Biblioteca Universității din Pitești

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Lucrări: 1364 lucrari in 1367 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Bunuri confiscate Subiectele dreptului de proprietate publică Dobândirea dreptului de proprietate Retrocedarea unui lăcaş de cult Procedură civilă Dreptul proprietarului Notificări Codul civil, art. 697 Căsătorie Indexarea creanţelor Integrare internaţională Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Licenţiat. Doctor Sisteme cooperative Brevet. Recunoaştere mondială Legea nr. 10/2001, art. 26 Dreptul de proprietate Obiectul probei Compensaţia convenţională Executarea sentinţei Drept Drepturi reale Dobândire licită a averii Ţări membre UE Franţa Partidul Comunist Român Responsabilitate profesională Cuantumul de despăgubiri Carte veche < 1900 Drept de moştenire Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Decizie judecătorească Bunuri (Drept) Afaceri Plata de despăgubiri băneşti Legi Procedură judiciară Drept financiar Dedicaţie şi autograf Contracte comerciale Anularea contractului 1980-1985 Constatarea nulităţii contractului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Avocaţi. Barou Documente de însoţire a mărfurilor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Dreptul afacerilor Contracte civile Drept comparat Legea nr. 10/2001, art. 16 Documente juridice Contracte speciale Natura juridică a acţiunii Răspundere civilă Convenţia europeană a drepturilor omului Comunicări Garantarea dreptului de proprietate Drept public Certificat de moştenitor Imobile restituite Sisteme filosofice Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Infracţiuni de speculă Exerciţii practice Nulitatea absolută Măsuri reparatorii prin echivalent Cumpărări Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Acţiune în reducţiune Regimul metalelor preţioase Jurisdicţie Magistratură Legislaţie Discernământ Rectificare de carte funciară Revendicare Legea nr. 10/2001, art. 22 Manual universitar Partajul judiciar Calitatea procesuală a Statului Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Acţiune Nulitate Baroul Argeş Examene de licenţă Codul civil Legea contractelor. Legea obligaţiilor Putere judiciară Retrocedarea terenului expropriat Contracte economice Jurisprudenţă Nulitatea contractului Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Imobile preluate de stat Persoane Legea nr. 18/1991, republicată Legea nr. 112/1995 Publicaţii periodice şi seriale Societate pe acţiuni Judecată. Apel Contract de încheiere Procedură arbitrală. Arbitraj Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Drept economic Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Codul civil, art. 982 Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Cerere de restituire în natură Teste grilă Prescripţie Jurişti Proprietate privată Drept fiscal Calitate procesuală Dreptul instanţelor judecătoreşti Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Forme de întreprinderi. Finanţare Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Persoane fizice (Drept civil) Fondurile statului Locuinţe construite Hotărîre a Partidului Comunist Român Tezaur Imobile preluate în mod abuziv Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Speţe juridice Drept privat românesc Ipotecă Doctrină Procedură în caz de faliment Decizia nr. 6028 din 27 mai 2009 Regimuri matrimoniale Sociologie Succesiuni şi moştenire Dobândirea terenurilor Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Teste licenţă Fundaţii Dreptul de administrare Magistratură. Magistraţi. Judecători Delimitarea reducţiunii Plata indemnizaţiei Garantare Controlul economiei. Conducerea economiei Dreptul de proprietate privată Legea nr. 241/2001 Prescripţia extinctivă Vânzare. Cesiune. Cumpărare Persoane fizice Dreptul de superficie Dreptul transporturilor România Acţiunea în nulitate Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Proprietate intelectuală Contract de întreţinere Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Prejudiciu Restituirea imobilului Codul civil, art. 1298 Gestiune Drept funciar Părţi în proces Proceduri de nulitate Administraţie publică Decizia nr. 5490 din 13 mai 2009 Executarea obligaţiilor Garanţie Definirea dreptului de proprietate Magistraţi Administrarea financiară a întreprinderii Decretul nr. 167/1958 Privatizare Europa Servitute Rezoluţiune Dreptul de retragere O.G. nr. 80/2000 Legea nr. 318/2003, art. 18 Legislaţie românească Drept constituţional Noţiuni civile Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Proprietate O.G. nr. 25/2002 Legea nr. 506/2002, art. 21 Code Napoléon O.U.G. nr. 94/2000 Drept. Jurisprudenţă Decretul nr. 218/1960 Act juridic Procurori Dreptul de opţiune al proprietarului Raportul juridic civil Legea nr. 506/2002 Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Economie socialistă Viciu de consimţământ Firme comerciale Curs universitar Drept privat Comemorări Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Dreptul muncii Legea nr. 10/2001, art. 45 Proprietate publică Decretul - Lege nr. 61/1990 Economie Perimare Legea nr. 362/2003 Suspendarea executării silite Acte administrative Obligaţii (Drept civil) Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Drept în general Notari. Notariat Expropriere 2010-2011 Academia Română Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Cenzura actelor de preluare a unor bunuri de domeniul Legii nr. 362/2003 Exercitarea împotriva asiguratorului Cadouri. Donaţii Proprietăţi imobiliare Restituire prin echivalent Daune morale Naţionalizare Dreptul privat Pop, Liviu Legea nr. 85/1992 Titlu de proprietate Persoane juridice Adopţie Legea nr. 506/2002, art. 2 Proprietăţi publice Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică Fondul forestier Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Interdicţie legală de înstrăinare Filosofie socială Franciza Legea nr. 33/1994 Principiul autonomiei Decretul nr. 176/1948 Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (2) Autonomia dreptului muncii Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (3) Pârât Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Accesiune Avocaţi Constitiţionalitatea legilor Drept internaţional Exercitarea drepturilor procesuale Legea nr. 10, art. 11 Drept procesual civil Drept. România Căi extraordinare de atac Asigurare Actele procesului. Înscrisuri ale procesului. Formă. Redactare. Avocaţi. Barou Exercitarea dreptului de proprietate publică Dobândirea dreptului de uzufruct Creanţe Organizare şi conducere comercială şi industrială Dreptul brevetelor şi mărcilor Bunuri mobile Cercetări ştiinţifice Legea nr. 10/2001, art. 50 Creanţe asupra statului Moştenire legală Organizare şi personal judiciar Tratat Drept administrativ Drept de proprietate Indexarea judiciară Persoane juridice (Drept civil) Proprietate funciară Codul civil, art. 1000, alin. (3) Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Efectele contractului Uzucapiune Codul de legi Carte 1901-1930 Legea nr. 10/2001, art. 4 Acte Juridică Ghid practic Roma antică Doctrine Decretul - Lege nr. 42/1990 Terenuri intravilane Achiziţionare prin prescripţie Despăgubiri băneşti Hotarâre penală Teste Restituire în natură Prezumţie Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Drepturile omului Decretul nr. 712/1966 America Contract de împrumut Decizia nr. 3985 din 25 martie 2009 Bunurile soţilor Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Drepturile reale Transport. Circulaţie Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legislaţie comercială Principiile fundamentale ale dreptului muncii Legea nr. 550/2002 Legea nr. 671/2002, art. 5 Obligaţii Drepturi şi obligaţii în general Instituţie Decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009 Legea nr. 318/2003 Filosofie franceză Raport juridic de muncă Faliment Recalificarea apelului drept recurs Convenţie Imobile Judecători Legea nr. 1/2000 Drepturile copilului Întreprinderi Legislaţie comentată Titulescu, Nicolae Titlu executoriu Societate comercială Legea nr. 10/2002 Practică judiciară Filosofie Integrare europeană Proprietate industrială Drept de preemţiune Modificarea titulul de proprietate Reconstituirea dreptului de proprietate Parchet. Jurişti Daune Legea nr. 18/1991 Republica Moldova Legea nr. 10/2001 Bunuri domeniale Exercitarea dreptului Întreprinderi mici şi mijlocii Drept roman Legea nr. 12/1990, republicată Codul civil, art. 969-970 Dreptul de retenţie Filosofia dreptului Teren agricol extravilan Răspunderea pentru daune Acţiuni în constatarea nulităţii Contracte de comerţ internaţional Decretul nr. 223/1974 Hotărâri de Guvern Legea nr. 671/2002 Familie Imobile confiscate Obligaţii contractuale (Drept) Dreptul la apărare Bunuri comune Dobândirea dreptului de proprietate publică Legislaţie internaţională Bîrsan, Corneliu Titluri universitare Restituire Drept penal Drept contractual Dicţionar Bunuri şi lucruri Organizarea şi administrarea judecătorească Coduri de legi Dobânditor Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Prescripţia dreptului Legea nr. 10/2001, art. 10 Drept succesoral Drept succesoral. Drept de moştenire Protecţia chiriaşilor Contracte de drept civil care au un caracter comercial Legea nr. 33/1994, art. 35 Imobile naţionalizate Legea contractelor Închiriere. Contract de închiriere. Arendare Obligaţii comerciale Contracte Criteriile în baza cărora instanţele judecătoreşti stabilesc caracterul abuziv al preluării Clauză penală Contracte în general Acţiune în revendicare Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Leasing Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Obiectul dreptului de uzufruct Acţiuni civile în general 1969-1975 Întreprideri particulare. Firme particulare Decretul nr. 92/1950 Acte şi fapte juridice în general Imobile cumpărate Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Vânzare Teste - concursuri Documente legislative. Surse legislative şi juridice Legea nr. 10/2001, art. 21 Dreptul de autor Copii. Statut juridic Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Izvoarele dreptului Validare poprire Asistenţă socială. Surse juridice Prejudicii nemateriale Acte notariale Despăgubire Cerere de apărător Transfer de proprietate Obiectul dreptului de proprietate publică O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Probe. Justificări Admisibilitatea acţiunii în evacuare Drept civil Executare silită Norme juridice succesive Procedură penală
Vă rugăm să schimbaţi parola