Biblioteca Universității din Pitești

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Lucrări: 1454 lucrari in 1456 publicatii in 3 limbi
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2017/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2015/Nr. 10 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curs de drept civil : Contracte de: Stănciulescu, Liviu (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul de proprietate Franţa Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Contracte civile Cumpărări Partaj Nulitatea contractului Hotărîre a Partidului Comunist Român Filosofie socială Interdicţie legală de înstrăinare Drept de proprietate Privare de libertate Imobile Dreptul la apărare Contracte de drept civil care au un caracter comercial Închiriere. Contract de închiriere. Arendare Contencios administrativ Vânzare. Cesiune. Cumpărare Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Procedură civilă Contracte comerciale Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Jurisdicţie Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Proprietate privată Forme de întreprinderi. Finanţare Raportul juridic civil Proprietate publică Indexarea judiciară Acte Despăgubiri băneşti Contract de împrumut Daune Parchet. Jurişti Întreprinderi mici şi mijlocii Bunuri domeniale Hotărâri de Guvern Legea nr. 10/2001, art. 10 Cooperare economică internaţională Proceduri de nulitate Economie socialistă Sisteme cooperative Drept Drept de moştenire Rectificare de carte funciară Judecată. Apel Pact comisoriu Doctrină Sociologie Părţi în proces Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Drepturile omului Judecători Drept de autor Obiectul dreptului de proprietate publică O.U.G. nr. 94/2000 Legea nr. 362/2003 Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Interdicţie Dreptul familiei Subiectele dreptului de proprietate publică Acţiune în reducţiune Drept privat românesc Legea nr. 241/2001 Economie Legea nr. 10/2002 Proprietate industrială Organizarea şi administrarea judecătorească Definirea dreptului de proprietate Exercitarea drepturilor procesuale Bunuri confiscate Carte veche < 1900 Putere judiciară Legea nr. 112/1995 America Dicţionar Validare poprire Publicații EUP Procedură penală Proprietate Dreptul la acţiune Căsătorie Publicații digitizate Imobile preluate de stat Cerere de restituire în natură Procedură în caz de faliment Procurori Viciu de consimţământ Legea nr. 10, art. 11 Proprietate funciară Efectele contractului Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Legislaţie comercială Titlu executoriu Drept contractual Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Creanţe Indexarea creanţelor Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Bunuri (Drept) Procedură judiciară Sisteme filosofice Retrocedarea terenului expropriat Răspunderea civilă delictuală Drept funciar Dreptul privat Roma antică Decretul nr. 712/1966 Drepturi şi obligaţii în general Exercitarea dreptului Decretul nr. 92/1950 Norme juridice succesive Proprietate intelectuală Decizia nr. 5490 din 13 mai 2009 Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Asigurare Contract de asigurare facultativă Legea nr. 10/2001, art. 45 Legea nr. 33/1994 Obligaţii Decretul nr. 223/1974 Imobile preluate abuziv de stat Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Expropriere Cuantumul de despăgubiri Dreptul afacerilor Codul civil Locuinţe construite Codul civil, art. 1298 Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Publicaţii periodice electronice Academia Română Codul de legi Legea nr. 10/2001, art. 4 Drept roman Transfer de proprietate Europa Drept. Jurisprudenţă Opozabilitate Suspendarea executării silite Drept. România Codul civil, art. 697 Legi Imobile preluate Baroul Argeş Calitate procesuală Ipotecă Dreptul de administrare Administrarea financiară a întreprinderii Code Napoléon Curs universitar Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Încetarea dreptului de proprietate publică Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Legea nr. 671/2002, art. 5 Legislaţie internaţională Bunuri comune Copii. Statut juridic Cerere de apărător O.G. nr. 25/2002 Exercitarea dreptului de proprietate publică Compensaţia convenţională Drepturi reale Manual universitar Jurisprudenţă Codul civil, art. 982 Dreptul de superficie O.G. nr. 80/2000 Tratat Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Cursuri universitare IFR Asistenţă socială. Surse juridice Drept civil Servitute Drept în general Avocaţi Dobândirea dreptului de proprietate Erori judiciare Acţiune pauliană Răspundere civilă Imobile restituite Exerciţii practice Regimul metalelor preţioase Persoane fizice (Drept civil) Garanţie Proprietăţi publice Filosofie franceză Codul civil, art. 969-970 Legislaţie românească Adopţie Decretul nr. 176/1948 Anularea contractului Legea nr. 10/2001, art. 16 Teste grilă Decizia nr. 6028 din 27 mai 2009 Accesiunea imobiliară artificială Legea nr. 318/2003, art. 18 Decizia nr. 3985 din 25 martie 2009 Faliment Legea nr. 671/2002 Drept succesoral Dreptul de retragere Rezoluţiune Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Legea nr. 506/2002, art. 21 Retrocedarea unui lăcaş de cult Licenţiat. Doctor Drept public Calitatea procesuală a Statului Jurişti Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Dreptul muncii Franciza Neconstituţionalitate Transport. Circulaţie Prescripţia dreptului Despăgubiri pentru bunuri Acţiune în revendicare Legea nr. 85/1992 Notificări Documente de însoţire a mărfurilor Imobile expropriate Legea nr. 18/1991, republicată Prescripţie Drept fiscal Imobile preluate în mod abuziv Regimuri matrimoniale Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Acţiunea în nulitate Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Acţiuni civile în general Executare silită Gestiune Brevet. Recunoaştere mondială Afaceri Legislaţie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Căi extraordinare de atac Decretul - Lege nr. 42/1990 Obligaţii contractuale (Drept) Coduri de legi Clauză penală Plata indemnizaţiei Pârât Drept internaţional Măsuri reparatorii prin echivalent Contract de întreţinere Executarea obligaţiilor Drept procesual civil Integrare europeană Modificarea titulul de proprietate Familie Întreprideri particulare. Firme particulare Admisibilitatea acţiunii în evacuare Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Decretul - Lege nr. 61/1990 Notari. Notariat Carte funciară Legea nr. 10/2001, art. 26 Convenţia europeană a drepturilor omului Persoane juridice Recalificarea apelului drept recurs Legislaţie comentată Legea nr. 10/2001 Acte şi fapte juridice în general Prejudicii nemateriale Acte administrative Avocaţi. Barou Natura juridică a acţiunii Persoane Persoane juridice (Drept civil) Carte 1901-1930 Ghid practic Juridică Restituire în natură Decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009 Convenţie Drept penal Obligaţii comerciale Dreptul de autor Izvoarele dreptului Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Obiectul probei Executarea sentinţei Probaţiune Nulitatea absolută Contracte economice Prejudiciu Perimare Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept administrativ Legea nr. 550/2002 Legea nr. 1/2000 Filosofie Imobile confiscate Restituire Dobânditor Imobile naţionalizate Constitiţionalitatea legilor Responsabilitate profesională Contracte speciale Publicaţii periodice şi seriale Libertatea de asociere Procedură arbitrală. Arbitraj Speţe juridice Creditor Achiziţionare prin prescripţie Teste Filosofia dreptului Drept succesoral. Drept de moştenire Protecţia chiriaşilor Legea nr. 33/1994, art. 35 Prescripţia extinctivă Dedicaţie şi autograf Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Cadouri. Donaţii Moştenire legală Drepturile reale Practică judiciară Acţiuni în constatarea nulităţii Legea contractelor Leasing Vânzare Acte notariale Controlul economiei. Conducerea economiei Ţări membre UE Prejudiciu cauzat Drept comparat Comunicări România Plata taxelor de timbru Raport juridic de muncă Drepturile copilului Societate comercială Răspunderea pentru daune Contracte în general 1969-1975 Probe. Justificări Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Acţiune Fondurile statului Magistratură. Magistraţi. Judecători Magistraţi Restituire prin echivalent Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Întreprinderi Reconstituirea dreptului de proprietate Republica Moldova Dobândirea dreptului de proprietate publică Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) 2010-2011 Legea nr. 506/2002, art. 2 Integrare internaţională Plata de despăgubiri băneşti 1980-1985 Discernământ Dreptul de proprietate privată Actele procesului. Înscrisuri ale procesului. Formă. Redactare. Avocaţi. Barou Creanţe asupra statului Legea nr. 12/1990, republicată Bunuri şi lucruri Publicităţi imobiliare Principiul autonomiei Libertatea de exprimare Dreptul transporturilor Restituirea imobilului Exercitarea împotriva asiguratorului Accesiune Dobândirea dreptului de uzufruct Terenuri intravilane Doctrine Documente legislative. Surse legislative şi juridice Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Despăgubire Privatizare Drept constituţional Comemorări Obligaţii (Drept civil) Titlu de proprietate Garantarea dreptului de proprietate Infracţiuni de speculă Magistratură Obligații civile Tezaur Decretul nr. 167/1958 Proprietăţi imobiliare Bunuri mobile Codul civil, art. 1000, alin. (3) Prezumţie Drept de preemţiune Legea nr. 10/2001, art. 21 Legea nr. 506/2002 Firme comerciale Drept privat Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (3) Dreptul proprietarului Partidul Comunist Român Certificat de moştenitor Legea contractelor. Legea obligaţiilor Drept economic Dobândirea terenurilor Culegere de spețe Dreptul de opţiune al proprietarului Fondul forestier Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (2) Legea nr. 18/1991 Titluri universitare Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Noţiuni civile Dobândire licită a averii Drept financiar Constatarea nulităţii contractului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Contract de încheiere Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Naţionalizare Organizare şi personal judiciar Obiectul dreptului de uzufruct Documente juridice Revendicare Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Nulitate Delimitarea reducţiunii Act juridic Daune morale Uzucapiune Hotarâre penală Bunurile soţilor Teren agricol extravilan Drept comercial Înstrăinarea imobilelor Regim juridic Persoanele Dreptul proprietăţii intelectuale Decizie judecătorească Partajul judiciar Examene de licenţă Act juridic civil Societate pe acţiuni Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Succesiuni şi moştenire Teste licenţă Fundaţii Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică Legea nr. 10/2001, art. 50 Principiile fundamentale ale dreptului muncii Instituţie Legea nr. 318/2003 Dreptul de retenţie Contracte de comerţ internaţional Imobile cumpărate Administraţie publică Dreptul brevetelor şi mărcilor Cercetări ştiinţifice Legea nr. 10/2001, art. 22 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Articole digitizate Liber acces la justiţie Contracte Uniunea Europeană Teste - concursuri Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Garantare Persoane fizice Decretul nr. 218/1960 Autonomia dreptului muncii
Vă rugăm să schimbaţi parola