice Comunicare vizuală Graiuri nordice Habitualitate Gramaticalizarea în lingvistica diacronică Limbile Alor-Pantar Clasificare a rădăcinilor în funcție de combinațiile actualizate pe dreapta cu derivate amânate Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Sinonimie Antropologia rudeniei Consecinţe ale transpunerii Sec. 17 Metaforă cognitivă Propoziţii completive directe Dezvoltare lexicală Identitate lingvistică Analiza unor litere în grupul limbilor romanice Articole digitizate Degramaticalizare Aproximare temporală Sistem de dezacord Lingvistică generală Structurarea gramaticală a enunţului-frază Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diacronică Geografie lingvistică Transtextualitate Stratul latin al lexicului românesc Discurs informativ Realitatea cotidiană Dificultăți ale lexicului Infinitiv cu subiect exprimat Lingvistică cognitivă Fenomenul punctului interior Sec. XVIII Cercetare empirică Pragmaticalizare Identitate irlandeză Semantica verbului Metafizică Hipotextul din poemul "Corabia beată" a lui Arthur Rimbaud Semn lingvistic deschis Eufemisme Idiomuri. Expresii idiomatice Umor şi învăţare Onomastică românească Propoziţii interogative Descifrare lingvistică Intervenţie ca act director Rădăcina *kar-/*kal- Propunere de proiect Limba scrisă vs. limba vorbită Participiu trecut şi participiu prezent al limbii franceze Teorii lingvistice Semantica rudeniei Recunoaștere lingvistică cromozomială Limba engleză, limba română Diviziune tradiţională a timpurilor verbale în franceză Opacitate semantică Relaţii interpersonale Definiţia lexicografică Structura proverbelor în limba franceză Structuri tematice Propoziții temporale cu caracter de cauzalitate Dialecte friulane Minte vs. corp Normă literară Semnificaţia anecdotelor ilustrate Legatura între discurs şi pictură Relaţii logico-semantice Procedee stilistice Tratat de dialectologie românească, ediţie nouă Comunicare intraculturală Grup nominal Codru Influenţa altor limbi asupra lexicului românesc Particularităţi morfosintactice Dicţionar academic latinist Limba scots Moștenire latină în limba română Uniunea Europeană Negație non-predicativă/negație predicativă Coeziune Vocabularul limbii române Critică despre traducere Criterii sintactice de identificare a substantivelor "psihologice" Lexicologie Limba română actuală Irlanda Conjunctivul în limba română Semiologie Locuţiune prepoziţională Structuri verbale predicative Traducere asigurată de sisteme automatizate Strategii discursive desfăşurate de locutori Cultură virtuală Particularităţi lexicale Investigaţie fonetică Metafore sacre Consum mediatic Stereotipie și interculturalitate
Vă rugăm să schimbaţi parola