Biblioteca Universității din Pitești

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Lucrări: 1333 lucrari in 1336 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul de proprietate Franţa Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Contracte civile Măsuri reparatorii prin echivalent Cumpărări Nulitatea contractului Hotărîre a Partidului Comunist Român Contract de întreţinere Executarea obligaţiilor Filosofie socială Interdicţie legală de înstrăinare Drept procesual civil Drept de proprietate Imobile Integrare europeană Modificarea titulul de proprietate Familie Dreptul la apărare Contracte de drept civil care au un caracter comercial Închiriere. Contract de închiriere. Arendare Întreprideri particulare. Firme particulare Admisibilitatea acţiunii în evacuare Vânzare. Cesiune. Cumpărare Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Decretul - Lege nr. 61/1990 Notari. Notariat Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Procedură civilă Legea nr. 10/2001, art. 26 Contracte comerciale Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Convenţia europeană a drepturilor omului Jurisdicţie Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Proprietate privată Forme de întreprinderi. Finanţare Proprietate publică Persoane juridice Indexarea judiciară Acte Despăgubiri băneşti Contract de împrumut Recalificarea apelului drept recurs Legislaţie comentată Daune Parchet. Jurişti Legea nr. 10/2001 Întreprinderi mici şi mijlocii Bunuri domeniale Drept penal. Infracţiuni penale Hotărâri de Guvern Legea nr. 10/2001, art. 10 Cooperare economică internaţională Acte şi fapte juridice în general Prejudicii nemateriale Proceduri de nulitate Economie socialistă Acte administrative Sisteme cooperative Drept Drept de moştenire Avocaţi. Barou Natura juridică a acţiunii Rectificare de carte funciară Persoane Judecată. Apel Doctrină Sociologie Părţi în proces Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Persoane juridice (Drept civil) Carte 1901-1930 Ghid practic Juridică Restituire în natură Drepturile omului Decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009 Convenţie Judecători Drept penal Obligaţii comerciale Dreptul de autor Izvoarele dreptului Obiectul dreptului de proprietate publică O.U.G. nr. 94/2000 Legea nr. 362/2003 Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Dreptul familiei Subiectele dreptului de proprietate publică Obiectul probei Executarea sentinţei Nulitatea absolută Acţiune în reducţiune Contracte economice Drept privat românesc Legea nr. 241/2001 Prejudiciu Economie Perimare Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept administrativ Legea nr. 550/2002 Legea nr. 1/2000 Legea nr. 10/2002 Filosofie Proprietate industrială Imobile confiscate Restituire Organizarea şi administrarea judecătorească Dobânditor Imobile naţionalizate Definirea dreptului de proprietate Constitiţionalitatea legilor Exercitarea drepturilor procesuale Bunuri confiscate Responsabilitate profesională Carte veche < 1900 Contracte speciale Putere judiciară Legea nr. 112/1995 Publicaţii periodice şi seriale Procedură arbitrală. Arbitraj Speţe juridice Achiziţionare prin prescripţie Teste America Filosofia dreptului Dicţionar Drept succesoral. Drept de moştenire Protecţia chiriaşilor Legea nr. 33/1994, art. 35 Validare poprire Procedură penală Prescripţia extinctivă Proprietate Căsătorie Dedicaţie şi autograf Imobile preluate de stat Cerere de restituire în natură Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Procedură în caz de faliment Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Procurori Viciu de consimţământ Cadouri. Donaţii Legea nr. 10, art. 11 Proprietate funciară Efectele contractului Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Drepturile reale Legislaţie comercială Titlu executoriu Practică judiciară Acţiuni în constatarea nulităţii Drept contractual Legea contractelor Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Leasing Vânzare Acte notariale O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Controlul economiei. Conducerea economiei Creanţe Indexarea creanţelor Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Ţări membre UE Bunuri (Drept) Procedură judiciară Drept comparat Comunicări Sisteme filosofice Retrocedarea terenului expropriat România Drept funciar Dreptul privat Roma antică Decretul nr. 712/1966 Drepturi şi obligaţii în general Raport juridic de muncă Drepturile copilului Societate comercială Exercitarea dreptului Răspunderea pentru daune Bîrsan, Corneliu Contracte în general 1969-1975 Decretul nr. 92/1950 Probe. Justificări Norme juridice succesive Proprietate intelectuală Decizia nr. 5490 din 13 mai 2009 Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Asigurare Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Acţiune Fondurile statului Magistratură. Magistraţi. Judecători Magistraţi Legea nr. 10/2001, art. 45 Restituire prin echivalent Legea nr. 33/1994 Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Obligaţii Întreprinderi Reconstituirea dreptului de proprietate Republica Moldova Decretul nr. 223/1974 Dobândirea dreptului de proprietate publică Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Expropriere 2010-2011 Legea nr. 506/2002, art. 2 Integrare internaţională Cuantumul de despăgubiri Plata de despăgubiri băneşti 1980-1985 Dreptul afacerilor Discernământ Codul civil Dreptul instanţelor judecătoreşti Locuinţe construite Dreptul de proprietate privată Codul civil, art. 1298 Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Academia Română Pop, Liviu Actele procesului. Înscrisuri ale procesului. Formă. Redactare. Avocaţi. Barou Creanţe asupra statului Codul de legi Legea nr. 10/2001, art. 4 Drept roman Legea nr. 12/1990, republicată Bunuri şi lucruri Transfer de proprietate Europa Drept. Jurisprudenţă Suspendarea executării silite Principiul autonomiei Drept. România Codul civil, art. 697 Legi Baroul Argeş Calitate procesuală Ipotecă Dreptul de administrare Dreptul transporturilor Restituirea imobilului Administrarea financiară a întreprinderii Code Napoléon Curs universitar Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Exercitarea împotriva asiguratorului Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Accesiune Dobândirea dreptului de uzufruct Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Doctrine Terenuri intravilane Legea nr. 671/2002, art. 5 Legislaţie internaţională Bunuri comune Criteriile în baza cărora instanţele judecătoreşti stabilesc caracterul abuziv al preluării Documente legislative. Surse legislative şi juridice Copii. Statut juridic Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Despăgubire Cerere de apărător Privatizare Drept constituţional O.G. nr. 25/2002 Comemorări Obligaţii (Drept civil) Titlu de proprietate Exercitarea dreptului de proprietate publică Drepturi reale Garantarea dreptului de proprietate Infracţiuni de speculă Magistratură Manual universitar Jurisprudenţă Codul civil, art. 982 Tezaur Dreptul de superficie Decretul nr. 167/1958 O.G. nr. 80/2000 Proprietăţi imobiliare Bunuri mobile Tratat Codul civil, art. 1000, alin. (3) Prezumţie Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Drept de preemţiune Legea nr. 10/2001, art. 21 Asistenţă socială. Surse juridice Drept civil Servitute Legea nr. 506/2002 Firme comerciale Drept privat Drept în general Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (3) Avocaţi Dobândirea dreptului de proprietate Dreptul proprietarului Partidul Comunist Român Răspundere civilă Certificat de moştenitor Imobile restituite Exerciţii practice Regimul metalelor preţioase Legea contractelor. Legea obligaţiilor Drept economic Persoane fizice (Drept civil) Dobândirea terenurilor Garanţie Dreptul de opţiune al proprietarului Proprietăţi publice Fondul forestier Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (2) Filosofie franceză Legea nr. 18/1991 Codul civil, art. 969-970 Titluri universitare Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Legislaţie românească Noţiuni civile Adopţie Decretul nr. 176/1948 Dobândire licită a averii Drept financiar Anularea contractului Constatarea nulităţii contractului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Legea nr. 10/2001, art. 16 Contract de încheiere Teste grilă Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Decizia nr. 6028 din 27 mai 2009 Legea nr. 318/2003, art. 18 Naţionalizare Organizare şi personal judiciar Decizia nr. 3985 din 25 martie 2009 Faliment Titulescu, Nicolae Legea nr. 671/2002 Drept succesoral Obiectul dreptului de uzufruct Dreptul de retragere Rezoluţiune Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Legea nr. 506/2002, art. 21 Retrocedarea unui lăcaş de cult Licenţiat. Doctor Documente juridice Drept public Revendicare Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Calitatea procesuală a Statului Nulitate Jurişti Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Delimitarea reducţiunii Act juridic Dreptul muncii Daune morale Franciza Uzucapiune Hotarâre penală Bunurile soţilor Transport. Circulaţie Teren agricol extravilan Prescripţia dreptului Acţiune în revendicare Drept comercial Legea nr. 85/1992 Notificări Decizie judecătorească Documente de însoţire a mărfurilor Partajul judiciar Examene de licenţă Legea nr. 18/1991, republicată Societate pe acţiuni Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Prescripţie Drept fiscal Imobile preluate în mod abuziv Regimuri matrimoniale Succesiuni şi moştenire Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Teste licenţă Fundaţii Acţiunea în nulitate Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică Legea nr. 10/2001, art. 50 Principiile fundamentale ale dreptului muncii Instituţie Legea nr. 318/2003 Dreptul de retenţie Acţiuni civile în general Imobile cumpărate Executare silită Gestiune Administraţie publică Cenzura actelor de preluare a unor bunuri de domeniul Legii nr. 362/2003 Dreptul brevetelor şi mărcilor Cercetări ştiinţifice Brevet. Recunoaştere mondială Afaceri Legislaţie Legea nr. 10/2001, art. 22 Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Căi extraordinare de atac Decretul - Lege nr. 42/1990 Obligaţii contractuale (Drept) Coduri de legi Contracte Clauză penală Uniunea Europeană Teste - concursuri Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Plata indemnizaţiei Garantare Persoane fizice Decretul nr. 218/1960 Autonomia dreptului muncii Pârât Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola