UNSTPB - Biblioteca Centrului Universitar Pitești

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Lucrări: 1933 lucrari in 1917 publicatii in 3 limbi
Viciile de consimţământ de: Hurbean, Ada; Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale (Text tipărit)
Teste grilă pentru admiterea în magistratură de: Ciobanu, Mihaela (Text tipărit)
Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor de: Stătescu, Constantin; Bîrsan, Corneliu (Text tipărit)
Drept procesual civil : Îndreptar pentru seminare şi examene de: Ciobanu, Viorel Mihai; Briciu, Traian Cornel; Dinu, Claudiu Constantin (Text tipărit)
Drept civil. Drepturile reale principale de: Chelaru, Eugen (1955-2022) (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul de opţiune al proprietarului Economie România Teste Teste grilă Carte 1901-1930 Carte veche < 1900 Filosofie Dicţionar America Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Franţa Curs universitar Drept internaţional Roma antică Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Drept civil Proprietate intelectuală Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică Dreptul brevetelor şi mărcilor Dedicaţie şi autograf Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Dreptul de proprietate Accesiune Jurisprudenţă Drept Legislaţie Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Carte veche Comemorări Administraţie publică Drept administrativ Acte administrative Sisteme cooperative Forme de întreprinderi. Finanţare Acte şi fapte juridice în general Drept penal Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Magistratură Magistraţi Ghid practic Adopţie Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Republica Moldova Sisteme filosofice Publicaţii periodice şi seriale Filosofie franceză Academia Română Doctrine Întreprinderi mici şi mijlocii Drept în general Finanţe Partidul Comunist Român Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asigurări Drepturile copilului Întreprinderi Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Exerciţii practice Controlul economiei. Conducerea economiei Tratat Sisteme economice Drept public Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Afaceri Firme comerciale Drept privat Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Drept funciar Căsătorie Dreptul familiei Drept constituţional Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Codul civil Drept comercial Legislaţie internaţională Coduri de legi Drept procesual civil Legislaţie comentată Procedură civilă Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Procedură penală Drept succesoral Codul de legi Dreptul muncii Economie de piaţă Proprietate Prescripţie Contracte economice Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Contracte comerciale Obligaţii. Contracte. Convenţii Contracte civile Contracte speciale Legea contractelor Contracte Franciza Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Economie socialistă Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Familie Contracte în general Legea contractelor. Legea obligaţiilor Drept succesoral. Drept de moştenire Drept. România Drept roman Drept privat românesc Transport. Circulaţie Venituri publice Taxa pe valoarea adăugată Servitute Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Drept economic Drept comparat Drepturi reale Teste licenţă Obligaţii Persoane fizice Speţe juridice Obligaţii contractuale (Drept) Procedură judiciară Obligaţii (Drept civil) Drept financiar Drept fiscal Decizie judecătorească Judecată. Apel Teste - concursuri Executare silită Executarea sentinţei Procedură arbitrală. Arbitraj Examene de licenţă Societate comercială Dreptul afacerilor Brevet. Recunoaştere mondială Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Drept de moştenire Dreptul transporturilor Proprietate industrială Dreptul de autor Dreptul proprietăţii intelectuale Integrare europeană Bunuri şi lucruri Cercetări ştiinţifice Filosofie socială Legislaţie comercială Cooperare economică internaţională Integrare internaţională Ţări membre UE Garanţie Asigurare Întreprideri particulare. Firme particulare Persoane fizice (Drept civil) Copii. Statut juridic Baroul Argeş Curţi de justiţie Leasing Legislaţie românească Drept de autor 1969-1975 Persoane juridice (Drept civil) Documente juridice Naţionalizare Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Organizarea şi administrarea judecătorească Doctrină Prezumţie Probe. Justificări Code Napoléon Drepturi şi obligaţii în general Daune Daune morale Prejudicii nemateriale Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Responsabilitate profesională Închiriere. Contract de închiriere. Arendare 1980-1985 Dreptul de retragere Avocaţi. Barou Judecători Titluri universitare Licenţiat. Doctor Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Acţiuni civile în general Contracte de drept civil care au un caracter comercial Ipotecă Creanţe Viciu de consimţământ Acte notariale Proprietăţi publice Avocaţi Noţiuni civile Cerere de apărător Vânzare Jurisdicţie Putere judiciară Obligaţii comerciale Contracte de asigurări Cumpărări Vânzare. Cesiune. Cumpărare Fundaţii Credit. Funcţiile economice ale creditului Drept contractual Drepturile reale Succesiuni şi moştenire 2010-2011 Filosofia dreptului Hotărîre a Partidului Comunist Român Divorţ Bunuri (Drept) Legea nr. 10/2001 Drept de proprietate Notari. Notariat Organizare şi personal judiciar Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Testament Proceduri de nulitate Părţi în proces Probaţiune Jurişti Transfer de proprietate Procurori Proprietate privată Proprietate publică Regimuri matrimoniale Uzucapiune Achiziţionare prin prescripţie Acte Hotărâri de Guvern Legi Juridică Privatizare Practică judiciară Comunicări Dreptul la apărare Dreptul de retenţie Dreptul proprietarului Prejudiciu Act juridic civil Pârât Titlu executoriu Act juridic Dreptul de proprietate privată Legea nr. 10/2001, art. 50 Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (2) Acţiune Titlu de proprietate Răspunderea civilă delictuală Exercitarea împotriva asiguratorului Acţiune în revendicare Regimul metalelor preţioase Retrocedarea unui lăcaş de cult Legea nr. 112/1995 Decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009 Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 10/2001, art. 10 Imobile confiscate Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Legea nr. 10/2001, art. 26 Codul civil, art. 1000, alin. (3) Legea nr. 10/2001, art. 21 Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (3) Codul civil, art. 969-970 Codul civil, art. 982 Codul civil, art. 1298 Admisibilitatea acţiunii în evacuare Suspendarea executării silite Fondul forestier Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Legea nr. 241/2001 O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Dreptul la acţiune Plata indemnizaţiei Contract de asigurare facultativă Instituţie Carte funciară Interdicţie Plata taxelor de timbru Convenţia europeană a drepturilor omului Creditor Bunuri comune Bunuri mobile Hotarâre penală Calitate procesuală Imobile preluate în mod abuziv Libertatea de exprimare Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Societate pe acţiuni Liber acces la justiţie Căi extraordinare de atac Bunurile soţilor Tezaur Legea nr. 10/2001, art. 4 Dreptul de superficie Partajul judiciar Dobândirea dreptului de proprietate Certificat de moştenitor Nulitate Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Libertate contractuală Compensaţia convenţională Nulitatea absolută Exercitarea dreptului de proprietate publică Raport juridic de muncă Autonomia dreptului muncii Principiile fundamentale ale dreptului muncii Regim juridic Discernământ Constitiţionalitatea legilor Reconstituirea dreptului de proprietate Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Legea nr. 10/2001, art. 45 Codul civil, art. 697 Legea nr. 10, art. 11 Decizia nr. 5490 din 13 mai 2009 Calitatea procesuală a Statului Plata de despăgubiri băneşti Contract de împrumut Clauză penală Contract de întreţinere Executarea obligaţiilor Constatarea nulităţii contractului Decretul - Lege nr. 61/1990 Drept de preemţiune Exercitarea dreptului Franciză Faliment Expropriere Legea nr. 318/2003 Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Convenţie Rezoluţiune Prescripţia extinctivă Legea nr. 1/2000 Dreptul privat Legea nr. 18/1991 Indexarea creanţelor Indexarea judiciară Decretul nr. 223/1974 Imobile preluate Publicităţi imobiliare Libertatea de asociere Prejudiciu cauzat Accesiunea imobiliară artificială Legea nr. 10/2001, art. 22 Dobândirea terenurilor Dobânditor Protecţia chiriaşilor Imobile preluate de stat Acţiuni în constatarea nulităţii Dobândire licită a averii Documente de însoţire a mărfurilor Bunuri domeniale Definirea dreptului de proprietate Dobândirea dreptului de proprietate publică Dreptul de administrare Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Încetarea dreptului de proprietate publică Obiectul dreptului de proprietate publică Subiectele dreptului de proprietate publică Dobândirea dreptului de uzufruct Obiectul dreptului de uzufruct Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Înstrăinarea imobilelor Exercitarea drepturilor procesuale Legea nr. 33/1994 Titluri de credit Principiul autonomiei Contract de franciză Creanţe asupra statului Garantarea dreptului de proprietate Legea nr. 550/2002 Garantare Legea nr. 85/1992 Imobile preluate abuziv de stat Restituire în natură Infracţiuni de speculă Imobile cumpărate Imobile restituite Revendicare Nulitatea contractului Cerere de restituire în natură Decretul nr. 218/1960 Decretul nr. 712/1966 Anularea contractului Legea nr. 33/1994, art. 35 Restituirea imobilului Decizia nr. 3985 din 25 martie 2009 Despăgubiri băneşti Măsuri reparatorii prin echivalent Restituire prin echivalent Pact comisoriu Decretul nr. 92/1950 Imobile naţionalizate Imobile Legea nr. 18/1991, republicată Interdicţie legală de înstrăinare Locuinţe construite Fondurile statului Privare de libertate Modificarea titulul de proprietate Acţiunea în nulitate Natura juridică a acţiunii Acţiune pauliană Despăgubiri pentru bunuri Neconstituţionalitate Legea nr. 506/2002 O.G. nr. 25/2002 Decizia nr. 6028 din 27 mai 2009 Opozabilitate Parchetul European Partaj Răspundere civilă Răspunderea pentru daune Prescripţia dreptului Legea nr. 10/2002 Bunuri confiscate Contract de încheiere Efectele contractului Terenuri intravilane Cuantumul de despăgubiri Legea nr. 12/1990, republicată Legea nr. 671/2002 O.G. nr. 80/2000 Izvoarele dreptului Persoane juridice Recalificarea apelului drept recurs Rectificare de carte funciară Legea nr. 362/2003 Justiţie Imobile expropriate Restituire Retrocedarea terenului expropriat Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Decretul nr. 176/1948 O.U.G. nr. 94/2000 Acţiune în reducţiune Delimitarea reducţiunii Obiectul probei Despăgubire Publicaţii periodice electronice Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară TVA Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Teren agricol extravilan Decretul - Lege nr. 42/1990 Norme juridice succesive Notificări Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Perimare Validare poprire Moştenire legală Procedură în caz de faliment Asistenţă socială. Surse juridice Cambie Actele procesului. Înscrisuri ale procesului. Formă. Redactare. Avocaţi. Barou Curtea Supremă de Justiţie Legea nr. 318/2003, art. 18 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Legea nr. 506/2002, art. 2 Legea nr. 506/2002, art. 21 Legea nr. 671/2002, art. 5 Decretul nr. 167/1958, art. 2 Legea nr. 10/2001, art. 16 Erori judiciare Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Contencios administrativ Magistratură. Magistraţi. Judecători Parchet. Jurişti Cadouri. Donaţii Persoane Raportul juridic civil Contracte de comerţ internaţional Publicații digitizate Articole digitizate Persoanele Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Culegere de spețe Obligații civile Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSED - Drept Bibliografie licență FSED - Drept Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică IBUP Moștenirea testamentară Curți de justiție. Jurisprudența curților de justiție Contracte de asigurare în general Succesiuni Curți ale organizațiilor internaționale
Vă rugăm să schimbaţi parola