Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie

Subiect Tematic: Educaţie
Lucrări: 629 lucrari in 659 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Reforma educaţiei Studierea unei limbi străine cu ajutorul instruirii bazate pe media Franţa Învăţarea limbilor străine Cercetare Lingua franca Triunghiul cunoaşterii Mediu educațional Corp de cunoştinţe ce contribuie la profesionalizarea cadrelor didactice Dedicaţie şi autograful autorului Climat pedagogic pozitiv Psihologia educaţiei Dobândirea vocabularului Mod de viaţă sănătos Didactică Importanţa utilizării planurilor conceptuale în procesul de predare-învăţare Apropierea educaţiei de fenomenul morţii Programe de pregătire a profesorilor de engleză americană Lecții de limbă germană fluentă Centre de informare şi documentare Învăţământ Posibile probleme legate de negație în limba engleză Erou pregătit pentru a trăi în moarte Arhitectură Periodic vechi românesc Evaluarea cunoştinţelor Educaţia copiilor fără părinţi. Orfani. Copii nelegitimi. Copii abandonaţi. Vagabonzi Elevi din clasele gimnaziale Arhitectură religioasă Educaţie europeană Diplomă Formarea continuă Cunoştinţe Învăţare autonomă Dinamica lecţiei Avantajele predării în grup Limbajul corpului la profesor Evaluare Comunicare Sublimare Internet Calitate Morală Deprinderi Agricultură Teorii cognitive Integrarea României în Uniunea Europeană Teatrul absurd Dezvoltarea abilităților de comunicare Democraţie Pregătirea profesorilor de limbi străine Dialoguri care implică folosirea tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în educaţie Management Praxeologie Citate Unitate didactică Puterea managerială Universal ca loc Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Personalitate Chestionar Egalitate Metodica predării Educația hipoacuzilor și surdo-muților Strategii de învăţare a unei limbi străine Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Procesul de predare/învăţare a limbilor străine Memorator de biologie Ziaristică Percepțiile profesorilor Consiliere Abordare didactică Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Stereotip Cercetare pe bază de chestionar Deontologie Universitarizarea formării cadrelor didactice Padlet Etnografie Stabilitatea mediului familial În scena de teatru Didactică engleză Managementul clasei de elevi Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Principiul conformităţii educaţiei cu natura Predarea limbii engleze tehnice la studenţii de la cursurile de învăţământ la distanţă Model cultural Marcatori lingvistică Predarea colocațiilor Criterii de competenţă profesională Comunicarea elevului prin limbajul corpului Internetul în didactica limbii franceze Şah Modele de realizare orientală Manuale pentru autoinstruire Competenţe lingvistice Civilitate Familii cu carenţe educative Morfologie Psihologie Convenţia de la Bologna Reportaje Metode de predare şi instruire Comunicare nonverbală Jocuri Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Copii instituţionalizaţi Aptitudini cognitive Politici Cercetări operaţionale Limba franceză la copii Comportament perturbator în clasă Învăţământ preşcolar Deficienţe de limbă Comunicare interculturală Deprinderi de comunicare în afaceri Educaţie informală Proces de învățare a unei limbi străine Discurs didactic Dezvoltarea abilităților de scriere Observare Norme gramaticale Expertiză Modelul managerial al lui Ericsson privitor la competenţele manageriale educaţionale Învățarea deprinderilor motrice Învățarea celei de a doua limbă Programe educaţionale Violenţa Analiză calitativă Sinceritate Instruire în limbi străine Învăţământ secundar Cultura informaţiei Factori sociali Platforma de învăţare EDMODO Educaţie Sociologie Istorie educației hoteliere Lecţie Predarea limbii franceze ca o limbă străină Performanţă Identitate profesională Legea învăţământului din România Ţigani Morfem al categoriei determinării Educaţie centrată pe competenţe Înțelegerea lecturii Delimitări conceptuale ale eşecului şcolar şi succesului şcolar Pregătire profesională Publicații EUTB Tipuri de exerciţii folosite în predare Evaluare prin observarea la clasă Carte 1901-1930 Timp liber Proiect cultural Managementul calităţii Conştiinţa morţii Sistem educaţional Sport Biblionet - lumea în biblioteca mea Complexitatea sistemelor pentru învăţare bazată pe Web - implicaţii Capital social Utilizarea fişelor la seminar Predarea limbii franceze de afaceri Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Motivaţia studenţilor de a învăţa limbi străine Strategii de memorare Predarea englezei generale Multiculturalism Cercetare interdisciplinară Percepţia studenţilor de la ştiinţe economice Principiile învățării Servicii şi produse documentare Familia nucleară Metode de predare universitare. Metode de instruire Performanţă şcolară Predarea limbii ruse studenţilor cu profil tehnic Limba română ca limbă străină Atletism Lipsa de tact Programă analitică cadru pentru studiul limbii germane Psihologie pedagogică Publicaţii periodice Metodică Individualizare Învăţarea limbii române Limba bielorusă Cultură familială Lucru în echipă Mass-Media Literatură Curriculum Autobiografie Europenizare Discurs Personajul Hamlet, o marionetă a echilibrului Întuneric-Lumină Economie Reguli fonotactice Input lingvistic Cărţi comice Competenţe de comunicare Diversitate lingvistică Învăţare permanentă Predare şi învăţare Cercetare privind tactul pedagogic Studierea limbilor străine în învăţământul superior Didactica predării limbii germane Media Funcţii parentale Învățare computerizată Filosofie Organizarea sistemului de educaţie Abordare comunicativă Definiţia evaluării Calităţi şi abilităţi manageriale educaţionale europene Internaţionalizare academică şi competenţe în limbi străine Teorie. Politică Filosofie. Psihologie Educaţie nonformală Activitate didactică de lectură Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Învăţarea în grup, prin colaborare Evaluare cu portofoliu a studenților Predarea categoriei determinării Dezvoltarea emoţională Proceduri de evaluare Cooperare eficientă Documente legislative educaționale Curs de comunicare Strategii de comunicare Învăţarea limbii germane Rudenia naturală din limba română Literatură engleză Universitatea din Piteşti Rromi. Ţigani Predarea/învăţarea limbii engleze de afaceri Curriculum bazat pe competenţe Deducţia Finanţarea sistemului educaţional Turcia Activităţi şi credinţe Sector public Autocinetism Limbaj ştiinţific şi tehnic Web 2.0 Publicaţii periodice şi seriale Avantajele şi dezavantajele integrării României în Uniunea Europeană Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Organizarea învăţământului şi a studiilor Didactică şi metodică Profesori Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Metode de învăţare rapidă Abandonul şcolar Dezvoltare personală Caracteristicile profesorilor Calități interioare ale profesorului Didactica limbii italiene pentru profesiile economice Sport. Educaţie fizică Educație internațională Handbal de performanţă Acreditare Procesul de învățare a traducerii Modele matematice pentru cercetare operaţională Semnificaţia educaţiei în viaţa fiecăruia Învăţarea la distanţă Pedagogie practică UNESCO Educatorul Utilizarea noilor tehnologii în didactica limbilor Cursuri universitare de limbă Predarea interogativului în limba engleză Sănătate Medii de învățare personalizate Activitate metodico-ştiinţifică Familia cu copil unic Educaţia familială Publicații EUP ASE Bucureşti Clarificări terminologice: noţiune, concept, plan conceptual Metodologie Management educaţional Cititor Deprecierea capitalului social Modele pedagogice Sărăcie Jocuri instructiv-educative, clasele primare Studii curriculare în lume Gândire critică Învăţământ superior Probleme ale evaluării cu portofolii Predarea limbii române ca limbă străină Sistemul Waldorf China Teste de clasificare Rol formator Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Pregătirea cursanților Dificultăţi Modernizare Înţelegere a unui text Explicarea semnelor de ortografie Educaţie extracuriculară Predarea limbii engleze pentru nevoi speciale Protecţia copiilor Rolul lecturii suplimentare Procesul de formare a politicilor educaţionale lingvistice la nivel european Monden Viticultură Caracteristici psihologice ale liderului unui grup Traducerea unui text de specialitate Principii în formarea cadrelor didactice Gîndire ştiinţifică Cercetări curriculare Cursuri introductive Societate informaţională Adaptare Artă Motivație extrinsecă şi intrinsecă Evaluarea performanțelor de receptare a mesajului scris Familia cu mai mulţi copii Engleză pentru scopuri specifice Strategii Prognoză Educaţie antreprenorială Studiul sau învățarea unei limbi Manuale de învățare a limbii engleze Educarea limbii Limba franceză Programarea educaţiei Antonimie Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Arabofoni Tehnică Statistică matematică Paremiologie Activități de lectură / scriere Metodica predării educaţiei fizice şi sportului Ziaristică. Presă Formularea întrebărilor de către elevi Limba română Kinetoterapie Predarea subordonatelor studenţilor de la inginerie alimentară Corectarea erorilor în predarea-învăţarea limbii engleze în context românesc Modele Muzee Teste de evaluare Definirea comunicării Document Literatură națională Predarea conectivilor studenţilor de la inginerie alimentară Profilul noului student Niveluri europene de performanță Bibliotecă şcolară Teoria atribuției Norme generale de politeţe şi de conduită şcolară Orientări actuale în preîntâmpinarea şi diminuarea insuccesului şcolar Mediu de învățare Traducere literară Lucrări ştiinţifice universitare Universitatea din Pitești Istorie Energie nucleară Migraţie internaţională Informatică Factori care facilitează procesul de predare Pilotarea chestionarului Biculturalism Politică educațională Experienţă hermeneutică Bilingvism Administraţie Desen Organizarea clasei de elevi Învăţarea limbii engleze Aptitudine pedagogică Curriculă universitară Didactica specialităţii şi practică pedagogică Abilităţi intelectuale Bibliologie Analiză Metoda comunicaţională Definiţia testării Georgia Analiza practicilor profesionale Contexte diagnostice ale categoriei determinării Predarea terminologiei agroalimentare Tipologii privind "familiile - problemă" Dificultăţi de învăţare Horticultură învăţare centrată pe student România Teorii comportamentiste Contextualizare Dezvoltarea psihică a copilului Didactica limbajului economic Forme şi modele de bază ale educaţiei Societatea cunoaşterii Finanţarea studiilor universitare Psihologia pedagogiei Psihologie organizaţională Căuşeni, municipiu Globaromanizare Chestionar pilot E-learning Abordare centrată pe student Ghid Mijloc de predare a interculturalității Competenţe ale cadrului didactic Metodă Opinii despre capacităţi psihopedagogice ale cadrelor didactice Aspecte de management ale instituţiilor de învăţământ Forme şi căi de stimulare a activităţii elevilor capabili de performanţe superioare Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Drepturile copilului Probleme generale de didactică şi metodică Teste de eficacitate Autonomia cursantului Autoeducaţie Metalimbaj Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Aptitudine şcolară Învățământ românesc post-modern Traducere Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Fundamente ale educaţiei Şiretlicuri Civilizaţie Relaţie Probleme generale de metodică şi didactică Reprezentarea Sistemul educațional danez Atribuţiile unui supervizor Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Libertate Finanţarea politicilor educaţionale Cercetare ştiinţifică Evoluţii europene în domeniul multilingvismului Educaţie plurilingvistică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Metode pedagogice Didactica limbii engleze Variabile sociolingvistice Studii de caz Ecologie Manual virtual Noul management public Sisteme digitale Agresivitate Învăţământ preşcolar şi primar Conduită participativă Schema unui proiect În situaţia de comunicare Explorare stilistică Studenţi ingineri Teoria generală a statului. Teoria şi filozofia puterii. Stat şi teritoriu. Autoritate şi opoziţie. Uzurpare Familia alcătuită din trei generaţii Învăţare continuă Modele de componente cognitive Devianţă Universităţi Abordare interdisciplinară în educație Vocabular Aptitudini pentru educaţie, învăţătură Republica Moldova Formarea vorbitorului fluent Predarea englezei de afaceri Valori culturale Studiul limbilor străine din perspectiva integrării conţinutului şi a limbii Cadru educaţional în tragedia "Hamlet" Autoformarea formatorilor Manuale Bibliotecă publică Politică culturală Instruire diferenţiată Tipuri de educaţie Politica educaţiei Romantism Relaţionarea Armată Politică de finanţare Teză de doctorat Personalitatea umană Orientarea către piaţă a universităţii Învățarea limbii engleze de către studenţi chinezi Rolul educaţiei Discernământ Standarde de performanță în limbi străine Inovare Educaţia preuniversitară şi universitară daneză Învăţare mixtă Termeni de specialitate ProjectX Geografie Engleză pentru afaceri Mediu profesional Predarea limbii engleze Algoritm de urmat în dezvoltarea unei aplicaţii de instruire Web Copii şcolari Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Integrare Performanţe slabe de scriere în limba engleză ale elevilor români Analiză a datelor calitative Model de lectură interactiv Testarea capacităţii de lectură Autonomie Atitudini față de învățare Aspecte cheie în utilizarea limbii engleze în Europa Sociografie Varşovia Modelare macroeconometrică Ordonarea Psihologia fenomenelor anormale Sancţiuni naturale Ştiinţă Scală de competențe Cursuri de limbi străine Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Predarea limbii germane Limba engleză pentru afaceri Învăţare limbi străine Descentralizare Formarea inteligenţei şi a personalităţii Europa Piaţa muncii Educaţie. Învăţământ Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Interpretare Umor Periodic 1901-1930 Tehnica muncii intelectuale Anchetă de opinie Valoarea potenţialităţii fiinţei umane Terminologie lingvistică Cursuri centrate pe abilități Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cunoaştere Docimologie Cursuri de limbă germană Filozofie Învăţare Ligvodidactică Aptitudini lingvistice Literatură pentru copii Vâlcea, Judeţul Aeronave mai ușoare decât aerul Predarea vocabularului pentru studenții non-filologi Învăţământ primar Dimensiune interculturală Morfeme Curs universitar Școli hoteliere Politici educaţionale Inspectorat şcolar Maghiari Mediu transgresiv Program de consiliere a copiilor şi familiilor cu conflictualitate crescută Programul academic Fulbright Ideologie Comunitate Predarea interculturală a limbilor străine Credinţe Curs de limbă engleză Divertisment. Jocuri. Sport Managementul ospitalității Memorator de matematică Discurs în clasă Italiană şi albaneză Evaluare firmativă și sumativă Metode de învăţare şi instruire Utilizarea de ritualuri la cursuri Predarea vocabularului specializat în limba engleză studenților de la fizică Interculturalitate M-learning Învăţământ universitar Metacogniţie Educaţie fizică Rolurile profesorului în procesul de învăţare Conținut educațional Alte metode de predare Vizualizarea textelor Consecințe educaționale Cultură Teatru Programă şcolară Cauzele neascultării elevilor Consiliere psihopedagogică Pedagogie - Metodologie Compararea Prospectiva educaţiei Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Politică Teorii explicative ale formării conceptelor Interacţiunea în clasa de elevi Metodologie logică Empatie Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Literatură română Analiză a tipurilor de ocupaţii în afaceri Utilizarea prezentărilor PowerPoint Sec. 18-19 Evaluarea de către colegi Învăţare pe tot parcursul vieţii Arabia Saudită Marxism Părinte Sistem educațional german Civilizaţie. Cultură. Progres Predarea limbii daneze ca a doua limbă Numismatică Timpurie Predarea francezei de afaceri Predare Descompunere morfologică Didactica matematicii Sistem de gestionare a Învăţării Literatură universală Metode de predare Gramatică Studii culturale britanice ca disciplină academică Regulament Activitate extraşcolară Educaţie, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Plurilingvism Predarea pronunției limbii engleze la nivel intermediar Managementul clasei Engleza pentru politică și economie Blog Creativitate prin control Limba engleză Abordare lexicală în engleza de afaceri Învăţarea accelerată Cursuri predate la Universitatea ''Politehnică" din Timișoara Motivaţie Factori metacognitivi Învăţământ superior. Universităţi Materie întunecată Copil Bibliografie Ştiinţele educaţiei Evaluare în educaţie Rezultate şcolare Aeromodelism Religia creştină Aerodine nepropulsate Limbile străine în politicile Uniunii Europene Metodologii de predare Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme Prima limbă dobândită Studierea limbii ruse Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Testarea abilităților de limbă engleză Finanţare Învățământ Nesiguranţa ambianţei Educaţia adulţilor Coeziune familială Educator total Aptitudini Școala Pedagogică de 6 ani Câmpulung Muscel Analiză cantitativă Silvicultură Biografii şi studii înrudite Beneficiile evaluării cu portofolii Educaţie prospectivă Studiu pilot Educaţia profesorilor de limba engleză ca limbă străină Contrastivitate Predare şi învăţare mediată pe tehnologie Periodic 1931-1960 Medii conflictuale Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Competenţe generale Analfabetism Importanţa limbii engleze în era învăţării pe tot parcursul vieţii Categorisirea Predarea limbii engleze ca limbă străină Roluri Educaţie multiculturală Inspecție școlară Predarea pronunției limbii engleze la nivel începător Abordarea predării, învățării, evaluarii Dicţionar enciclopedic Validare empirică Valori Relativitate Patriotism Curente literare Responsabilitate Schimbare educațională Reforma învăţământului Cunoștințe IT Competenţă Limbaj specializat Business Caracteristici lingvistice Informaţii fonologice şi prozodice folosite în învăţarea unei limbi Sisteme de luare de notițe Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Competenţa de comunicare Procedeu prin cataliza de actualizare a cunoştinţelor Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Profesor de limba engleză Cursuri şi seminarii de limbă franceză Învățarea unei limbi străine Terminologie în predarea limbii engleze Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Lectură Memorator de limbă şi literatură română Critică literară Evaluarea studentului Ştiinţe sociale Autoritatea parentală Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Internaţionalizare în învăţământul superior Auto-evaluarea Teste de diagnostic Afectivitate U-Learning GSO - America Evaluarea cunoştinţelor dobândite Instruire Sec. XXI Educaţie pentru sănătate Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Statele Unite ale Americii Familii cu probleme deosebit de grave datorită nefuncţionalităţii sau disoluţiei totale a grupului familial Psihologie şcolară Experienţe didactice Aplicarea practicii grupării studenţilor când li se predă Plan de învăţământ Carte 1931-1960 Cauze care determină erori în învăţarea limbii Matematică Tutoriale vorbite Schimb academic între UE şi America Latină Grant CNCSIS de succes din 2005 Spaţiu francofon Familii cu probleme deosebite în privinţa realizării funcţiilor Hamlet - căutător al adevărului şi discipol al pedagogiei cromatice Cercetare metodică Publicații digitale Relaţia profesor-student Microeconomie Socializare Creşterea motivaţiei de învăţare a cursanţilor Actul educativ nu poate ignora fenomenul morţii Taxonomie Protejarea plantelor Analiza discursului Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Abordare holistică Limbi străine Model de predare pentru ESP Societatea informaţiei Rolul mediilor vizuale Subiecte sensibile Învăţământ superior filologic 2010 Strategii de învăţare Comunicare didactică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Planuri de învăţământ Definiţia evaluării formative Modele de drepturi ale omului Competenţă prospectivă Handbal Adolescenţa Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizarea şcolilor, a învăţământului Curs Intensiv de Limbi Străine Erasmus Predarea limbii spaniole pentru nevoi speciale Predarea limbii franceze Dezvoltarea competențelor comunicative Curs de pregătire Metodică şi educaţie fizică Predarea vocabularului Model alternativ de pedagogie Legităţi ale fenomenului educativ Abordare umanistă Publicații ale elevilor Conflicte afective apărute în mediul familial Rezistenţă culturală Asocierea dintre educaţie şi Internet Politică administrativă Gramatică practică Procese psihice superioare Engleza pentru ingineri Aplicare Noi media Şomaj Studenţi străini Interdisciplinar Stiluri de învăţare Model parental Cercetare în educaţie Biblioteconomie Abordări inovatoare Scrierea de poezii în săli engleze Formare Baschet Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Manual de limba franceză pentru sportivi şi studenţi Teste tradiționale şi inovatoare de evaluare Predarea englezei pentru scopuri speciale Metodă de lucru Cadre didactice Franceză ca limbă străină Exprimare orală Pedagogie specială Etică Model de exploatare didactică Personalitatea cadrului didactic Sămănătorism Atractivitate economică şi socială Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Inovarea economică Educaţie formală Intuiţie afectivă Dezvoltarea copilului Învăţarea bazată pe Web Teritoriu de învăţare Dimensiunea europeană în educaţie Educaţie profesională Teorii mentaliste Învățarea limbii române ca limbă străină Inteligenţă emoţională Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Strategii de învățare a vocabularului Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Predarea limbilor străine Învăţarea limbii CD-Rom-urile educative în didactica limbii franceze Societate de cultură Dezvoltare umană Pedagogie Şcoală Tehnică aeronautică. Aeronave Predarea limbii franceze funcționale Publicaţii seriale. Periodice Predarea englezei în scopuri specifice Mediu didactic Modul de pregătire PROFLE Lucru manual. Meșteșuguri. Ateliere Încărcare optimă a vocabularului Natură Limba engleză Predarea limbii române în şcoală Acţiune educativă Instruire prin activitate practică Organizarea educaţiei şi învăţământului Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Abilitate Autodisciplinare Predarea unei limbi străine Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Psihologie Afaceri Capacitate de învăţare Învăţământ preuniversitar Dezvoltare profesională Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Anticipare Multilingvism Concepte critice de cercetare Marzano Portofolii electronice în educație Legislaţie Sisteme de învăţământ/educaţie Predarea limbii Predarea culturii Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Jocuri pe calculator Inginerie. Tehnică în general Chestionar privind strategii de memorare Sarcina cadrului didactic în gruparea studenţilor Predarea limbii române la studenţi străini Elevi de clasa a VIII-a Explicarea punctuaţiei Evoluţia pedagogiei în context multicultural Credite de studii Învățământ terțiar Model educațional bazat pe curriculum Venituri Principii ale activității educaționale Comunicare haptică Regulă gramaticală Tehnologie Reprezentări non-lingvistice Probleme în predarea / învățarea limbilor străine Analiză a datelor cantitative Metodică şi didactică Didactica limbilor străine Strategii didactice în predarea/învăţarea unei limbi Aeromodele Personal didactic Moldova Factori care influenţează mobilitatea academică Factori afectivi Minoritate Uniunea Europeană Trăsăturile de caracter ale profesorului Satisfacţie maritală Familii cu structuri relaţionale diferite Jocuri didactice Cataliza mnemotehnică iconică Educaţia timpurie
Vă rugăm să schimbaţi parola