Biblioteca Universității din Pitești

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Lucrări: 1454 lucrari in 1456 publicatii in 3 limbi
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2017/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2015/Nr. 10 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curs de drept civil : Contracte de: Stănciulescu, Liviu (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul familiei Retrocedarea unui lăcaş de cult Dobândirea dreptului de proprietate Bunuri confiscate Subiectele dreptului de proprietate publică Procedură civilă Dreptul proprietarului Notificări Codul civil, art. 697 Căsătorie Indexarea creanţelor Integrare internaţională Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Licenţiat. Doctor Sisteme cooperative Brevet. Recunoaştere mondială Legea nr. 10/2001, art. 26 Dreptul de proprietate Obiectul probei Executarea sentinţei Compensaţia convenţională Drept Drepturi reale Dobândire licită a averii Ţări membre UE Franţa Partidul Comunist Român Responsabilitate profesională Cuantumul de despăgubiri Carte veche < 1900 Erori judiciare Drept de moştenire Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Decizie judecătorească Bunuri (Drept) Afaceri Plata de despăgubiri băneşti Acţiune pauliană Procedură judiciară Legi Libertatea de exprimare Publicații digitizate Drept financiar Dedicaţie şi autograf Contracte comerciale Anularea contractului 1980-1985 Constatarea nulităţii contractului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Avocaţi. Barou Documente de însoţire a mărfurilor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Dreptul afacerilor Contracte civile Prejudiciu cauzat Probaţiune Drept comparat Imobile preluate Imobile expropriate Legea nr. 10/2001, art. 16 Documente juridice Contracte speciale Natura juridică a acţiunii Răspundere civilă Convenţia europeană a drepturilor omului Comunicări Garantarea dreptului de proprietate Drept public Contract de asigurare facultativă Certificat de moştenitor Imobile restituite Sisteme filosofice Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Infracţiuni de speculă Exerciţii practice Nulitatea absolută Măsuri reparatorii prin echivalent Cumpărări Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Acţiune în reducţiune Regimul metalelor preţioase Jurisdicţie Magistratură Legislaţie Discernământ Rectificare de carte funciară Revendicare Legea nr. 10/2001, art. 22 Manual universitar Partajul judiciar Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Acţiune Calitatea procesuală a Statului Obligații civile Nulitate Partaj Baroul Argeş Examene de licenţă Codul civil Legea contractelor. Legea obligaţiilor Putere judiciară Retrocedarea terenului expropriat Contracte economice Jurisprudenţă Nulitatea contractului Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Imobile preluate de stat Legea nr. 112/1995 Act juridic civil Persoane Legea nr. 18/1991, republicată Răspunderea civilă delictuală Publicaţii periodice şi seriale Societate pe acţiuni Libertatea de asociere Judecată. Apel Contract de încheiere Procedură arbitrală. Arbitraj Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Drept economic Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Codul civil, art. 982 Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Cerere de restituire în natură Teste grilă Prescripţie Jurişti Proprietate privată Drept fiscal Calitate procesuală Forme de întreprinderi. Finanţare Pact comisoriu Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Persoane fizice (Drept civil) Locuinţe construite Fondurile statului Hotărîre a Partidului Comunist Român Tezaur Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Imobile preluate în mod abuziv Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Drept privat românesc Speţe juridice Ipotecă Doctrină Procedură în caz de faliment Regimuri matrimoniale Decizia nr. 6028 din 27 mai 2009 Succesiuni şi moştenire Sociologie Articole digitizate Dobândirea terenurilor Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Teste licenţă Fundaţii Dreptul de administrare Magistratură. Magistraţi. Judecători Accesiunea imobiliară artificială Delimitarea reducţiunii Legea nr. 241/2001 Dreptul de proprietate privată Culegere de spețe Dreptul de superficie Dreptul transporturilor România Acţiunea în nulitate Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Contract de întreţinere Prejudiciu Restituirea imobilului Codul civil, art. 1298 Părţi în proces Drept funciar Executarea obligaţiilor Garanţie Administrarea financiară a întreprinderii Magistraţi Decretul nr. 167/1958 O.G. nr. 80/2000 Legea nr. 318/2003, art. 18 Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Publicaţii periodice electronice Code Napoléon Procurori Act juridic Dreptul de opţiune al proprietarului Raportul juridic civil Viciu de consimţământ Curs universitar Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Dreptul muncii Legea nr. 10/2001, art. 45 Proprietate publică Opozabilitate Economie Dreptul proprietăţii intelectuale Decretul - Lege nr. 61/1990 Perimare Suspendarea executării silite Legea nr. 362/2003 Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Obligaţii (Drept civil) Acte administrative Drept în general Notari. Notariat Expropriere 2010-2011 Academia Română Exercitarea împotriva asiguratorului Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Cadouri. Donaţii Proprietăţi imobiliare Restituire prin echivalent Daune morale Naţionalizare Dreptul privat Titlu de proprietate Legea nr. 85/1992 Persoane juridice Adopţie Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică Proprietăţi publice Legea nr. 506/2002, art. 2 Dreptul la acţiune Fondul forestier Carte funciară Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Interdicţie legală de înstrăinare Filosofie socială Franciza Legea nr. 33/1994 Principiul autonomiei Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (2) Creditor Decretul nr. 176/1948 Autonomia dreptului muncii Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (3) Pârât Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Drept internaţional Accesiune Exercitarea drepturilor procesuale Interdicţie Avocaţi Constitiţionalitatea legilor Legea nr. 10, art. 11 Drept procesual civil Căi extraordinare de atac Asigurare Drept. România Exercitarea dreptului de proprietate publică Actele procesului. Înscrisuri ale procesului. Formă. Redactare. Avocaţi. Barou Creanţe Organizare şi conducere comercială şi industrială Dreptul brevetelor şi mărcilor Dobândirea dreptului de uzufruct Bunuri mobile Cercetări ştiinţifice Legea nr. 10/2001, art. 50 Creanţe asupra statului Moştenire legală Organizare şi personal judiciar Tratat Drept administrativ Drept de proprietate Indexarea judiciară Persoane juridice (Drept civil) Proprietate funciară Codul civil, art. 1000, alin. (3) Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Efectele contractului Codul de legi Uzucapiune Neconstituţionalitate Carte 1901-1930 Privare de libertate Legea nr. 10/2001, art. 4 Acte Ghid practic Juridică Roma antică Doctrine Terenuri intravilane Achiziţionare prin prescripţie Decretul - Lege nr. 42/1990 Despăgubiri băneşti Hotarâre penală Liber acces la justiţie Plata taxelor de timbru Teste Restituire în natură Prezumţie Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Drepturile omului Decretul nr. 712/1966 America Contract de împrumut Decizia nr. 3985 din 25 martie 2009 Bunurile soţilor Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Drepturile reale Transport. Circulaţie Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legislaţie comercială Legea nr. 550/2002 Principiile fundamentale ale dreptului muncii Legea nr. 671/2002, art. 5 Obligaţii Drepturi şi obligaţii în general Instituţie Decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009 Legea nr. 318/2003 Filosofie franceză Faliment Raport juridic de muncă Convenţie Recalificarea apelului drept recurs Imobile Judecători Drepturile copilului Legea nr. 1/2000 Întreprinderi Legislaţie comentată Titlu executoriu Legea nr. 10/2002 Societate comercială Practică judiciară Filosofie Integrare europeană Proprietate industrială Drept de preemţiune Modificarea titulul de proprietate Reconstituirea dreptului de proprietate Cursuri universitare IFR Legea nr. 18/1991 Daune Parchet. Jurişti Republica Moldova Legea nr. 10/2001 Bunuri domeniale Exercitarea dreptului Întreprinderi mici şi mijlocii Drept roman Legea nr. 12/1990, republicată Dreptul de retenţie Codul civil, art. 969-970 Filosofia dreptului Teren agricol extravilan Acţiuni în constatarea nulităţii Răspunderea pentru daune Contracte de comerţ internaţional Decretul nr. 223/1974 Legea nr. 671/2002 Hotărâri de Guvern Familie Imobile confiscate Obligaţii contractuale (Drept) Dreptul la apărare Bunuri comune Legislaţie internaţională Dobândirea dreptului de proprietate publică Titluri universitare Restituire Drept penal Drept contractual Bunuri şi lucruri Dicţionar Organizarea şi administrarea judecătorească Coduri de legi Dobânditor Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Prescripţia dreptului Despăgubiri pentru bunuri Legea nr. 10/2001, art. 10 Drept succesoral Drept succesoral. Drept de moştenire Protecţia chiriaşilor Contracte de drept civil care au un caracter comercial Legea contractelor Drept de autor Imobile naţionalizate Legea nr. 33/1994, art. 35 Închiriere. Contract de închiriere. Arendare Obligaţii comerciale Contracte Clauză penală Contracte în general Imobile preluate abuziv de stat Acţiune în revendicare Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Leasing Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Obiectul dreptului de uzufruct Întreprideri particulare. Firme particulare Acţiuni civile în general 1969-1975 Acte şi fapte juridice în general Înstrăinarea imobilelor Decretul nr. 92/1950 Imobile cumpărate Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Vânzare Teste - concursuri Documente legislative. Surse legislative şi juridice Legea nr. 10/2001, art. 21 Dreptul de autor Copii. Statut juridic Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Contencios administrativ Izvoarele dreptului Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Validare poprire Asistenţă socială. Surse juridice Acte notariale Prejudicii nemateriale Despăgubire Cerere de apărător Transfer de proprietate Regim juridic Probe. Justificări Obiectul dreptului de proprietate publică O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Admisibilitatea acţiunii în evacuare Publicații EUP Drept civil Executare silită Norme juridice succesive Procedură penală Garantare Plata indemnizaţiei Controlul economiei. Conducerea economiei Prescripţia extinctivă Vânzare. Cesiune. Cumpărare Persoane fizice Proprietate intelectuală Gestiune Publicităţi imobiliare Proceduri de nulitate Administraţie publică Decizia nr. 5490 din 13 mai 2009 Definirea dreptului de proprietate Privatizare Dreptul de retragere Europa Rezoluţiune Servitute Legislaţie românească Drept constituţional Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Noţiuni civile Proprietate Persoanele O.G. nr. 25/2002 Legea nr. 506/2002, art. 21 O.U.G. nr. 94/2000 Drept. Jurisprudenţă Decretul nr. 218/1960 Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Legea nr. 506/2002 Economie socialistă Firme comerciale Drept privat Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Comemorări
Vă rugăm să schimbaţi parola