Biblioteca Universității din Pitești

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Lucrări: 1408 lucrari in 1410 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dobândirea dreptului de proprietate Bunuri confiscate Dreptul familiei Subiectele dreptului de proprietate publică Retrocedarea unui lăcaş de cult Procedură civilă Dreptul proprietarului Notificări Codul civil, art. 697 Căsătorie Indexarea creanţelor Integrare internaţională Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Licenţiat. Doctor Sisteme cooperative Brevet. Recunoaştere mondială Legea nr. 10/2001, art. 26 Dreptul de proprietate Obiectul probei Compensaţia convenţională Executarea sentinţei Drepturi reale Dobândire licită a averii Drept Ţări membre UE Franţa Partidul Comunist Român Responsabilitate profesională Cuantumul de despăgubiri Carte veche < 1900 Drept de moştenire Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Decizie judecătorească Bunuri (Drept) Afaceri Plata de despăgubiri băneşti Acţiune pauliană Legi Procedură judiciară Libertatea de exprimare Drept financiar Dedicaţie şi autograf Contracte comerciale Anularea contractului 1980-1985 Constatarea nulităţii contractului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Avocaţi. Barou Documente de însoţire a mărfurilor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Dreptul afacerilor Contracte civile Probaţiune Imobile preluate Drept comparat Legea nr. 10/2001, art. 16 Documente juridice Contracte speciale Natura juridică a acţiunii Răspundere civilă Convenţia europeană a drepturilor omului Comunicări Opozabilitatea Garantarea dreptului de proprietate Drept public Contract de asigurare facultativă Certificat de moştenitor Imobile restituite Sisteme filosofice Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Infracţiuni de speculă Exerciţii practice Nulitatea absolută Măsuri reparatorii prin echivalent Cumpărări Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Acţiune în reducţiune Regimul metalelor preţioase Jurisdicţie Magistratură Legislaţie Discernământ Rectificare de carte funciară Revendicare Legea nr. 10/2001, art. 22 Partajul judiciar Manual universitar Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Calitatea procesuală a Statului Acţiune Obligații civile Nulitate Partaj Baroul Argeş Examene de licenţă Codul civil Legea contractelor. Legea obligaţiilor Putere judiciară Retrocedarea terenului expropriat Contracte economice Jurisprudenţă Nulitatea contractului Imobile preluate de stat Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Legea nr. 112/1995 Act juridic civil Persoane Legea nr. 18/1991, republicată Răspunderea civilă delictuală Publicaţii periodice şi seriale Societate pe acţiuni Libertatea de asociere Judecată. Apel Contract de încheiere Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Procedură arbitrală. Arbitraj Drept economic Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Codul civil, art. 982 Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Cerere de restituire în natură Teste grilă Prescripţie Jurişti Proprietate privată Calitate procesuală Drept fiscal Pact comisoriu Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Forme de întreprinderi. Finanţare Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Persoane fizice (Drept civil) Locuinţe construite Fondurile statului Hotărîre a Partidului Comunist Român Tezaur Imobile preluate în mod abuziv Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Speţe juridice Drept privat românesc Ipotecă Doctrină Procedură în caz de faliment Decizia nr. 6028 din 27 mai 2009 Regimuri matrimoniale Sociologie Succesiuni şi moştenire Dobândirea terenurilor Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Teste licenţă Fundaţii Dreptul de administrare Accesiunea imobiliară artificială Magistratură. Magistraţi. Judecători Delimitarea reducţiunii Legea nr. 241/2001 Dreptul de proprietate privată Culegere de spețe Dreptul de superficie Dreptul transporturilor România Acţiunea în nulitate Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Contract de întreţinere Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Prejudiciu Restituirea imobilului Codul civil, art. 1298 Drept funciar Părţi în proces Executarea obligaţiilor Garanţie Magistraţi Administrarea financiară a întreprinderii Decretul nr. 167/1958 O.G. nr. 80/2000 Legea nr. 318/2003, art. 18 Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Persoanele Publicaţii periodice electronice O.G. nr. 25/2002 Legea nr. 506/2002, art. 21 Code Napoléon O.U.G. nr. 94/2000 Drept. Jurisprudenţă Decretul nr. 218/1960 Act juridic Procurori Dreptul de opţiune al proprietarului Raportul juridic civil Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Legea nr. 506/2002 Economie socialistă Viciu de consimţământ Firme comerciale Curs universitar Drept privat Comemorări Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Dreptul muncii Legea nr. 10/2001, art. 45 Proprietate publică Dreptul proprietăţii intelectuale Decretul - Lege nr. 61/1990 Economie Legea nr. 362/2003 Perimare Suspendarea executării silite Obligaţii (Drept civil) Acte administrative Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Expropriere Drept în general Notari. Notariat 2010-2011 Academia Română Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Exercitarea împotriva asiguratorului Cadouri. Donaţii Proprietăţi imobiliare Restituire prin echivalent Naţionalizare Daune morale Dreptul privat Titlu de proprietate Pop, Liviu Legea nr. 85/1992 Persoane juridice Adopţie Proprietăţi publice Legea nr. 506/2002, art. 2 Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică Fondul forestier Carte funciară Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Interdicţie legală de înstrăinare Filosofie socială Franciza Legea nr. 33/1994 Principiul autonomiei Creditor Decretul nr. 176/1948 Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (2) Autonomia dreptului muncii Pârât Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (3) Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Drept internaţional Accesiune Interdicţie Avocaţi Constitiţionalitatea legilor Exercitarea drepturilor procesuale Legea nr. 10, art. 11 Drept procesual civil Asigurare Drept. România Căi extraordinare de atac Exercitarea dreptului de proprietate publică Actele procesului. Înscrisuri ale procesului. Formă. Redactare. Avocaţi. Barou Dobândirea dreptului de uzufruct Creanţe Organizare şi conducere comercială şi industrială Dreptul brevetelor şi mărcilor Bunuri mobile Cercetări ştiinţifice Legea nr. 10/2001, art. 50 Creanţe asupra statului Moştenire legală Organizare şi personal judiciar Tratat Drept administrativ Drept de proprietate Indexarea judiciară Persoane juridice (Drept civil) Proprietate funciară Codul civil, art. 1000, alin. (3) Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Efectele contractului Uzucapiune Codul de legi Neconstituţionalitate Carte 1901-1930 Legea nr. 10/2001, art. 4 Acte Juridică Ghid practic Roma antică Terenuri intravilane Doctrine Decretul - Lege nr. 42/1990 Achiziţionare prin prescripţie Hotarâre penală Despăgubiri băneşti Liber acces la justiţie Teste Restituire în natură Prezumţie Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Drepturile omului Decretul nr. 712/1966 America Contract de împrumut Decizia nr. 3985 din 25 martie 2009 Bunurile soţilor Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Drepturile reale Transport. Circulaţie Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legislaţie comercială Legea nr. 550/2002 Principiile fundamentale ale dreptului muncii Legea nr. 671/2002, art. 5 Obligaţii Drepturi şi obligaţii în general Instituţie Decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009 Legea nr. 318/2003 Filosofie franceză Faliment Raport juridic de muncă Convenţie Recalificarea apelului drept recurs Imobile Judecători Legea nr. 1/2000 Drepturile copilului Întreprinderi Titulescu, Nicolae Titlu executoriu Legislaţie comentată Legea nr. 10/2002 Societate comercială Practică judiciară Filosofie Integrare europeană Proprietate industrială Drept de preemţiune Modificarea titulul de proprietate Reconstituirea dreptului de proprietate Legea nr. 18/1991 Daune Parchet. Jurişti Legea nr. 10/2001 Republica Moldova Bunuri domeniale Exercitarea dreptului Întreprinderi mici şi mijlocii Drept roman Legea nr. 12/1990, republicată Dreptul de retenţie Codul civil, art. 969-970 Filosofia dreptului Teren agricol extravilan Acţiuni în constatarea nulităţii Răspunderea pentru daune Decretul nr. 223/1974 Contracte de comerţ internaţional Legea nr. 671/2002 Hotărâri de Guvern Familie Imobile confiscate Obligaţii contractuale (Drept) Dreptul la apărare Bunuri comune Dobândirea dreptului de proprietate publică Legislaţie internaţională Bîrsan, Corneliu Titluri universitare Restituire Drept penal Drept contractual Dicţionar Bunuri şi lucruri Organizarea şi administrarea judecătorească Coduri de legi Dobânditor Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Prescripţia dreptului Legea nr. 10/2001, art. 10 Drept succesoral Drept succesoral. Drept de moştenire Protecţia chiriaşilor Contracte de drept civil care au un caracter comercial Imobile naţionalizate Legea nr. 33/1994, art. 35 Legea contractelor Închiriere. Contract de închiriere. Arendare Obligaţii comerciale Clauză penală Contracte Contracte în general Acţiune în revendicare Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Leasing Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Obiectul dreptului de uzufruct Întreprideri particulare. Firme particulare Acţiuni civile în general 1969-1975 Înstrăinarea imobilelor Decretul nr. 92/1950 Acte şi fapte juridice în general Imobile cumpărate Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Vânzare Teste - concursuri Documente legislative. Surse legislative şi juridice Legea nr. 10/2001, art. 21 Dreptul de autor Copii. Statut juridic Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Contencios administrativ Izvoarele dreptului Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Validare poprire Asistenţă socială. Surse juridice Acte notariale Prejudicii nemateriale Despăgubire Cerere de apărător Transfer de proprietate Regim juridic Obiectul dreptului de proprietate publică O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Probe. Justificări Admisibilitatea acţiunii în evacuare Drept civil Executare silită Norme juridice succesive Procedură penală Garantare Plata indemnizaţiei Controlul economiei. Conducerea economiei Prescripţia extinctivă Vânzare. Cesiune. Cumpărare Persoane fizice Proprietate intelectuală Publicităţi imobiliare Gestiune Administraţie publică Proceduri de nulitate Decizia nr. 5490 din 13 mai 2009 Definirea dreptului de proprietate Privatizare Rezoluţiune Servitute Europa Dreptul de retragere Legislaţie românească Drept constituţional Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Noţiuni civile Proprietate
Vă rugăm să schimbaţi parola